Všeobecné obchodní podmínky Fuel For Life

  

+ Pokračovat ve čtení

1. Předmět

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mnichov, Německo, společnost se sídlem v Mnichově, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mnichovským soudem pod registračním číslem HRB 42243 (dále jen „BMW AG“ nebo „BMW“), provozuje internetovou platformu pod názvem „Fuel For Life“ na webových stránkách fuelforlife.bmw-motorrad.com (dále jen „Fuel For Life“). Prostřednictvím portálu Fuel For Life mohou zúčastnění poskytovatelé (dále jen „partneři Fuel For Life“) nabízet fyzickým a právnickým osobám (dále jen „zákazník“) různé akce Experience z kategorií „Rental“ (Rent A Ride), „Travel“, „Trainings“ (dále jen „akce Experience“). Na webu Fuel For Life mohou zákazníci vyhledávat a porovnávat různé akce Experience od partnerů Fuel For Life.

Fuel For Life je zákazníkovi k dispozici v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Fuel For Life (dále jen „VOP“). Aktuální verzi těchto VOP si můžete prohlédnout, uložit a vytisknout na webové stránce fuelforlife.bmw-motorrad.com.

1.1 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AKCÍ Z KATEGORIE RENTAL – PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2022

Akce Experience v kategorii „Rental“ zatím nebyly na webu Fuel For Life spuštěny. Spuštění těchto akcí Experience je naplánováno na rok 2022. Po spuštění budou tyto VOP odpovídajícím způsobem aktualizovány ve formě nové verze těchto VOP. V tomto případě se plánuje, že zákazníci budou moci rezervovat akce Experience z kategorie „Rental“ (Rent A Ride) přímo na webu Fuel For Life. V tomto ohledu bude BMW zprostředkovávat smlouvy mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem akce Experience „Rental“ (Rent A Ride).

1.2 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO REZERVACI AKCÍ EXPERIENCE Z KATEGORIÍ TARVEL A TRAINING MIMO FUEL FOR LIFE

Akce Experience z kategorií „Travel“ a „Training“ nelze rezervovat přímo na webu Fuel For Life. Fuel For Life není „prodejním místem“ ve smyslu článku 3(15) směrnice o souborných službách pro cesty 2015/2302/EU pro akce Experience z kategorií „Travel“ a „Trainings“. Funkce webu Fuel For Life je omezena na poskytování obecných informací o nabídkách rezervace a cenách. Pokud má zákazník zájem o akci Experience z kategorií „Travel“ a „Training“, BMW na žádost zákazníka naváže kontakt mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life prostřednictvím kontaktního formuláře. Smlouvu o poskytnutí příslušné akce Experience mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life však BMW nezprostředkovává. Společnost BMW nepůsobí zejména jako (cestovní) agentura / prodejce smlouvy o souborných službách na cesty nebo cestovní agentura / prodejce / obchodník, který umožňuje spojené cestovní služby. Uzavření smlouvy o zajištění příslušné akce Experience přímo mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life se uskutečňuje mimo Fuel For Life. Společnost BMW neodpovídá za plnění těchto smluv příslušnými partnery Fuel For Life (viz část 3 těchto VOP).

Některé nabídky akcí Experience neposkytuje přímo příslušný partner Fuel For Life, ale třetí strana (dále jen: „poskytovatel třetí strany“), zatímco příslušný partner Fuel For Life působí jako agentura nebo zprostředkovatel těchto akcí Experience (dále jen: „akce Experience poskytované třetí stranou“). V případě, že partner Fuel For Life zprostředkuje akce Experience poskytované zákazníkovi třetí stranou, platí stejná pravidla, jaká jsou stanovena v části 1.2 a části 1.3. těchto VOP.

+ Pokračovat ve čtení

2. Zprostředkování akcí Experience z kategorie Rental – připravuje se na rok 2022

Jak je uvedeno v části 1.1 těchto VOP, nebyly dosud na Fuel For Life uvedeny akce Experience z kategorie „Rental“. Spuštění těchto akcí Experience je naplánováno na rok 2022. Po spuštění budou tyto VOP odpovídajícím způsobem aktualizovány ve formě nové verze těchto VOP. V tomto případě se plánuje, že zákazníci budou moci rezervovat akce Experience z kategorie „Rental“ (Rent A Ride) přímo na webu Fuel For Life.

+ Pokračovat ve čtení

3. Akce Experience Travel a Training: Pouze kontakt

3.1 PŘEHLED

Na webu Fuel For Life mohou zákazníci vyhledávat akce Experience z kategorií „Travel“ a „Training“, které nabízí partneři Fuel For Life (dále jen: „rezervační nabídky“) a vybrat příslušnou rezervační nabídku, která odpovídá jejich individuálním preferencím. 

Rezervační nabídky nelze rezervovat přímo na Fuel For Life. Fuel For Life tudíž není „prodejním místem“ ve smyslu článku 3(15) směrnice o souborných službách pro cesty 2015/2302/EU pro rezervační nabídky z kategorií „Travel“ a „Training“. Funkce webu Fuel For Life ohledně rezervačních nabídek je omezena na poskytování obecných informací o rezervačních nabídkách a cenách.

Má-li zákazník zájem o rezervační nabídku, společnost BMW na žádost zákazníka naváže kontakt mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life Partner prostřednictvím kontaktního formuláře, aniž by však společnost BMW zprostředkovala nebo usnadnila uzavření smlouvy o poskytnutí příslušné akce Experience mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. BMW pouze přeposílá údaje z žádosti na e-mailovou adresu partnera Fuel For Life (viz část 3.2.2 těchto VOP), přičemž BMW tyto údaje neukládá.

Společnost BMW proto není zprostředkovatelem ani stranou příslušné smlouvy mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life o poskytnutí akce Experience v souvislosti s příslušnou rezervační nabídkou. 

BMW rovněž nemá žádný vliv na individuální podmínky a ceny příslušného partnera Fuel For Life.

Tento bod 3.1 a také ustanovení uvedená v části 3.2 těchto VOP se použijí i v případě, že partner Fuel For Life zprostředkovává zákazníkovi akce Experience od poskytovatelů třetích stran.

3.2 NAVÁZÁNÍ KONTAKTU S PARTNEREM FUEL FOR LIFE

3.2.1 VYHLEDÁVÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ REZERVAČNÍCH NABÍDEK

Na webu Fuel For Life nabízí BMW zákazníkům možnost prohlédnout si akce Experience z kategorií „Travel“ a „Training“. Zákazník může provést individuální vyhledávání na webu Fuel For Life. Na základě tohoto hledání zobrazí Fuel For Life zákazníkovi rezervační nabídky pro akce Experience poskytované partnery Fuel For Life.

Zobrazené rezervační nabídky jsou pouze přehledem akcí Experience z kategorií „Travel“ a „Training“, které jsou v zásadě k dispozici pro rezervaci podle informací poskytnutých partnery Fuel For Life. 

Obsah rezervačních nabídek na online platformě Fuel For Life vychází z informací poskytnutých společnosti BMW a zveřejněných na webu Fuel For Life příslušným partnerem Fuel For Life.

Společnost BMW nezná skutečnou dostupnost a možnost rezervace příslušných zážitků ani jejich kvalitu. Za obsah informací zobrazených v souvislosti s příslušnou rezervační nabídkou, zejména pak za dostupnost, ceny a další smluvní podmínky, odpovídají výhradně partneři Fuel For Life. Výjimky platí pro všeobecné informace o programu Fuel For Life jako celku, pro kritéria výběru vyhledávacích masek, obrazovek pro zadávání osobních údajů a popisů pro jednotlivé modely. 

Zobrazení rezervační nabídky na Fuel For Life nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy ze strany BMW ani nabídku na uzavření smlouvy ze strany příslušného partnera Fuel For Life.

3.2.2 ŽÁDOST O KONTAKT S PARTNEREM FUEL FOR LIFE

Aby mohl zákazník kontaktovat partnera Fuel For Life odpovědného za příslušnou rezervační nabídku, může si nejprve vybrat požadovanou rezervační nabídku na stránkách Fuel For Life a zadat požadované období a počet účastníků a vybrat dostupné doplňkové služby. 

Zákazník pak může zadat své osobní údaje (pohlaví, jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, národnost), veškeré další informace specifické pro daný zážitek (například informace o řidičských dovednostech a příslušné třídě řidičského průkazu), případné další požadované doplňkové služby a platební údaje (dále jen „údaje k žádosti“).

Zákazník má možnost zkontrolovat všechny informace a provést nezbytné opravy. Kliknutím na tlačítko „Poslat žádost“ (nebo na tlačítko s ekvivalentním označením) dává zákazník BMW pokyn k předání nezávazného požadavku o kontakt, včetně všech údajů k žádosti, příslušnému partnerovi Fuel For Life, včetně žádosti o kontaktování zákazníka prostřednictvím komunikačních prostředků poskytnutých jako součást údajů k žádosti (dále jen „žádost o kontakt“). BMW vystupuje jako kurýr zákazníka.

Fuel For Life okamžitě předá žádost o kontakt partnerovi Fuel For Life. Po předání žádosti o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life zašle BMW zákazníkovi e-mailem potvrzovací zprávu (dále jen „potvrzovací zpráva“).

3.3 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZÁŽITKU POUZE S PARTNEREM FUEL FOR LIFE

BMW neodpovídá za žádné jiné činnosti než za předání žádosti o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life. Konkrétně BMW neodpovídá za zprostředkování specifické smlouvy o poskytnutí příslušné akce Experience z kategorií „Travel“ a „Training“ mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Totéž platí také pro zážitky od třetí strany.

Uzavření smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku z kategorií „Travel“ a „Training“ je odpovědností zákazníka a příslušného partnera Fuel For Life. Portál Fuel For Life neposkytuje žádné funkce, které by umožňovaly uzavření smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku z kategorií „Travel“ a „Training“ mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life. Totéž platí také pro zážitky od třetí strany.

Za provedení rezervace a poskytnutí zážitku odpovídá výhradně příslušný partner Fuel For Life. Poskytování jakéhokoli zážitku vybraného zákazníkem se vždy řídí výhradně příslušnými smluvními podmínkami příslušného partnera Fuel For Life. Možnost zrušení rezervace se řídí výhradně příslušnou smlouvou o poskytnutí zážitku mezi zákazníkem a příslušným partnerem Fuel For Life, nebo příslušnou smlouvou o poskytnutí příslušného zážitku od třetí strany mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem (v případě zážitku od třetí strany).

Příslušný partner Fuel For Life nebo příslušný poskytovatel (v případě zážitku od třetí strany) je jako potenciální smluvní partner smlouvy o poskytnutí příslušného zážitku nebo zážitku od třetí strany povinen poskytnout zákazníkovi veškeré předsmluvní informace vyžadované právními předpisy.

3.4 UKLÁDÁNÍ DAT

Údaje požadavku budou uloženy společností BMW nebo autorizovaným poskytovatelem služeb. Tyto VOP se znovu zobrazí v potvrzovací zprávě a lze je stáhnout jako soubor.

3.5 PLATBA

3.5.1 ŽÁDNÉ POPLATKY SPOLEČNOSTI BMW

BMW neúčtuje zákazníkům žádné poplatky za předání žádosti o kontakt příslušnému partnerovi Fuel For Life.

3.5.2 ÚHRADY PARTNEROVI FUEL FOR LIFE

Jakákoli úhrada partnerovi Fuel For Life se řídí příslušnými smluvními podmínkami partnera Fuel For Life nebo poskytovatele (v případě zážitku od třetí strany), který je smluvním partnerem zákazníka. BMW na toto nemá žádný vliv.

3.5.3 NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ PLATBY OD ZÁKAZNÍKA TÝKAJÍCÍ SE ÚHRAD PŘÍSLUŠNÉMU PARTNEROVI FUEL FOR LIFE

BMW nepřijímá od zákazníka žádné platby týkající se jakýchkoli úhrad příslušnému partnerovi Fuel For Life a/nebo jakémukoli poskytovateli. Společnost BMW k tomu není oprávněna.

+ Pokračovat ve čtení

4. Informace o nabídkách pronájmu a nabídkách rezervace na webu Fuel For Life

4.1 NABÍDKY PRONÁJMU A REZERVAČNÍ NABÍDKY

Veškeré informace o nabídkách pronájmu a nabídkách rezervace (bod 3.1 těchto VOP), včetně příslušných informací o cenách, zobrazené na online platformě Fuel For Life, odpovídají informacím poskytnutým příslušným partnerem Fuel For Life. BMW nemá na tyto informace žádný vliv, a proto neodpovídá za jejich správnost. Výjimky se týkají obecných informací o modelech vozidel i o programu Fuel For Life jako takovém, kritérií výběru vyhledávacích masek, obrazovek pro zadávání osobních údajů a popisů jednotlivých modelů vozidel.

4.2 POŘADÍ NABÍDEK PRONÁJMU NA WEBU FUEL FOR LIFE

Informace o pořadí nabídek pronájmu poskytneme po spuštění příslušných akcí Experience z kategorie „Rental“ na portálu Fuel For Life (viz bod 1.1 těchto VOP).

4.3 POŘADÍ REZERVAČNÍCH NABÍDEK NA WEBU FUEL FOR LIFE

Portál Fuel For Life poskytuje funkci vyhledávání a umožňuje zákazníkovi vyhledávat akce Experience:

  1. výběrem kategorie zážitku,
  2. zadáním určitého časového období,
  3. uvedením počtu účastníků a
  4. výběrem cenového rozsahu.

Výsledky vyhledávání zážitků zákazníkem budou na webu Fuel For Life seřazeny následovně:

Pořadí zážitků nastavuje editor v autorském prostředí v rámci back-endu webu Fuel For Life. V tomto pořadí se nabídky zobrazí zákazníkovi ve front-endu webu Fuel For Life. Není možné, aby partner Fuel For Life ovlivnil pořadí na základě jakékoli přímé nebo nepřímé odměny vyplacené partnerem Fuel For Life společnosti BMW.

+ Pokračovat ve čtení

5. Ochrana osobních údajů

BMW shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je to nezbytné pro navázání, obsahové uspořádání nebo změnu smluvního vztahu (inventární údaje) a zpracování příslušného kontaktního požadavku.

Společnost BMW je oprávněna předat veškeré potřebné údaje, včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem, jako je jméno a kontaktní údaje, partnerům Fuel For Life, pokud je to nezbytné pro předání příslušného kontaktního požadavku.

Kromě toho BMW zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Fuel For Life jsou zákazníkovi k dispozici prostřednictvím příslušného odkazu na online platformě Fuel For Life na adrese https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/de/public-pool/content-pool/privacy.html . Zásady ochrany osobních údajů Fuel For Life slouží pouze pro informační účely a nejsou součástí těchto VOP ani žádné smlouvy mezi zákazníkem a BMW.

+ Pokračovat ve čtení

6. Zabezpečení dat

Servery společnosti BMW AG jsou chráněny nejmodernějšími technologiemi, mimo jiné firewally; zákazník Fuel For Life si je však vědom, že pro všechny smluvní strany existuje riziko, že přenášená data budou během přenosu zachycena. 

To platí nejen pro výměnu informací prostřednictvím e-mailu, kdy informace opouštějí systém, ale také pro integrované aplikace, jako jsou webové blogy, zprávy uživatelů atd., a pro jakékoli jiné přenosy dat. Proto nelze zaručit důvěrnost údajů přenášených při používání online platformy Fuel For Life.

+ Pokračovat ve čtení

7. Odpovědnost

7.1 ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA PARTNERY FUEL FOR LIFE

BMW nenese žádnou odpovědnost za plnění smluv a/nebo jakékoli jiné úkony ze strany partnerů Fuel For Life. Partneři Fuel For Life a/nebo poskytovatelé nejsou zástupci BMW.

7.2 OBECNÉ ZÁSADY

Jakákoli odpovědnost BMW za škody způsobené zákazníkům, bez ohledu na právní základ (například smlouva, delikt, porušení smlouvy, náhrada škody nebo jiné povinnosti), je tímto vyloučena, pokud není v bodě 7.3 těchto VOP stanoveno jinak.

Pro zákazníky, kteří při uzavírání těchto VOP vystupují jako spotřebitelé, platí omezení odpovědnosti podle bodu 7.2 pouze v rozsahu povoleném příslušnými místními právními předpisy.

7.3 ŽÁDNÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Omezení odpovědnosti podle bodu 7.2 těchto VOP se nevztahuje na (i) úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání nebo opomenutí, (ii) újmu na životě, tělesnou újmu nebo újmu na zdraví, (iii) podvodně zatajené vady, (iv) závazky vyplývající ze záruky (v takovém případě jsou rozhodující veškerá ustanovení o odpovědnosti vztahující se na záruku), (v) jakékoli nároky vyplývající z ustanovení o odpovědnosti za výrobek (jsou-li relevantní) a/nebo (vi) jakékoli škody vyplývající z porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinností), tj. povinností, které jsou vzhledem k podmínkám a účelu smlouvy jako celku přesně určeny jako povinnosti BMW nebo jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž splnění se zákazníci mohou rozumně spoléhat a zpravidla se na něj spoléhají.

Nicméně jakákoli odpovědnost za škody způsobené porušením smlouvy v důsledku běžné nedbalosti je omezena na rozumně předvídatelné škody.

7.4 ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT

V případě ztráty dat ponese BMW odpovědnost (i) při zachování výše uvedených omezení odpovědnosti a (ii) pouze v případě, že ztrátě dat nebylo možné zabránit prostřednictvím přiměřených opatření pro zálohování dat přijatých zákazníkem.

7.5 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ A ZÁSTUPCŮ

Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahují také na jakékoli nároky na náhradu škody vznesené zákazníkem vůči statutárnímu zástupci, představiteli nebo zaměstnanci společnosti BMW.

7.6 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky Fuel For Life mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které zákazníkům umožňují opustit webové stránky Fuel For Life a přejít přímo na odkazované webové stránky. Hypertextové odkazy jsou poskytovány jako pomoc zákazníkům a zahrnutí hypertextového odkazu neznamená, že BMW podporuje nebo schvaluje webové stránky, na které je odkazováno. Společnost BMW nekontroluje webové stránky, na které vedou hypertextové odkazy, a není zodpovědná za jejich obsah ani za hypertextové odkazy na těchto webových stránkách, ani za přenosy přijaté z webových stránek, na které vedou hypertextové odkazy.

+ Pokračovat ve čtení

8. Kontakt

S případnými dotazy se zákazník může obrátit na zákaznický servis Fuel For Life na adrese fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a provozní doby zákaznického servisu Fuel For Life, jsou k dispozici na adrese fuelforlife.bmw-motorrad.com.

 

+ Pokračovat ve čtení

9. Volba práva

Tyto VOP se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo, platným pro vztahy mezi německými rezidenty. Ve prospěch spotřebitele však mají přednost před německým právem závazné normy právního řádu platného v místě obvyklého bydliště spotřebitele, které jsou pro spotřebitele příznivější.

+ Pokračovat ve čtení

10. Jazyk smlouvy

Oficiálním jazykem smlouvy je jazyk, který si zákazník zvolil při rezervaci nebo podání kontaktního požadavku. Web Fuel For Life a tyto VOP jsou k dispozici v následujících jazykových verzích: angličtina a němčina. Tyto jazyky také představují jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy.

+ Pokračovat ve čtení

11. Soudní řízení a řešení spotřebitelských sporů

11.1 SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Pokud je zákazník právnickou osobou ve smyslu německého práva, jsou pro veškeré současné i budoucí nároky vyplývající z obchodního vztahu příslušné výhradně soudy v Mnichově v Německu.

11.2 ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Evropská komise zřídila v souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line platformu pro on-line řešení sporů mezi podniky a spotřebiteli. Tato platforma je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pro spotřebitele mimo Finsko: Společnost BMW se nebude účastnit řízení o řešení sporů před žádným mediačním výborem pro spotřebitele ve smyslu německého zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů (VSBG) nebo směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Společnost BMW není povinna se jich účastnit.

Pouze pro spotřebitele ve Finsku: Pokud se spor mezi společností BMW a zákazníkem-spotřebitelem nepodaří vyřešit smírným jednáním mezi společností BMW a zákazníkem-spotřebitelem, může zákazník-spotřebitel předložit spornou záležitost k vyřešení Národní radě pro spotřebitelské spory (https://www.kuluttajariita.fi/fi/). Než se spotřebitel obrátí se spornou záležitostí na Národní radu pro spotřebitelské spory, musí se obrátit na poradenské služby pro spotřebitele (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

POSLEDNÍ REVIZE: BŘEZEN 2022

+ Pokračovat ve čtení

Questions or feedback?

How can we help you?

Please enter a message.

How can we get in touch?

*Mandatory

Thank you for getting in touch.

We will answer your message as soon as possible.

Questions?
spinner