POLITYKA PRYWATNOŚCI FUEL FOR LIFE

Przy przetwarzaniu Twoich danych stawiamy sobie tak samo wysokie wymagania, jak te, które stawiają klienci naszym produktom i usługom. Dążymy do stworzenia i utrzymania podstaw dla opartych na zaufaniu relacji z naszymi klientami i osobami zainteresowanymi. Poufność i integralność danych osobowych użytkowników są dla nas bardzo ważne. Dlatego przetwarzamy i wykorzystujemy dane użytkownika w sposób staranny, powiązany z celem lub zgodny z wyrażoną przez niego zgodą i przepisami ustawowymi w zakresie ochrony danych.

W polityce prywatności Fuel For Life opisano w kolejnych rozdziałach, w jaki sposób firma BMW AG gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe swoich klientów na platformie internetowej Fuel For Life.

Informujemy, że odniesienia w niniejszej polityce prywatności Fuel For Life do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 („RODO”) – w tym inne odniesienia specyficzne dla UE – mają zastosowanie wyłącznie w zakresie RODO. Odniesienia te nie są wyczerpujące, o ile zastosowanie mają również inne przepisy, w szczególności przepisy obowiązujące w miejscu pobytu użytkownika.

Prosimy o uwzględnienie podanych na końcu polityki prywatności „Informacji specjalnych” dotyczących Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Meksyku i Serbii. Te „Informacje specjalne” mają zastosowanie, jeżeli użytkownik mieszka w którymś z tych krajów.

+ Czytaj dalej
Kto jest administratorem odpowiedzialnym za procesy przetwarzania danych?

Spółka Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (zwana „BMW AG”, „BMW” lub „my”, „nas”), Petuelring 130, 80788 Monachium, jest administratorem odpowiedzialnym w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) za przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

BMW AG jest spółką macierzystą BMW Group i prowadzi stronę internetową www.fuelforlife.bmw-motorrad.com („Fuel For Life”). Za pośrednictwem Fuel For Life oferowane są różne doświadczenia (Experiences) z kategorii „Travel”, „Training”, „Event”, „Rental” i „Routes” przez naszych partnerów Fuel For Life lub Rent A Ride:

BMW ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych za pośrednictwem Fuel For Life. Partnerzy Fuel For Life i Rent A Ride są oddzielnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymują od nas w związku z różnymi doświadczeniami za pośrednictwem Fuel For Life lub które otrzymują bezpośrednio od użytkownika w związku z jego życzeniami i obsługą klienta lub od obsługującego użytkownika partnera Rent A Ride; w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie obejmuje to również dalsze przekazywanie danych do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego przez partnerów Fuel For Life lub Rent A Ride.

Oprócz przetwarzania danych użytkownika przez BMW niniejsza polityka prywatności Fuel For Life opisuje również niektóre sposoby przetwarzania danych użytkownika przez partnerów Fuel For Life i Rent A Ride. Partnerzy Fuel For Life i Rent A Ride mogą jednak przetwarzać także inne dane osobowe. BMW nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych przez partnerów, a w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie – przez dostawców zewnętrznych, i nie jest administratorem danych w tym zakresie w rozumieniu RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez partnerów Fuel For Life i Rent A Ride można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych BMW AG są następujące:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (Inspektor ochrony danych)
Petuelring 130
80788 Monachium
Niemcy
e-mail: datenschutz@bmw.de

W jakich sytuacjach Fuel For Life gromadzi i przetwarza dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu Fuel For Life m.in. w następujących przypadkach:

 • Gdy nastąpi bezpośredni kontakt z nami ze strony użytkownika np. przez naszą stronę internetową.
 • Gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe, abyśmy mogli wysłać zapytanie kontaktowe do wybranego przez niego partnera Fuel For Life.
 • Gdy użytkownik przeprowadza na naszej stronie proces rezerwacji doświadczenia Rental (Rent A Ride).
 • Gdy dane osobowe użytkownika są nam przekazywane przez partnerów Fuel For Life i Rent A Ride, dostawców zewnętrznych, nasze krajowe spółki BMW lub inne spółki BMW Group, naszych partnerów biznesowych lub podmioty trzecie, jeśli spełnione są niezbędne wymogi ochrony danych (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika przekazane nam w kontekście Fuel For Life).
Jakie dane użytkowników mogą być gromadzone?

Poniższe kategorie danych osobowych mogą być gromadzone w ramach usług i kanałów kontaktowych opisanych w niniejszej polityce prywatności Fuel For Life:

Gdy użytkownik korzysta z usług Fuel For Life w zakresie doświadczeń Rental (Rent A Ride), możemy gromadzić następujące kategorie jego danych osobowych:

 • Dane kontaktowe ► Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, dopisek do adresu/firma (opcjonalnie), kod pocztowy, gmina/miasto, kraj związkowy/prowincja (opcjonalnie), kraj), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail.
 • Pozostałe dane osobowe ► Podane przez użytkownika informacje dotyczące daty urodzenia, kategorii prawa jazdy, okresu ważności prawa jazdy.
 • Jeśli najemca i kierowca nie są tą samą osobą: imię, nazwisko, data urodzenia, kategoria prawa jazdy i okres ważności prawa jazdy.
 • Dane umowy ► Numery rezerwacji, numery faktury.
 • Korzystanie z witryn internetowych i komunikacja ► Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych oraz czy otwiera lub przekazuje dalej wiadomości od nas, w tym także dane zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących. Więcej informacji na ten temat podano tutaj w naszych wytycznych dotyczących plików cookie w serwisie Fuel For Life.
 • Dane dotyczące transakcji i interakcji ► Informacje na temat wynajmu motocykli BMW, wyposażenia pojazdu, wyposażenia dla kierowców lub taryf ubezpieczeniowych, interakcje z działem obsługi klienta Rent A Ride (zapytania lub skargi) oraz partnerami Rent A Ride, a także udział w badaniach rynkowych.

Gdy użytkownik korzysta z usług Fuel For Life w zakresie doświadczeń Travel i Training, możemy gromadzić następujące kategorie jego danych osobowych:

 • Dane kontaktowe ► Płeć, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, dopisek do adresu/firma (opcjonalnie), kod pocztowy, gmina/miasto, kraj), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, data urodzenia, narodowość (opcjonalnie).
 • Inne kategorie danych osobowych użytkowników, podawane w formularzu kontaktowym w celu przekazania ich partnerowi Fuel For Life (np. rozmiar koszulki, umiejętności jazdy, informacje dotyczące prawa jazdy i inne informacje dodatkowe).
 • Korzystanie z witryn internetowych i komunikacja ► Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych oraz czy otwiera lub przekazuje dalej wiadomości od nas, w tym także dane zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących. Więcej informacji na ten temat podano tutaj w naszych wytycznych dotyczących plików cookie w serwisie Fuel For Life.
 • Dane dotyczące transakcji i interakcji ► Informacje dotyczące zapytania kontaktowego użytkownika, interakcje z działem obsługi klienta Fuel For Life (zapytania lub skargi) oraz partnerami Fuel For Life, a także udział w badaniach rynkowych.
Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe użytkowników?

Dane gromadzone w ramach serwisu Fuel For Life są przetwarzane w podanych poniżej celach i na określonej poniżej podstawie prawnej.

A. Zawarcie i realizacja umowy

Pośrednictwo w ramach doświadczeń Rental (Rent A Ride).  W ramach serwisu Fuel For Life firma BMW pośredniczy w udostępnianiu ofert najmu partnerów Rent A Ride. Klienci zawierają z tymi partnerami Rent A Ride oddzielne umowy, w których BMW jedynie pośredniczy. W przypadku rezerwacji umowa najmu jest zawierana bezpośrednio między klientem a partnerem Rent A Ride. BMW jest jedynie pośrednikiem.

W związku z procesem rezerwacji i zawarciem umowy między klientem a partnerem Rent A Ride przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe:

 • Dane kontaktowe ► Płeć, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina/miasto, kraj związkowy/prowincja (opcjonalnie), kraj), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail.
 • Pozostałe dane osobowe ► Podane przez użytkownika informacje dotyczące daty urodzenia, kategorii prawa jazdy, okresu ważności prawa jazdy.
 • Jeśli najemca i kierowca nie są tą samą osobą: imię, nazwisko, data urodzenia, kategoria prawa jazdy i okres ważności prawa jazdy.

Z chwilą zakończenia procesu rezerwacji doświadczenia Rental w serwisie Fuel For Life przekazujemy dane osobowe użytkownika określonemu partnerowi Rent A Ride.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: Podstawę prawną dla opisanych powyżej czynności przetwarzania danych przez BMW stanowią „Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą” lub „Podjęcie działań przed zawarciem umowy” (artykuł 6(1)(b) RODO).

Przekazanie zapytania kontaktowego dotyczącego doświadczeń Travel i Training do danego partnera Fuel For Life.  Doświadczenia z kategorii „Travel” i „Training” nie mogą być rezerwowane bezpośrednio w serwisie Fuel For Life. Funkcje Fuel For Life są ograniczone do udostępniania informacji ogólnych o doświadczeniach oferowanych przez partnerów Fuel For Life. Na zapytanie klienta dotyczące doświadczenia Travel lub Training firma BMW umożliwia kontakt między klientem a określonym partnerem Fuel For Life. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w celu przekazania zapytania kontaktowego do określonego partnera Fuel For Life, o ile użytkownik wyraźnie sobie tego życzy.

W przypadku otrzymania zapytania kontaktowego użytkownika i przekazania go do określonego partnera Fuel For Life przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe ► Płeć, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, dopisek do adresu/firma (opcjonalnie), kod pocztowy, gmina/miasto, kraj), numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, data urodzenia, narodowość (opcjonalnie).
 • Inne kategorie danych osobowych użytkowników, podawane w formularzu kontaktowym w celu przekazania ich partnerowi Fuel For Life (np. rozmiar koszulki, informacje dotyczące prawa jazdy i inne informacje dodatkowe).

Partner Fuel For Life może wykorzystać dane osobowe użytkownika, aby zaoferować mu określone doświadczenie, a także negocjować z nim umowę dotyczącą realizacji doświadczenia, zawrzeć tę umowę i ją zrealizować. W przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie – czyli w sytuacji, gdy partner Fuel For Life nie realizuje określonego doświadczenia samodzielnie, lecz udostępnia je jako przedstawiciel lub pośrednik reprezentujący podmiot trzeci – partner Fuel For Life może przekazywać powyższe dane osobowe podmiotowi trzeciemu, aby zaproponować użytkownikowi określone doświadczenie oferowane przez podmiot trzeci oraz negocjować z nim umowę dotyczącą realizacji doświadczenia oferowanego przez podmiot trzeci, zawrzeć tę umowę i ją zrealizować.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez partnerów Fuel For Life lub Rent A Ride można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: Podstawę prawną dla opisanych powyżej czynności przetwarzania danych przez BMW stanowią „Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą” lub „Podjęcie działań przed zawarciem umowy” (artykuł 6(1)(b) RODO).

B. Obsługa klienta

BMW, określony partner Fuel For Life lub Rent A Ride oraz, w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie, określony podmiot trzeci wykorzystują dane osobowe użytkownika w celu kontaktu w ramach realizacji opisanej powyżej rezerwacji użytkownika lub zapytania kontaktowego lub obsługi zgłoszonej przez użytkownika sprawy. BMW, określony partner Fuel For Life lub Rent A Ride lub, w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie, określony podmiot trzeci mogą bez oddzielnej zgody kontaktować się z użytkownikiem we wszystkich kwestiach związanych z obsługą umowy lub obsługą sprawy. Kontakt ten może nastąpić pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem usługi komunikatora lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, jakie dane kontaktowe podał użytkownik.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: W zależności od stanu faktycznego podstawę prawną dla opisanych powyżej czynności przetwarzania realizowanych przez BMW stanowią albo (i) „Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”, ewentualnie „Podjęcie działań przed zawarciem umowy” (artykuł 6(1)(b) RODO), albo (ii) „prawnie uzasadniony interes” BMW, partnera Fuel For Life lub, w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie, określonego podmiotu trzeciego (artykuł 6(1)(f) RODO).

C. Realizacja zobowiązań prawnych, którym podlega BMW

Gromadzone dane są także przetwarzane w ramach zapewnienia działania systemów informatycznych. Zapewnienie działania obejmuje m.in. następujące czynności:

 • Bezpieczeństwo i przywracanie danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Logowanie i monitorowanie transakcji w celu kontroli prawidłowego działania systemów informatycznych.
 • Rozpoznawanie i ochrona przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
 • Zarządzanie incydentami i problemami w celu usuwania zakłóceń w działaniu systemów informatycznych.

Spółka BMW podlega wielu innym zobowiązaniom ustawowym. Aby spełniać te zobowiązania, przetwarzamy dane osobowe użytkowników w niezbędnym zakresie i w razie potrzeby w ramach ustawowego obowiązku zgłoszenia przekazujemy je do organów odpowiedzialnych.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w razie sporu prawnego, gdy spór prawny wiąże się z koniecznością przetwarzania danych użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: Podstawę prawną dla opisanych powyżej czynności przetwarzania realizowanych przez BMW stanowi „Wywiązanie się z prawnego obowiązku” (artykuł 6(1)(c) RODO).

D. Przekazywanie danych w ramach BMW Group

Spółka BMW AG należy do BMW Group. W niektórych sytuacjach po starannej weryfikacji przesyłamy dane użytkownika innym spółkom w ramach BMW Group. Spółki te przetwarzają te dane jako administrator. Takie przesłanie danych może nastąpić przykładowo w sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO: Podstawę prawną dla opisanych powyżej czynności przetwarzania realizowanych przez BMW stanowią (i) „Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”, ewentualnie „Podjęcie działań przed zawarciem umowy” (artykuł 6(1)(b) RODO), albo (ii) „prawnie uzasadniony interes” BMW, partnera Fuel For Life lub, w przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie, określonego podmiotu trzeciego (artykuł 6(1)(f) RODO).

E. Przekazywanie danych wybranym podmiotom zewnętrznym

Dane użytkownika są przekazywane m.in. wymienionym poniżej przedsiębiorstwom, gdy i o ile spełnione są niezbędne wymogi w zakresie ochrony danych:

 • Partnerom Fuel For Life, aby przekazać zapytanie użytkownika o rezerwację. W przypadku doświadczeń oferowanych przez podmioty trzecie partner Fuel For Life może przekazywać dane użytkownika określonemu podmiotowi trzeciemu.
 • Partnerom Rent A Ride, aby zrealizować umowę użytkownika z określonym partnerem Rent A Ride.
 • Starannie wybranym i zweryfikowanym usługodawcom i partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy, aby móc oferować użytkownikom produkty i usługi. Następuje to jedynie wtedy, gdy nałożyliśmy na określonego odbiorcę ścisłe obowiązki umowne związane z tzw. przetwarzaniem danych na zlecenie.
 • W razie sprzedaży co najmniej jednego obszaru działalności BMW AG przedsiębiorstwu, któremu przekażemy nasze prawa, z zachowaniem wszelkich porozumień z użytkownikiem.
 • Innym podmiotom zewnętrznym (np. podmioty publiczne), o ile jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo.
W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników?

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa, jak techniki szyfrowania i uwierzytelniania, zgodnie z najnowszym stanem techniki, aby zapewnić i utrzymać poziom bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych użytkowników.

W przypadku transmisji danych przez Internet lub stronę internetową nie można zagwarantować stuprocentowej ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ale razem z naszymi usługodawcami i partnerami biznesowymi dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych w formie fizycznych, elektronicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki. Stosujemy m.in. następujące środki:

 • Surowe kryteria w zakresie uprawnień dostępu do danych użytkowników według zasady „need-to-know” (ograniczenie dostępu do minimalnej liczby osób) oraz wyłącznie w ramach określonego celu.
 • Przekazywanie gromadzonych danych wyłącznie w formie szyfrowanej.
 • Przechowywanie poufnych danych wyłącznie w formie szyfrowanej.
 • ·Zabezpieczenie systemów informatycznych w formie zapory sieciowej w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, np. hakerów oraz
 • Nieustane monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu rozpoznawania i blokowania prób nielegalnego wykorzystania danych osobowych.
Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych celów, dla których przetwarzamy dane. Jeżeli przetwarzamy dane w ramach kilku celów, są one automatycznie usuwane lub zapisywane w formacie uniemożliwiającym bezpośrednie powiązanie z osobą użytkownika, w momencie, gdy zostanie zrealizowany ostatni cel przetwarzania. W celu zagwarantowania, że wszystkie dane użytkowników zostaną usunięte zgodnie z zasadą minimalizacji danych, firma BMW stworzyła wewnętrzną koncepcję usuwania danych. Podstawowe zasady, według których ta koncepcja usuwania danych przewiduje usuwanie danych osobowych użytkowników, są opisane poniżej.

Wykorzystanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji zobowiązań umownych gromadzone dane użytkownika mogą być przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz w zależności od natury prawnej i przedmiotu umowy przez dodatkowe 6 lub 10 lat, aby spełnić ustawowe obowiązki przechowywania danych oraz móc wyjaśnić ewentualne zapytania lub roszczenia po zakończeniu obowiązywania umowy.

Wykorzystanie danych w celu weryfikacji roszczeń

Dane, które według naszej oceny są niezbędne w celu weryfikacji roszczeń wobec nas lub obrony przed nimi lub w celu umożliwienia wszczęcia ścigania karnego wobec użytkownika, nas lub podmiotów zewnętrznych, lub w celu dochodzenia roszczeń, mogą być przez nas przechowywane, dopóki istnieje możliwość wszczęcia określonego postępowania.

Komu udzielamy dostępu do danych użytkowników na płaszczyźnie międzynarodowej oraz w jaki sposób chronimy tak udostępniane dane?

BMW to przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników BMW, krajowe spółki dystrybucyjne, partnerów Fuel For Life lub Rent A Ride oraz przez wybranych przez nas usługodawców, przy preferowanym przetwarzaniu w Unii Europejskiej (UE) lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Zjednoczonego Królestwa (UK). Ponieważ za pośrednictwem Fuel For Life na całym świecie oferowane są doświadczenia przez naszych międzynarodowych partnerów Fuel For Life lub Rent A Ride, możliwy jest dostęp do danych użytkowników na płaszczyźnie międzynarodowej. W takim przypadku BMW chroni dane użytkowników w następujący sposób:

W przypadku niektórych krajów poza UE, EOG lub UK, np. Kanady i Szwajcarii, UE zapewnia już porównywalny (czyli „odpowiedni”) poziom ochrony danych. Ze względu na ten odpowiedni poziom ochrony danych przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga dodatkowych działań.

Jeżeli wybrany przez użytkownika partner Rent A Ride lub Fuel For Life ma swoją siedzibę w kraju poza UE/EOG lub UK, a w UE lub UK nie ustalono, czy kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (zgodnie z artykułem 45(3) i 45(9) RODO), BMW może mimo to przekazać dane użytkownika określonemu partnerowi Rent A Ride lub Fuel For Life, jeżeli i o ile to przekazanie danych jest niezbędne w celu „wykonania umowy” między użytkownikiem a BMW lub jest niezbędne w celu „podjęcia działań przed zawarciem umowy” na wniosek użytkownika (zgodnie z artykułem 49(1)(b) Rodo). Jeżeli dane osobowe są przekazywane do innych krajów poza UE/EOG, w przypadku których nie ustalono, czy zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych, wówczas BMW AG stosuje tzw. umowy standardowe UE wraz z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z europejskim poziomem ochrony danych. W przypadku danych osobowych objętych krajowym prawem ochrony danych UK firma BMW zawarła umowy standardowe UE ze specjalnym załącznikiem obejmującym ten transfer danych („Aneks UK”).

Zapraszamy do kontaktu z nami pod podanymi danymi kontaktowymi w celu uzyskania wglądu do konkretnych środków ochronnych w ramach przekazywania danych użytkowników do innych krajów.

Jak można uzyskać wgląd do swoich ustawień dotyczących danych online i dokonać zmian?

Wgląd do danych w związku z doświadczeniem Rental (Rent A Ride). 

Użytkownik może mieć wgląd online do swoich danych osobowych w serwisie Fuel For Life udostępnionych w związku z rezerwacją, nie może ich jednak samodzielnie zmieniać. W razie pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych użytkownika lub w razie potrzeby zmiany danych osobowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta Fuel For Life pod adresem e-mail fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Wgląd do danych w związku z doświadczeniem Travel/Training. 

Użytkownik nie ma wglądu do swoich danych online w serwisie Fuel For Life, nie może ich także zmienić, ponieważ nie przechowujemy tych danych, lecz jedynie przekazujemy je partnerowi Fuel For Life. W razie pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika należy skontaktować się z działem obsługi klienta Fuel For Life pod adresem e-mail fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Nasze dane kontaktowe, prawa osób, których dane dotyczą, i prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

W razie pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych użytkownika istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych BMW AG. Jest on dostępny pod następującymi danymi kontaktowymi:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (Inspektor ochrony danych)
Petuelring 130
80788 Monachium
Niemcy
e-mail: datenschutz@bmw.de

Użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, może zgodnie z RODO oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych dochodzić wobec nas określonych praw. Poniższy akapit Prawa osób, których dane dotyczą zawiera objaśnienia dotyczące praw użytkownika według RODO jako osoby, której dane dotyczą. W zależności od rodzaju i zakresu zapytania poprosimy użytkownika o skierowanie go do nas na piśmie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Według RODO użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują wobec BMW w szczególności następujące prawa:

Prawo dostępu (artykuł 15 RODO): Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas dostępu do posiadanych przez nas jego danych. Dostęp ten obejmuje m.in. informacje o przetwarzanych przez nas kategoriach danych, celach ich przetwarzania, pochodzeniu danych, jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od użytkownika, a także ewentualnie odbiorcach, którym przekazaliśmy dane użytkownika. Użytkownik może otrzymać od nas bezpłatną kopię swoich danych. W razie zainteresowania dodatkowymi kopiami zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia kosztów kolejnych kopii.

Prawo do sprostowania danych (artykuł 16 RODO): Użytkownik może zażądać od nas sprostowania swoich danych. Podejmiemy odpowiednie działania w celu utrzymywania prawidłowości, kompletności i aktualności danych, które o nim przechowujemy i na bieżąco przetwarzamy, na podstawie najbardziej aktualnych, dostępnych u nas informacji.

Prawo do usunięcia danych (artykuł 17 RODO): Użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych, o ile umożliwiają to przepisy prawne. Zgodnie z artykułem 17 RODO może to nastąpić wtedy, gdy

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane w inny sposób;
 • użytkownik odwoła swoją zgodę, która stanowi podstawę określonego przetwarzania danych, i nie będzie istniała inna podstawa prawna dla przetwarzania;
 • użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie będą istniały prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które mają nadrzędne znaczenie, lub jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO): Użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli:

 • kwestionuje prawidłowość danych, przez okres, jaki jest nam potrzebny w celu weryfikacji prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • ·dane nie są nam już potrzebne, ale użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych, do momentu, w którym zostanie ustalone, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20 RODO): Na wniosek użytkownika przeniesiemy jego dane – o ile jest to możliwe pod względem technicznym – do innego administratora. Jednakże prawo to przysługuje użytkownikowi jedynie wtedy, gdy przetwarzanie danych opiera się na jego zgodzie lub gdy jest ono niezbędne w celu realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych użytkownik może także złożyć wniosek o przekazanie danych bezpośrednio innemu określonemu przez użytkownika administratorowi.

Prawo do sprzeciwu (artykuł 21 RODO): Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych z powodów wynikających z jego wyjątkowej sytuacji, o ile przetwarzanie danych opiera się na jego zgodzie lub naszym prawnie uzasadnionym interesie lub prawnie uzasadnionym interesie podmiotu zewnętrznego. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika. Ostatni punkt nie obowiązuje, jeżeli możemy wykazać bezwzględne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesem użytkownika, lub jeżeli dane użytkownika są nam potrzebne w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Terminy realizacji praw osób, których dane dotyczą

Zasadniczo dokładamy starań, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie zapytania w ciągu 30 dni. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn wynikających ze specyficznego prawa osoby, której dane dotyczą, lub złożoności zapytania.

Ograniczenie dostępu w przypadku realizacji praw osób, których dane dotyczą

W określonych sytuacjach, na podstawie wytycznych ustawowych, udzielenie przez nas informacji o wszystkich danych użytkownika może być niemożliwe. Jeżeli w takim przypadku będziemy musieli odrzucić wniosek użytkownika o udzielenie informacji, zostanie on jednocześnie poinformowany o przyczynach tego odrzucenia.

Skarga do organu nadzorczego

Spółka BMW AG bardzo poważnie traktuje zastrzeżenia i prawa użytkowników. Jeżeli jednak użytkownik byłby zdania, że nie zajęliśmy się w dostateczny sposób jego skargą lub zastrzeżeniem, wówczas ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Informacja o klientach w UE

Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników strony internetowej FUEL FOR LIFE w Unii Europejskiej, liczona jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy, wynosi 50 000 (art. 24 ust. 2 ustawy o usługach cyfrowych). Stan 31.08.2023

Szczegółowe informacje dla Wielkiej Brytanii

Jeśli masz pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z odpowiednim inspektorem ochrony danych:

DataPrivacyOfficer@bmw.co.uk

Informacje specjalne dotyczące Australii

Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną z głównym miejscem zamieszkania w Australii, obowiązują wobec niego następujące, dodatkowe zasady specjalne:

Stosowane prawo

Oprócz przepisów RODO, których spółka BMW AG musi przestrzegać, w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, gromadzonych lub przechowywanych przez BMW AG w związku z serwisem Fuel For Life, obowiązuje także Privacy Act 1988 (Cth).

Transmisja danych za ocean

Dane osobowe gromadzone przez BMW AG w związku z serwisem Fuel For Life są zapisywane poza Australią.

Operatorem serwisu Fuel For Life jest spółka BMW AG z siedzibą w Monachium, Niemcy. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu Fuel For Life, jego dane osobowe są przekazywane partnerom Rent A Ride, Fuel For Life i podmiotom trzecim, którzy mogą znajdować się na całym świecie.

Dane osobowe są przechowane na serwerze chmurowym Amazon Web Services („AWS”) w ramach Unii Europejskiej. AWS oferuje szeroką paletę globalnych produktów opartych na chmurze, w tym komputery, pamięci, bazy danych, analizy, sieci, urządzenia mobilne, narzędzia dla programistów, narzędzia do zarządzania, Internet rzeczy, narzędzia bezpieczeństwa i aplikacje dla przedsiębiorstw.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

Zgodnie z Australian Privacy Principles („APPs”) w Załączniku 1 do Privacy Act 1988 użytkownikowi przysługują różne prawa:

Prawo do dostępu i sprostowania

Zgodnie z APPs użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych przechowywanych przez BMW AG lub do ich sprostowania. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z inspektorem ochrony danych BMW AG:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (Inspektor ochrony danych)
Petuelring 130
80788 Monachium
Niemcy
e-mail: datenschutz@bmw.de

Inspektor ochrony danych udzieli odpowiedzi na zapytanie użytkownika w ramach odpowiedniego terminu. Jeżeli inspektor ochrony danych odrzuci zapytanie użytkownika, użytkownik otrzyma pisemne uzasadnienie tego odrzucenia oraz informację, w jaki sposób może złożyć skargę na odrzucenie zapytania.

Prawo do skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych najpierw dokona weryfikacji skargi, aby ustalić, czy należy podjąć zwykłe czy natychmiastowe działania, aby rozpatrzyć skargę. Inspektor ochrony danych dołoży starań, aby weryfikacja skargi użytkownika nastąpiła sprawnie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji związanych ze skargą oraz przedstawienie oczekiwanego rezultatu. Inspektor ochrony danych z reguły gromadzi istotne fakty, wyszukuje i analizuje stosowne dokumenty oraz rozmawia z osobami powiązanymi ze sprawą.

W większości przypadków inspektor ochrony danych dokonuje weryfikacji skargi i w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia udziela odpowiedzi na piśmie. Jeżeli sprawa jest bardziej złożona lub weryfikacja trwa dłużej, inspektor ochrony danych informuje o tym użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z odpowiedzi BMW AG na swoją skargę, może się zwrócić do Office of the Australian Information Commissioner („OAIC”). Z OAIC można skontaktować się telefonicznie pod numerem 1300 363 992 lub pod danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie www.oaic.gov.au.

Informacje specjalne dotyczące Kanady

Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną z głównym miejscem zamieszkania w Kanadzie, obowiązują wobec niego następujące, dodatkowe zasady specjalne:

Stosowane prawo

Spółka BMW AG jest odpowiedzialna za dane osobowe użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez BMW AG podlega przepisom o ochronie danych kraju oraz prowincji w Kanadzie, włącznie z Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przekazywane (lub udostępniane w inny sposób) osobom trzecim, które realizują usługi na nasze zlecenie. Korzystamy z usługodawców, którzy realizują usługi, w szczególności dotyczące hostingu strony internetowej, wysyłki powiadomień, obsługi płatności i udostępniania usług reklamowych, analiz i usług marketingowych.

My oraz nasi usługodawcy (wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi) mamy dostęp do danych osobowych poza Kanadą (w przypadku mieszkańców Quebec: poza Quebec) i przechowujemy oraz przetwarzamy dane osobowe poza Kanadą (w przypadku mieszkańców Quebec: poza Quebec) i w innych krajach, także w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej. My, nasze przedsiębiorstwa powiązane oraz nasi usługodawcy możemy ujawniać dane osobowe użytkowników, jeżeli zobowiązują nas do tego obowiązujące prawo lub postępowanie sądowe lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni; obejmuje to zgodny z prawem dostęp dla zagranicznych sądów, organów ścigania karnego lub innych organów rządowych w krajach, w których my lub nasi usługodawcy prowadzimy działalność. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu, w jaki my lub nasi usługodawcy (wraz z usługodawcami poza Kanadą) przetwarzamy dane osobowe, należy skontaktować się z nami, jak podano w powyższym akapicie „Nasze dane kontaktowe, prawa użytkownika w zakresie ochrony danych oraz prawo użytkownika do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych”.

Prawa użytkownika

W przypadku mieszkańców Quebec: Z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może dodatkowo, oprócz wymienionych w powyższym akapicie „Praw osób, których dane dotyczą”, mieć także prawo do wstrzymania przetwarzania danych, prawo do deindeksacji oraz prawo do ponownej indeksacji. Możemy zażądać określonych danych osobowych, aby sprawdzić tożsamość osoby składającej wniosek.

Informacje specjalne dotyczące Meksyku

Spółka BMW AG udostępnia następujące uzupełniające informacje osobom w Meksyku lub z Meksyku, których dane osobowe są gromadzone lub przechowywane przez BMW, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com lub jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy:

Stosowane prawo

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez BMW AG podlega przepisom Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) oraz związanym z nimi rozporządzeniom i wytycznym (zwanym dalej „meksykańskimi przepisami o ochronie danych”).

Główne cele przetwarzania danych

Informujemy, że dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane przez BMW AG do następujących celów:

 • Proces rezerwacji i przyjęcia klienta w celu zawarcia umowy najmu z wybranym przez klienta partnerem Rent A Ride.
 • Przekazanie zapytania kontaktowego do wybranego przez klienta partnera Fuel For Life.
 • Zapewnienie działania systemów informatycznych.
 • Wszystkie inne związane z tym usługi.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Informujemy, że dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do innych celów niż realizacja naszych usług, np.:

Dane osobowe o szczególnym znaczeniu

Spółka BMW AG może gromadzić następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe: opisane w powyższym akapicie „Jakie dane użytkowników mogą być gromadzone?”.
 • Dane finansowe i majątkowe: informacje o transakcjach, wraz z informacjami o zaległych płatnościach na rzecz naszych partnerów oraz o podejrzanych transakcjach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z meksykańskimi przepisami o ochronie danych użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma w dowolnym momencie prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (zwane dalej „prawami ARCO”) oraz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Prawa te można realizować poprzez złożenie wniosku do inspektora ochrony danych BMW AG pod danymi kontaktowymi podanymi w akapicie „Nasze dane kontaktowe, prawa użytkownika w zakresie ochrony danych oraz prawo użytkownika do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych”. Informujemy, że realizacja praw ARCO jest wprawdzie bezpłatna, jednak spółka BMW AG może rozliczyć uzasadnione nakłady związane z wysyłką i powielaniem.

Wniosek użytkownika musi zawierać co najmniej imię i nazwisko użytkownika, jego kompletny adres lub inny środek komunikacji umożliwiający naszą odpowiedź na jego wniosek, dokumenty, które potwierdzają jego tożsamość, a także przejrzyste i precyzyjne informacje na temat danych osobowych, wobec których użytkownik życzy sobie dostępu, sprostowania, aktualizacji lub usunięcia, elementy lub dokumenty, w których mogą znajdować się dane osobowe; należy także podać powody, dla których użytkownik życzy sobie dostępu do swoich danych osobowych lub dla których jest on zdania, że jego dane osobowe muszą zostać zaktualizowane, sprostowane lub usunięte.

Informujemy, że istnieje możliwość, iż BMW AG odmówi użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub nie będzie w stanie sprostować, usunąć, zablokować lub sprzeciwić się przetwarzaniu wszystkich danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi meksykańskimi przepisami o ochronie danych, w szczególności w następujących przypadkach:

 • Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem danych osobowych lub ustawowy przedstawiciel nie jest upoważniony zgodnie z przepisami.
 • Jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie są dostępne w bazie danych.
 • Jeżeli zostaną naruszone prawa osób trzecich.
 • Jeżeli istnieją ustawowy zakaz lub decyzja właściwego organu, która ogranicza dostęp do danych osobowych lub nie zezwala na ich sprostowanie lub usunięcie, lub na złożenie sprzeciwu.
 • Jeżeli sprostowanie, usunięcie lub sprzeciw już nastąpiły.

Spółka BMW AG podejmie decyzję w ciągu maksymalnie 20 dni, liczonych od daty wpłynięcia wniosku o dostęp do danych, o sprostowanie lub sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jeżeli decyzja potwierdzi, że wniosek użytkownika jest prawidłowy, w ciągu kolejnych 15 dni od naszej odpowiedzi staje się on skuteczny.

Zmiany polityki prywatności Fuel For Life

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności Fuel For Life są udostępniane opinii publicznej na stronie internetowej BMW oraz w naszych oddziałach. Osoba, której dane dotyczą, jest odpowiedzialna za regularne uzyskiwanie informacji na temat treści polityki prywatności na stronie www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Nasze dane kontaktowe

Użytkownik może skontaktować się z nami lub złożyć skargę w związku z naruszeniem meksykańskich przepisów o ochronie danych, korzystając z danych kontaktowych inspektora ochrony danych BMW AG podanych powyżej w akapicie „Nasze dane kontaktowe, prawa użytkownika w zakresie ochrony danych oraz prawo użytkownika do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych” niniejszej polityki prywatności Fuel For Life. Udzielimy odpowiedzi na zapytanie użytkownika, dokonamy weryfikacji jego skargi oraz dołożymy starań, aby rozwiązać wszystkie problemy ku jego zadowoleniu.

Narodowy Instytut Dostępu do Informacji i Ochrony Danych

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Narodowego Instytutu Dostępu do Informacji i Ochrony Danych (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (zwanego dalej „INAI”) lub do wszczęcia postępowania w celu ochrony praw ARCO, jeżeli jest on zdania, że jego prawa w zakresie ochrony danych zostały naruszone. Dane kontaktowe INAI są dostępne pod następującym adresem: www.inai.org.mx. Prosimy o skontaktowanie się najpierw z nami, aby omówić zastrzeżenia.

Informacje specjalne dotyczące Serbii

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeżeli dane osobowe są przekazywane z Republiki Serbii do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu serbskiej ustawy o ochronie danych osobowych, wówczas obowiązują następujące postanowienia niniejszego akapitu: Firma BMW spełni wszystkie istotne warunki i podejmie wszelkie działania, które są niezbędne, aby zapewnić (i) odpowiednie gwarancje w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz (ii) odpowiedni poziom ochrony. Jeżeli takie działania są konieczne, mogą one obejmować (a) zastosowanie standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez inspektora ds. informacji o znaczeniu publicznym i ochrony danych (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection), (b) wiążące wewnątrzzakładowe przepisy w zakresie ochrony danych lub (c) podobne działania. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem fuelforlife@bmw-motorrad.com z działem obsługi klienta Fuel For Life.

Właściwy organ nadzoru

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez BMW osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać ze swoich praw, włącznie z prawem do złożenia skargi do inspektora ds. informacji o znaczeniu publicznym i ochrony danych (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection) – https://www.poverenik.rs/.

Pytania?

Pytania lub uwagi?

Jak możemy Ci pomóc?

Wprowadź swoją wiadomość.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

*Pola obowiązkowe

An error occurred. Please try again later.

Dziękujemy za wiadomość.

Odpowiemy na nią tak szybko, jak to możliwe.

spinner