OGÓLNE WARUNKI FUEL FOR LIFE

  

+ Czytaj dalej

1. PRZEDMIOT

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Monachium, Niemcy, spółka z siedzibą w Monachium, wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Monachium pod numerem HRB 42243 (dalej: „BMW AG” lub „BMW”) prowadzi platformę internetową pod nazwą „Fuel for Life” na stronie internetowej fuelforlife.bmw-motorrad.com (dalej: „Fuel for Life”). Za pośrednictwem Fuel for Life dostawcy uczestniczący w programie (dalej: „Partnerzy Fuel for Life”) mogą oferować osobom fizycznym i prawnym (z których każda jest zwana dalej „Klientem”) różne usługi z kategorii „Wypożyczenie” (Rent A Ride), „Podróże”, „Szkolenia” (z których każda jest zwana dalej „Usługą”). Na platformie Fuel for Life Klienci mogą wyszukiwać i porównywać różne Doświadczenia oferowane przez Partnerów Fuel for Life.

Platforma Fuel for Life jest dostępna dla Klienta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami Fuel for Life (dalej: „OW”). Aktualna wersja niniejszych OW może być przeglądana, zapisywana i drukowana na stronie internetowej fuelforlife.bmw-motorrad.com.

W sekcji 12 niniejszych Warunków ogólnych znajdują się „Postanowienia szczególne dla Klientów w niektórych krajach”. Te „postanowienia szczególne” mają zastosowanie dodatkowo do Klientów przebywających w jednym z krajów wymienionych w sekcji 12 niniejszych OW przy zawieraniu umowy z BMW na podstawie niniejszych OW.

1.1 Pośrednictwo w Usługach wypożyczania (Rent A Ride)

Klienci mogą zarezerwować Usługi z kategorii „Wypożyczenie” (Rent A Ride) bezpośrednio na platformie Fuel for Life. W tym zakresie BMW obsługuje zawieranie umów między Klientem a odpowiednim dostawcą Usług Wypożyczenia (Rent A Ride). Partnerzy Fuel For Life, którzy oferują Usługi Wypożyczenia (Rent A Ride), są nazywani dalej „Partnerami Rent A Ride”. BMW nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych umów przez określonych Partnerów Rent A Ride (patrz sekcja 2 niniejszych OW).

Każdy Partner Rent A Ride ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych dotyczących odpowiednich Ofert Wypożyczenia, w tym wszelkich wymogów dotyczących rejestracji, kwalifikacji, pozwoleń lub zezwoleń. BMW nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie takich wymogów prawnych przez Partnera Rent A Ride.

1.2 Formularz kontaktowy do rezerwacji Usług Podróży i Szkoleń poza Fuel for Life

Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” nie można rezerwować bezpośrednio na platformie Fuel for Life. W przypadku Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” Fuel for Life nie jest „punktem sprzedaży” w rozumieniu art. 3 ust. 15 dyrektywy nr 2015/2302/UE w sprawie imprez turystycznych. Funkcjonalność platformy Fuel for Life ogranicza się do dostarczania ogólnych informacji o Ofertach Rezerwacji i cenach. Jeżeli Klient jest zainteresowany Usługą z kategorii „Podróże” i „Szkolenia”, BMW na życzenie Klienta nawiązuje kontakt pomiędzy Klientem a odpowiednim Partnerem Fuel for Life poprzez formularz kontaktowy. BMW nie pośredniczy jednak ani nie uczestniczy w zawarciu umowy o świadczenie określonej Usługi między Klientem a odpowiednim Partnerem Fuel for Life. W szczególności BMW nie występuje jako biuro (podróży)/sprzedawca detaliczny umowy dotyczącej imprezy turystycznej lub jako biuro podróży/sprzedawca detaliczny/przedsiębiorca ułatwiający powiązane usługi turystyczne. Zawarcie umowy o świadczenie określonych Usług bezpośrednio między Klientem a danym Partnerem Fuel for Life następuje poza platformą Fuel for Life. BMW nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych umów przez określonych Partnerów Fuel for Life (patrz sekcja 3 niniejszych OW).

Niektóre Usługi nie są realizowane bezpośrednio przez Partnera Fuel for Life, ale przez firmę zewnętrzną (dalej: „Dostawca Zewnętrzny”), przy czym dany Partner Fuel for Life występuje jako przedstawiciel lub pośrednik Dostawcy Zewnętrznego w zakresie tych Usług (dalej: „Usługi Dostawców Zewnętrznych”). Jeśli Partner Fuel for Life jest pośrednikiem w Usługach Dostawców Zewnętrznych dla Klienta, obowiązują te same zasady, które zostały określone w tej sekcji 1.2 oraz w sekcji 3 niniejszych OW.

Partnerzy Fuel for Life oraz w stosownych przypadkach Dostawcy Zewnętrzni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych dotyczących określonych Usług, w tym wszelkich wymogów dotyczących rejestracji, kwalifikacji, pozwoleń lub zezwoleń. BMW nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie takich wymogów prawnych przez Partnerów Fuel for Life oraz w stosownych przypadkach przez Dostawców Zewnętrznych.

+ Czytaj dalej

2. POŚREDNICTWO W USŁUGACH WYPOŻYCZANIA (RENT A RIDE)

2.1 BMW występuje w Usługach Wypożyczenia jako pośrednik

Na platformie Fuel for Life Klienci mogą wyszukiwać oferty wypożyczenia motocykli BMW, akcesoriów do motocykli BMW oraz sprzętu motocyklowego (dalej: „Wypożyczane Przedmioty”) udostępniane przez Partnerów Rent A Ride na platformie Fuel for Life (dalej: „Oferty Wypożyczenia”) i zawierać odpowiednie umowy wypożyczenia.

W chwili dokonania rezerwacji umowa wypożyczenia jest zawierana bezpośrednio między Klientem a odpowiednim Partnerem Rent A Ride, który oferuje na platformie Fuel for Life wybrane przez Klienta Wypożyczane Przedmioty. Pod tym względem BMW występuje jako pośrednik.

W związku z tym BMW nie jest stroną umowy wypożyczenia między Klientem a Partnerem Rent A Ride i nie ma wpływu na indywidualne warunki wypożyczenia i ceny stosowane przez danego Partnera Rent A Ride.

2.2 Partner Rent A Ride jako strona umowy dla Klienta

BMW oferuje Klientom możliwość przeglądania Ofert Wypożyczenia na platformie internetowej Fuel for Life oraz wypożyczania Wypożyczanych Przedmiotów od Partnera Rent A Ride. Klienci wyszukują żądane produkty na platformie internetowej Fuel for Life.

Wyniki wyszukiwania wyświetlane na platformie internetowej Fuel for Life mogą różnić się od kryteriów wyszukiwania, w szczególności w przypadku braku dostępnych Ofert Wypożyczenia, które w pełni spełniają kryteria wyszukiwania wprowadzone przez Klienta. Oferty Wypożyczenia na platformie Fuel for Life są ograniczone do Wypożyczanych Przedmiotów dostępnych do wypożyczenia przez Partnerów Rent A Ride.

2.3 Umowy wypożyczenia

Umowy wypożyczenia dotyczące Wypożyczanych Przedmiotów wybranych przez Klientów podlegają warunkom wypożyczenia stosowanym przez Partnerów Rent A Ride.

Oferty Wypożyczenia na platformie internetowej Fuel for Life opierają się na informacjach dodanych przez Partnerów Rent A Ride w przeznaczonym do tego systemie Fuel for Life i zatwierdzonych przez Partnerów Rent A Ride do publikacji.

Za informacje wyświetlane na platformie Fuel for Life, w tym między innymi dotyczące dostępności, cen i innych warunków wypożyczenia, wyłączną odpowiedzialność ponoszą Partnerzy Rent A Ride. Wyjątki dotyczą ogólnych informacji na temat programu Fuel for Life jako całości, kryteriów wyboru masek wyszukiwania, ekranów do wprowadzania danych osobowych i opisów pojazdów dla poszczególnych modeli.

2.4 Zawarcie umowy wypożyczenia

2.4.1 Proces rezerwacji

Aby wypożyczyć Wypożyczany Przedmiot, Klient powinien wybrać żądany przedmiot na platformie internetowej Fuel for Life. Następnie Klient podaje swoje dane osobowe (nazwisko, adres, adres e-mail i dane, informacje dotyczące płatności) oraz wybiera wypożyczany przedmiot i ewentualne opcje dodatkowe. Klient otrzymuje wówczas możliwość zapoznania się z wszystkimi informacjami i dokonania niezbędnych poprawek. Klikając przycisk „Zarezerwuj teraz z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisk o równoważnym oznaczeniu), Klient składa prawnie wiążące zgłoszenie rezerwacji do Partnera Rent A Ride w celu wypożyczenia wybranego Wypożyczanego Przedmiotu z zastrzeżeniem warunków określonych przez Partnera Rent A Ride.

2.4.2 Potwierdzenie rezerwacji Oferty Wypożyczenia bez obowiązku wpłaty depozytu

Jeśli warunki wypożyczenia stosowane przez Partnera Rent A Ride nie wymagają depozytu przy rezerwacjach, rezerwacja zostanie potwierdzona w następujący sposób: Klikając przycisk „Zarezerwuj teraz z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisk o równoważnym oznaczeniu), Klient składa polecenie i upoważnia BMW do pośredniczenia w zawarciu umowy wypożyczenia z Partnerem Rent A Ride.

Klient musi potwierdzić swoją rezerwację za pomocą adresu e-mail, klikając na poczcie e-mail link „Potwierdź rezerwację teraz” (lub przycisk z równoważnym oznaczeniem) w ciągu 24 godzin (dalej: „Potwierdzenie E-mail przez Klienta”). Jeśli jednak Potwierdzenie E-mail przez Klienta nie zostanie dokonane w ciągu 24 godzin, platforma internetowa Fuel for Life usunie rezerwację.

Jeśli Potwierdzenie adresu e-mail przez Klienta zostanie przez Klienta dokonane terminowo, platforma Fuel for Life niezwłocznie potwierdzi otrzymanie rezerwacji w imieniu Partnera Rent A Ride na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji (dalej: „Potwierdzenie Rezerwacji”). Potwierdzenie Rezerwacji spowoduje również zawarcie umowy wypożyczenia między Klientem a Partnerem Rent A Ride dotyczącej określonych Wynajmowanych Przedmiotów.

2.4.3 Potwierdzenie rezerwacji Oferty Wypożyczenia z obowiązkiem wpłaty depozytu

Jeśli warunki wypożyczenia stosowane przez Partnera Rent A Ride wymagają depozytu przy rezerwacjach, rezerwacja zostanie potwierdzona w następujący sposób: Klikając przycisk „Zarezerwuj teraz z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisk o równoważnym oznaczeniu), Klient składa polecenie i upoważnia BMW do pośredniczenia w zawarciu umowy wypożyczenia z Partnerem Rent A Ride. W imieniu Partnera Rent A Ride platforma Fuel for Life niezwłocznie potwierdzi otrzymanie rezerwacji na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji (dalej: „Potwierdzenie Rezerwacji”).

Potwierdzenie Rezerwacji spowoduje również zawarcie umowy wypożyczenia między Klientem a Partnerem Rent A Ride.

Ponadto Klient zostanie niezwłocznie przekierowany do procesu płatności na platformie internetowej Fuel for Life. Jeśli Klient nie wpłaci depozytu w ciągu 24 godzin od kliknięcia przycisku „Zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku z równoważnym oznaczeniem), platforma Fuel for Life automatycznie anuluje rezerwację.

2.5 Upoważniony pośrednik w komunikacji

W trakcie procesu rezerwacji BMW występuje jako upoważniony pośrednik w komunikacji z Klientem, przekazując jego zgłoszenie rezerwacji do odpowiedniego Partnera Rent A Ride. BMW może zapewnić prawidłowe przetwarzanie rezerwacji tylko wtedy, gdy Klient prawidłowo i w pełni poda wszystkie dane, w tym między innymi informacje kontaktowe Klienta, termin wypożyczenia, model pojazdu i wszelkie dodatkowe Wypożyczane Przedmioty.

2.6 Przechowywanie danych

Dane rezerwacji będą przechowywane przez BMW lub upoważnionego dostawcę usług. Dane rezerwacji oraz ogólne warunki zostaną ponownie wyświetlone w Potwierdzeniu Rezerwacji i mogą zostać pobrane w formie pliku.

2.7 Płatność i depozyt

2.7.1 Opłaty na rzecz BMW

BMW nie pobiera od Klientów żadnych opłat za usługi pośrednictwa.

2.7.2 Zapłata cen wypożyczenia na rzecz Partnerów Rent A Ride

Zapłata ceny wypożyczenia najmu Partnera Rent A Ride podlega warunkom wypożyczenia stosowanym przez Partnera Rent A Ride, który jest stroną umowy dla Klienta.

2.7.3 Depozyt i metoda płatności

Zgodnie z warunkami wypożyczenia stosowanymi przez Partnera Rent A Ride Klienci mogą być zobowiązani do zapłaty depozytu w ramach umowy wypożyczenia na rzecz danego Partnera Rent A Ride. Szczegółowe warunki takiego depozytu są określone w warunkach wypożyczenia stosowanych przez Partnera Rent A Ride, z którymi można się zapoznać przed dokonaniem ostatecznej rezerwacji. Jeśli Klient nie wpłaci depozytu w ciągu 24 godzin od kliknięcia przycisku „Zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku z równoważnym oznaczeniem), platforma Fuel For Life automatycznie anuluje rezerwację i rozwiąże umowę wypożyczenia pomiędzy Klientem a Partnerem Rent A Ride. Po pomyślnej wpłacie depozytu na platformie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający jej dokonanie. Klient otrzyma również wiadomość e-mail z informacją o pomyślnej wpłacie. Klienci muszą dokonać wpłaty depozytu przy użyciu metody płatności udostępnionej na platformie internetowej Fuel for Life, tj. metody płatności, z którą Klienci są powiązani w procesie rezerwacji. Umowy wypożyczenia zawierane są zgodnie z postanowieniami sekcji 2.4.3 niniejszych OW.

Jeżeli Klient zdecyduje się zapłacić depozyt kartą kredytową, wówczas musi on wyraźnie upoważnić Partnera Rent A Ride do obciążenia rachunku karty kredytowej Klienta należną kwotą. W przypadku takich rezerwacji Klient zgadza się, że kwota depozytu podana w oknie dialogowym rezerwacji lub całkowita kwota należna za rezerwację, w tym wszelkie podatki i opłaty, zostanie pobrana bezpośrednio z jego karty kredytowej. Platforma Fuel For Life nie ma dostępu do środków wpłaconych przez Klientów.

Jeśli Klient zdecyduje się na zapłatę depozytu za pomocą systemu PayPal, dokona on płatności bezpośrednio na stronie internetowej powiązanej z platformą internetową Fuel For Life.

2.8 Anulowanie lub zmiana umów wypożyczenia

2.8.1 Anulowanie umowy wypożyczenia

Klienci mogą anulować umowę wypożyczenia w okresie rezygnacji wskazanym w odpowiednich warunkach wypożyczenia, korzystając z linku do anulowania umowy w Potwierdzeniu Rezerwacji od platformy Fuel for Life. Zgodnie z warunkami wypożyczenia stosowanymi przez Partnera Rent A Ride Klienci mogą być zobowiązani do uiszczenia rozsądnej opłaty za rezygnację po dacie umowy. Szczegółowe warunki anulowania rezerwacji można znaleźć w warunkach wypożyczenia stosowanych przez Partnera Rent A Ride, które zostaną przedstawione Klientowi w procesie rezerwacji. Wszelkie inne prawa Klientów pozostają nienaruszone.

2.8.2 Zmiana umów wypożyczenia

Możliwość zmiany umowy wypożyczenia jest regulowana warunkami wypożyczenia stosowanymi przez Partnera Rent A Ride. Jeżeli Klient chciałby zmienić umowę wypożyczenia, musi skontaktować się bezpośrednio z Partnerem Rent A Ride telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z informacji kontaktowych wskazanych w warunkach wypożyczenia stosowanych przez Partnera Rent A Ride.

+ Czytaj dalej

3. USŁUGI PODRÓŻY I SZKOLEŃ: TYLKO KONTAKT

3.1 Podsumowanie

Na platformie Fuel for Life Klienci mogą wyszukiwać Usługi z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” oferowane przez Partnerów Fuel for Life (dalej: „Oferty Rezerwacji”) i wybrać żądaną Ofertę Rezerwacji, która odpowiada ich indywidualnym preferencjom.

Ofert Rezerwacji nie można rezerwować bezpośrednio na platformie Fuel for Life. W przypadku Ofert Rezerwacji z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” Fuel for Life nie jest zatem „punktem sprzedaży” w rozumieniu art. 3 ust. 15 dyrektywy nr 2015/2302/UE w sprawie imprez turystycznych. W odniesieniu do Ofert Rezerwacji funkcjonalność platformy Fuel for Life ogranicza się do dostarczania ogólnych informacji o Ofertach Rezerwacji i cenach.

Jeżeli Klient jest zainteresowany Ofertą Rezerwacji, BMW na życzenie Klienta nawiązuje kontakt pomiędzy Klientem a odpowiednim Partnerem Fuel for Life poprzez formularz kontaktowy, przy czym BMW nie pośredniczy ani nie ułatwia zawarcia umowy na świadczenie określonych Usług między Klientem a odpowiednim Partnerem Fuel for Life. BMW jedynie przekazuje Dane Zgłoszenia na adres e-mail Partnera Fuel for Life (patrz sekcja 3.2.2 niniejszych OW), ale nie przechowuje tych danych.

W związku z tym BMW nie jest pośrednikiem ani stroną umowy między Klientem a Partnerem Fuel for Life dotyczącej realizacji Usługi w ramach Oferty Rezerwacji. Ponadto BMW nie występuje jako przedstawiciel Klienta ani Partnera Fuel for Life.

BMW nie ma również wpływu na indywidualne warunki i ceny stosowany przez danego Partnera Fuel for Life.

Postanowienia tej sekcji 3.1, a także sekcji 3.2 niniejszych OW, mają zastosowanie również w przypadku, gdy Partner Fuel for Life jest pośrednikiem w Usługach Dostawców Zewnętrznych dla Klienta.

3.2 Nawiązanie kontaktu z Partnerem Fuel for Life

3.2.1 Wyszukiwanie i wyświetlanie Ofert Rezerwacji

Na platformie Fuel for Life BMW oferuje Klientom możliwość przeglądania Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia”. Klient może przeprowadzić indywidualne wyszukiwanie na platformie Fuel for Life. Na podstawie tego wyszukiwania platforma Fuel for Life wyświetla Oferty Rezerwacji dla Usług realizowanych przez Partnerów Fuel for Life na rzecz Klientów.

Wyświetlane Oferty Rezerwacji stanowią jedynie przegląd Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia”, które zasadniczo są dostępne do rezerwacji zgodnie z informacjami udzielonymi przez Partnerów Fuel for Life.

Treść Ofert Rezerwacji na platformie internetowej Fuel for Life opiera się na informacjach przekazanych BMW i udostępnionych do publikacji na Fuel for Life przez danego Partnera Fuel for Life.

BMW nie ma wiedzy na temat faktycznej dostępności i możliwości rezerwacji poszczególnych Usług ani ich jakości. Partnerzy Fuel for Life ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść informacji wyświetlanych w związku z daną Ofertą Rezerwacji, w szczególności za dostępność, ceny i inne warunki umowne. Wyjątki dotyczą ogólnych informacji na temat programu Fuel for Life jako całości, kryteriów wyboru masek wyszukiwania, ekranów do wprowadzania danych osobowych i opisów pojazdów dla poszczególnych modeli.

Prezentacja Ofert Rezerwacji na platformie Fuel for Life nie stanowi oferty zawarcia umowy ze strony BMW ani oferty zawarcia umowy ze strony danego Partnera Fuel for Life.

3.2.2 Prośba o kontakt z Partnerem Fuel for Life

W celu skontaktowania się z Partnerem Fuel for Life odpowiedzialnym za daną Ofertę Rezerwacji Klient może najpierw wybrać żądaną Ofertę Rezerwacji na platformie Fuel for Life i wskazać żądany okres i liczbę uczestników oraz wybrać dostępne usługi dodatkowe.

Następnie Klient może wprowadzić swoje dane osobowe (płeć, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, narodowość), dodatkowe informacje dotyczące Usługi (takie jak informacje na temat umiejętności jazdy oraz kategorii prawa jazdy), informacje o żądanych usługach dodatkowych oraz informacje dotyczące płatności (dalej: „Dane Zgłoszenia”).

Klient ma możliwość zapoznania się z wszystkimi informacjami i dokonania niezbędnych poprawek. Klikając przycisk „Wyślij zgłoszenie teraz” (lub przycisk z równorzędnym oznaczeniem), Klient składa polecenie BMW dotyczące przesłania niezobowiązującej prośby o kontakt, wraz z wszystkimi Danymi Zgłoszenia, do odpowiedniego Partnera Fuel for Life, w tym prośby o kontakt z Klientem za pomocą środków komunikacji wskazanych w ramach Danych Zgłoszenia (dalej: „Prośba o Kontakt”). BMW występuje jako pośrednik w komunikacji z Klientem.

Platforma Fuel for Life niezwłocznie przekaże Prośbę o Kontakt Partnerowi Fuel for Life. Po przekazaniu Prośby o Kontakt odpowiedniemu Partnerowi Fuel for Life BMW wyśle do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem (dalej: „Potwierdzenie”).

3.3 Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana wyłącznie z Partnerem Fuel for Life

BMW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania następujące po przekazaniu Prośby o Kontakt odpowiedniemu Partnerowi Fuel for Life. W szczególności BMW nie ponosi odpowiedzialności za pośrednictwo w zawieraniu umowy o świadczenie określonych Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” między Klientem a danym Partnerem Fuel for Life. Dotyczy to również wszelkich Usług Dostawców Zewnętrznych.

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi z kategorii „Podróże” i „Szkolenia” leży w gestii Klienta i danego Partnera Fuel for Life. Platforma Fuel for Life nie zapewnia żadnej funkcjonalności umożliwiającej zawarcie umowy pomiędzy Klientem a danym Partnerem Fuel for Life o świadczenie Usług z kategorii „Podróże” i „Szkolenia”. Dotyczy to również wszelkich Usług Dostawców Zewnętrznych.

Dany Partner Fuel for Life Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację rezerwacji i wykonanie Usługi. Wykonanie Usługi wybranej przez Klienta zawsze podlega wyłącznie odpowiednim warunkom umownym danego Partnera Fuel for Life. Możliwość anulowania rezerwacji jest regulowana wyłącznie w odpowiedniej umowie o świadczenie Usługi zawartej między Klientem a danym Partnerem Fuel for Life, a w przypadku Usługi Dostawcy Zewnętrznego — w odpowiedniej umowie o świadczenie Usługi Dostawcy Zewnętrznego zawartej między Klientem a danym Dostawcą Zewnętrznym.

Dany Partner Fuel for Life, a w przypadku Usługi Dostawcy Zewnętrznego — dany Dostawca Zewnętrzny, jako potencjalna strona umowy o świadczenie określonej Usługi lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego, jest zobowiązany do przekazania Klientowi wszelkich informacji przedumownych wymaganych przez prawo.

3.4 Przechowywanie danych

Dane Zgłoszenia będą przechowywane przez BMW lub upoważnionego dostawcę usług. Niniejsze OW zostaną ponownie wyświetlone w Potwierdzeniu i mogą zostać pobrane w formie pliku.

3.5 Płatności

3.5.1 Opłaty na rzecz BMW

BMW nie nalicza Klientom żadnych opłat za przekazanie Prośby o Kontakt odpowiedniemu Partnerowi Fuel for Life.

3.5.2 Wynagrodzenie Partnera Fuel for Life

Wynagrodzenie Partnera Fuel for Life jest regulowane odpowiednimi warunkami stosowanymi przez Partnera Fuel for Life, a w przypadku Usług Dostawcy Zewnętrznego — warunkami stosowanymi przez Dostawcę Zewnętrznego będącego stroną umowy z Klientem. BMW nie ma na to wpływu.

3.5.3 Nieprzyjmowanie płatności dokonywanych przez Klienta w ramach wynagrodzenia Partnera Fuel for Life

BMW nie przyjmuje żadnych płatności od Klienta z tytułu wynagrodzenia dla Partnera Fuel for Life lub Dostawcy Zewnętrznego i BMW nie ma do tego upoważnienia.

+ Czytaj dalej

4. INFORMACJE NA TEMAT OFERT WYPOŻYCZENIA I OFERT REZERWACJI NA PLATFORMIE FUEL FOR LIFE

4.1 Oferty Wypożyczenia i Oferty Rezerwacji

Wszystkie informacje na temat Ofert Wypożyczenia (sekcja 2.1 niniejszych OW) i Ofert Rezerwacji (sekcja 3.1 niniejszych OW) wraz z informacjami o cenach wyświetlane na platformie internetowej Fuel for Life odpowiadają informacjom dostarczonym przez poszczególnych Partnerów Fuel for Life. BMW nie ma wpływu na takie informacje i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Wyjątki dotyczą ogólnych informacji na temat modeli pojazdów, a także programu Fuel for Life jako całości, kryteriów wyboru masek wyszukiwania, ekranów do wprowadzania danych osobowych i opisów pojazdów dla poszczególnych modeli.

4.2 Sposób wyświetlania Ofert Wypożyczenia na platformie Fuel for Life

Wyniki wyszukiwania Ofert Wypożyczenia przez Klienta będą wyświetlane na platformie internetowej Fuel for Life w następujący sposób, w zależności od usługi geolokalizacji:

-       W przypadku włączonej usługi geolokalizacji: Zależnie od odległości od kolejnego Partnera Rent A Ride.

-       W przypadku braku usługi geolokalizacji: W kolejności alfabetycznej według krajów (A–Z).

Klient może zmienić kolejność alfabetyczną krajów za pomocą listy rozwijanej na „kraj (Z–A)”.

Jeśli nie ma dostępnych Ofert Wypożyczenia spełniających kryteria wyszukiwania, wyświetlone zostaną podpowiedzi Ofert Wypożyczenia spełniające podobne kryteria wyszukiwania.

Jeśli nie wybrano Partnera Rent A Ride, wyświetlone zostaną Oferty Wypożyczenia pierwszych 20 Partnerów Rent A Ride w wybranej kolejności, o której mowa powyżej. Takie ograniczenie jest konieczne do zapewnienia szybkiego wyświetlania pozycji. Po wybraniu przez Klienta określonego Partnera Rent A Ride Partner Klient zostanie poinformowany o dalszych Ofertach Wypożyczenia.

4.3 Sposób wyświetlania Ofert Rezerwacji na platformie Fuel for Life

Platforma Fuel for Life udostępnia funkcję wyszukiwania, dzięki której Klient może wyszukiwać Usługi poprzez:

1.     wybór kategorii Usługi,

2.     wskazanie wybranego okresu,

3.     określanie liczby uczestników, a także

4.     wybór przedziału cenowego.

Wyniki wyszukiwania Usług przez Klienta będą wyświetlane na platformie Fuel for Life w następujący sposób:

Kolejność Usług jest ustalana przez redaktora w środowisku autorskim w ramach back-endu platformy Fuel for Life. Kolejność jest również wyświetlana Klientowi w ramach front-endu platformy Fuel for Life. Partner Fuel for Life nie może wpływać na kolejność poprzez jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie wynagrodzenie na rzecz BMW ze strony Partnera Fuel for Life.

+ Czytaj dalej

5. OCHRONA DANYCH

BMW zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe przekazane przez Klienta zgodnie z przepisami ustawowymi, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia, uzgodnienia treści lub zmiany stosunku umownego (dane inwentaryzacyjne) oraz wykorzystania i rozliczenia (dane o użytkowaniu) rezerwacji i umów zawartych poprzez jego pośrednictwo, a także w celu przetworzenia Prośby o Kontakt.

BMW może przekazywać Partnerom Fuel for Life wszelkie niezbędne dane, w tym dane osobowe podane przez Klienta, takie jak nazwisko i informacje kontaktowe, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia, realizacji, zmiany lub rozwiązania stosunku umownego między Klientem a określonym Partnerem Rent A Ride Partner, a także do przekazania Prośby o Kontakt.

Ponadto BMW przetwarza dane osobowe klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

Polityka prywatności Fuel for Life jest dostępna dla Klientów pod odpowiednim linkiem na platformie internetowej Fuel for Life: https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/en/public-pool/content-pool/privacy.html. Polityka prywatności Fuel for Life służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi części niniejszych OW ani żadnej umowy między Klientem a BMW.

+ Czytaj dalej

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Serwery BMW AG są chronione przez najnowocześniejsze technologie, w tym między innymi zapory sieciowe; Klient Fuel For Life powinien jednak pamiętać, że dla wszystkich stron umowy istnieje ryzyko przechwycenia danych podczas przesyłania.

Dotyczy to nie tylko wymiany informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie informacje opuszczają system, ale także zintegrowanych aplikacji, takich jak blogi, wiadomości użytkowników itp., a także wszelkich innych transferów danych. W związku z tym nie można zagwarantować poufności danych przesyłanych podczas korzystania z platformy internetowej Fuel For Life.

+ Czytaj dalej

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

7.1 Brak odpowiedzialności za Partnerów Fuel for Life

BMW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonywanie umów lub innych działań przez Partnerów Fuel for Life. Partnerzy Fuel for Life lub Dostawcy Zewnętrzni nie są przedstawicielami BMW.

7.2 Zasady ogólne

Odpowiedzialność BMW za szkody poniesione przez Klientów, niezależnie od podstawy prawnej (w szczególności w przypadku umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia umowy lub innego zobowiązania [Schuldverhältnis], przejęcia odpowiedzialności) zostaje niniejszym wyłączona, chyba że sekcja 7.3 tych OW stanowi inaczej.

W przypadku Klientów, którzy przy zawieraniu niniejszych OW występują w charakterze konsumentów, ograniczenie odpowiedzialności na mocy sekcji 7.2 obowiązuje wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące lokalne przepisy prawa.

7.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w sekcji 7.2 niniejszych OW, nie ma zastosowania w przypadku (i) umyślnych lub rażących zaniedbań lub zaniechań, (ii) narażenia życia, urazów, uszczerbków na zdrowiu, (iii) oszukańczo ukrytych wad, (iv) odpowiedzialności z tytułu gwarancji (w takim przypadku postanowienia dotyczące odpowiedzialności mające zastosowanie do gwarancji są rozstrzygające), (v) roszczeń wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności za skutki wad produktu (o ile mają zastosowanie) lub (vi) wszelkich szkód wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych („zobowiązania kardynalne” [Kardinalpflichten]), tj. zobowiązań, które — w kontekście postanowień i celów umowy jako całości — mają spoczywać na BMW lub których wykonanie jest warunkiem koniecznym należytego wykonania umowy i na wykonanie których Klienci z uzasadnionych przyczyn mogą liczyć i zazwyczaj liczą.

Niemniej wszelka odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem umowy z powodu zwykłego zaniedbania jest ograniczona do szkód rozsądnie możliwych do przewidzenia.

7.4 Odpowiedzialność za utratę danych

W przypadku utraty danych BMW ponosi odpowiedzialność (i) z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń odpowiedzialności oraz (ii) tylko wtedy, gdy utraty danych nie można było uniknąć poprzez podjęcie przez Klienta rozsądnych działań w zakresie tworzenia kopii zapasowych.

7.5 Odpowiedzialność kadry kierowniczej, dyrektorów i przedstawicieli

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również wszelkich roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez Klienta wobec przedstawiciela ustawowego, agenta lub pracownika BMW.

7.6 Hiperłącza

Strony internetowe Fuel for Life mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, umożliwiając Klientom opuszczenie stron internetowych Fuel for Life i przejście bezpośrednio do strony, do której prowadzi takie łącze. Hiperłącza są udostępniane jako ułatwienie dla Klientów, a ich zamieszczenie nie oznacza, że BMW popiera lub zatwierdza docelową stronę internetową. BMW nie kontroluje stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza, i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub hiperłącza na tych stronach ani też za jakiekolwiek transmisje z takich stron.

+ Czytaj dalej

8. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań klient może skontaktować się z działem obsługi klienta Fuel for Life pod adresem: fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Informacje kontaktowe, w tym między innymi numer telefonu i godziny pracy działu obsługi klienta Fuel for Life, są dostępne na stronie fuelforlife.bmw-motorrad.com.

+ Czytaj dalej

9. WYBÓR PRAWA

Niniejsze OW podlegają przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec obowiązującym mieszkańców Niemiec. Jednakże, na rzecz konsumentów, pierwszeństwo przed prawem niemieckim mają obowiązkowe normy prawa właściwego dla miejsca zwykłego pobytu konsumenta, które są dla niego korzystniejsze.

+ Czytaj dalej

10. JĘZYK UMOWY

Oficjalnym językiem umowy zawieranej między Klientem a BMW na podstawie niniejszych OW jest język wybrany przez Klienta na platformie Fuel for Life podczas rezerwacji lub składania Prośby o Kontakt. Platforma Fuel for Life oraz niniejsze OW są dostępne w następujących wersjach językowych: w językach czeskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, japońskim, norweskim, polskim, serbskim, słowackim i hiszpańskim. Języki te są dostępne na potrzeby zawarcia umowy między Klientem a BMW na podstawie niniejszych OW.

+ Czytaj dalej

11. JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

11.1 Jurysdykcja

Jeżeli Klient jest osobą prawną w rozumieniu prawa niemieckiego, to sądami właściwymi dla wszystkich obecnych lub przyszłych roszczeń wynikających z relacji biznesowych są wyłącznie sądy w Monachium (Niemcy).

11.2 Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów między firmami a konsumentami. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dla Konsumentów spoza Finlandii: BMW nie będzie uczestniczyć w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed komisjami mediacji konsumenckich w rozumieniu niemieckiej ustawy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich (VSBG) lub dyrektywy nr 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. BMW nie ma również obowiązku uczestniczenia.

Tylko dla klientów w Finlandii: Jeżeli spór między BMW a Klientem konsumenckim nie może zostać rozstrzygnięty w drodze polubownych negocjacji między BMW a takim Klientem, Klient ten może skierować sprawę do Krajowej Rady ds. Sporów Konsumenckich (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) celem rozstrzygnięcia. Przed skierowaniem spornej sprawy do Krajowej Rady ds. Sporów Konsumenckich Klient konsumencki musi skontaktować się z doradcą konsumenckim (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

11.3 INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE EUROPEA SUI SERVIZI DIGITALI ("DSA")

Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali - Digital Services Act, di seguito “DSA”), BMW mette a disposizione dei clienti con filiale o sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo le seguenti informazioni sulla moderazione dei contenuti e sul sistema interno di gestione dei reclami di BMW. Vi segnaliamo che le seguenti informazioni valgono per le offerte di noleggio visualizzate su Fuel For Life, ma non per le offerte di prenotazione.

11.3.1 INFORMAZIONI SULLA MODERAZIONE DEI CONTENUTI

BMW può prendere determinate decisioni restrittive in relazione ai contenuti o agli account degli utenti di Fuel For Life, in particolare dei partner Rent A Ride che possono caricare informazioni relative a offerte di noleggio sulla piattaforma Fuel For Life, (di seguito "utenti") se BMW ritiene che gli utenti abbiano violato la legge o i contratti tra utenti e BMW che regolano l'utilizzo di Fuel For Life da parte degli utenti (di seguito "condizioni"). Ad esempio, BMW può decidere di (i) limitare o bloccare la visibilità di contenuti degli utenti (ad esempio, informazioni relative a offerte di noleggio), (ii) sospendere o terminare totalmente o in parte la fornitura dei servizi agli utenti, (iii) sospendere o chiudere l'account utente, (iv) limitare le opportunità di monetizzazione dei contenuti degli utenti e/o (v) se BMW non è in grado di identificare (tracciare) un partner Rent A Ride come richiesto dal DSA, negare a tale partner Rent A Ride l'accesso a Fuel For Life. BMW può anche decidere di non reagire a una segnalazione inviata da utenti (ad esempio clienti) a causa di un contenuto che è potenzialmente illegale o viola le nostre condizioni.

11.3.2 INFORMAZIONI SUL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE DEI RECLAMI

Se un utente non è d'accordo con una decisione ai sensi del paragrafo 11.3.1, può sporgere reclamo gratuitamente contro la decisione di BMW tramite il sistema interno di gestione dei reclami di BMW. Il reclamo può essere presentato, entro sei mesi dalla comunicazione della decisione adottata, inviando un’e-mail a DSA_RentARide@list.bmw.com. Se BMW necessita di ulteriori informazioni per la gestione del reclamo, il soggetto che ha sporto il reclamo può essere contattato da collaboratori di BMW. I reclami vengono trattati tempestivamente, senza discriminazioni, con cura e senza discrezionalità, sotto la supervisione di personale qualificato. BMW informerà immediatamente il soggetto che ha sporto il reclamo in merito alla decisione motivata di BMW in relazione alle informazioni a cui il reclamo si riferisce e gli segnalerà la possibilità di una composizione stragiudiziale della controversia. Le informazioni di cui sopra non limitano il diritto degli utenti di far valere i loro diritti in sede legale nei confronti di BMW.

+ Czytaj dalej

12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA KLIENTÓW W RÓŻNYCH KRAJACH

Poniższe postanowienia szczególne mają zastosowanie do Klientów przebywających w jednym z krajów wymienionych w sekcji 12 przy zawieraniu umowy z BMW na podstawie niniejszych OW. W razie niezgodności między postanowieniami szczególnymi zawartymi w niniejszej sekcji 12 a jakimkolwiek innym postanowieniem Warunków ogólnych obowiązują postanowienia szczególne zawarte w niniejszej sekcji 12.

12.1 Australia

12.1.1  OCHRONA DANYCH

Na potrzeby sekcji 5 (Ochrona danych) niniejszych Warunków ogólnych obowiązujące prawo ochrony danych obejmuje również ustawę o prywatności z 1988 r. (Privacy Act 1988 (Cth)) oraz australijskie zasady dotyczące prywatności (Australian Privacy Principles) stanowiące załącznik 1 do ustawy o prywatności.

Poza kwestiami określonymi w sekcji 5 (Ochrona danych) niniejszych Warunków ogólnych zastosowanie mają następujące postanowienia:

-       Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez BMW AG w Niemczech na serwerze w chmurze Amazon Web Services w Unii Europejskiej. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane, w zależności od sposobu korzystania z Fuel for Life, partnerom Rent A Ride, partnerom Fuel for Life lub dostawcom zewnętrznym, którzy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie.

-       Polityka prywatności Fuel for Life zawiera informacje o tym, w jaki sposób Klienci mogą skorzystać ze swoich praw w zakresie prywatności, w tym prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania oraz do złożenia skargi dotyczącej prywatności.

12.1.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

W przypadku Klientów w Australii, poza kwestiami określonymi w sekcji 7.3 (Ograniczenie odpowiedzialności) niniejszych Warunków ogólnych:

Ograniczenie odpowiedzialności w sekcji 7.2 (Zasady ogólne) niniejszych Warunków ogólnych nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia dostępności praw i środków zaradczych dostępnych na mocy australijskich przepisów prawa dotyczących konsumentów (Australian Consumer Law) stanowiących załącznik 2 do ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) w przypadku, gdy produkt lub usługa nie spełniają wymagań rękojmi.

12.1.3 WYBÓR PRAWA

Sekcja 9 (Wybór prawa) OW zostaje niniejszym usunięta i zastąpiona następującym tekstem:

Niniejsze OW podlegają przepisom prawa obowiązującym w stanie Wiktoria w Australii i należy je interpretować zgodnie z nimi.

12.1.4 JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

Sekcja 11.1 (Jurysdykcja) OW zostaje niniejszym usunięta i zastąpiona następującym tekstem:

Klienci nieodwołalnie poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanu Wiktoria w Australii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszymi OW.

12.2 Kanada

Dla mieszkańców Kanady sekcja 9 (Wybór prawa) OW zostaje niniejszym usunięta i zastąpiona następującym tekstem:

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa (co może obejmować prowincję Quebec) niniejsze OW podlegają przepisom prawa prowincji Ontario oraz przepisom prawa Kanady, które tam obowiązują.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: STYCZEŃ 2024 R.

+ Czytaj dalej
Pytania?

Pytania lub uwagi?

Jak możemy Ci pomóc?

Wprowadź swoją wiadomość.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

*Pola obowiązkowe

An error occurred. Please try again later.

Dziękujemy za wiadomość.

Odpowiemy na nią tak szybko, jak to możliwe.

spinner