Γενικοί όροι συναλλαγών Fuel For Life

  

+ Συνέχεια ανάγνωσης

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

και δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου: München HRB 42243 (καλούμενη εφεξής «BMW AG» ή «BMW») λειτουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία «Fuel For Life» στον ιστότοπο fuelforlife.bmw-motorrad.com (καλούμενη εφεξής «Fuel For Life»). Μέσω της πλατφόρμας Fuel For Life, οι συμμετέχοντες πάροχοι (καλούμενοι εφεξής «Συνεργάτες της Fuel For Life») μπορούν να προσφέρουν διάφορες εμπειρίες από τις κατηγορίες «Rental» (Rent A Ride), «Travel», «Trainings» (εφεξής «Experiences») σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (καλούμενα εφεξής «Πελάτης»). Στην πλατφόρμα Fuel For Life, οι πελάτες μπορούν να αναζητούν τις διαφορετικές εμπειρίες των συνεργατών της Fuel For Life και να επιλέγουν την προσφορά που ταιριάζει στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Η πλατφόρμα Fuel For Life είναι διαθέσιμη στον πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης για την Fuel For Life (εφεξής «ΓΟΠ»). Η τρέχουσα έκδοση των παρόντων ΓΟΠ μπορεί να προβληθεί, να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί στον ιστότοπο fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Λαμβάνετε υπόψη τις «Ειδικές διατάξεις για πελάτες σε συγκεκριμένες χώρες» στο εδάφιο 12 των παρόντων ΓΟΠ. Οι παρούσες «ειδικές διατάξεις» ισχύουν επίσης για πελάτες που βρίσκονται σε μια χώρα που καθορίζεται στο εδάφιο 12 των παρόντων ΓΟΠ κατά τη στιγμή που συνάπτεται η σύμβαση με την BMW βάσει των παρόντων ΓΟΠ.

1.1 Παροχή Rental-Experiences (Rent A Ride)

Οι πελάτες μπορούν να κάνουν απευθείας κράτηση σε Experiences από την κατηγορία «Rental» (Rent A Ride) στην πλατφόρμα Fuel For Life. Από αυτήν την άποψη, η BMW ενεργεί ως διαμεσολαβητής των συμβάσεων μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου παρόχου των Rental (Rent A Ride) Experiences. Οι συνεργάτες της Fuel For Life που προσφέρουν Rental (Rent A Ride) Experiences θα αναφέρονται εφεξής και ως «Συνεργάτες της Rent A Ride». Η BMW δεν ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών των συνεργατών της Rent A Ride (βλ. Εδάφιο 2 των παρόντων ΓΟΠ).

Οι συνεργάτες της Rent A Ride είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις εκάστοτε προσφορές μίσθωσης. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις εγγραφής, πιστοποίησης, εξουσιοδότησης ή/και αδειοδότησης. Η BMW δεν φέρει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις από τους συνεργάτες της Rent A Ride.

1.2 Δημιουργία επικοινωνίας για την κράτηση Travel και Trainings Experiences εκτός της πλατφόρμας Fuel For Life

Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση σε Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» απευθείας στην Fuel For Life. Η Fuel For Life δεν είναι πρακτορείο πωλήσεων υπό την έννοια του Άρθρου 3, Παρ. 15 της Οδηγίας 2015/2302/ΕΕ του Συμβουλίου για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις για Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings». Στο πλαίσιο αυτό, η Fuel for Life περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με προσφορές κρατήσεων και τιμές υπό μια γενική έννοια. Εάν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για μια Experience από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings», η BMW φέρνει τον πελάτη σε επαφή με τον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life κατόπιν επιθυμίας του πελάτη μέσω ενός εντύπου επικοινωνίας. Ωστόσο, η BMW δεν μεσολαβεί για τη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life που σχετίζεται με την παροχή της αντίστοιχης Experience. Η BMW δεν ενεργεί ούτε και ως διαμεσολαβητής συμβάσεων οργανωμένων ταξιδιών ή ως διαμεσολαβητής σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η σύναψη σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης Experience πραγματοποιείται εκτός της πλατφόρμας Fuel For Life απευθείας μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε συνεργάτη της Fuel For Life. Η BMW δεν ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών των συνεργατών της Fuel For Life (βλ. Εδάφιο 3 των παρόντων ΓΟΠ).

Ορισμένες Experiences δεν παρέχονται από τον ίδιο τον συνεργάτη της Fuel For Life, αλλά από τρίτο μέρος (καλούμενο εφεξής «Τρίτος πάροχος»). Ο σχετικός συνεργάτης της Fuel For Life ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής του σχετικού τρίτου παρόχου σε σχέση με τέτοιες Experiences (εφεξής «Experience(s) τρίτου παρόχου»). Εάν ένας συνεργάτης της Fuel For Life προσφέρει Experiences τρίτων παρόχων στον πελάτη, ισχύουν επίσης οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου 1.2 και του εδαφίου 3 των παρόντων ΓΟΠ.

Οι συνεργάτες της Fuel For Life και, ενδεχομένως, τρίτοι πάροχοι που χρησιμοποιούνται είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις εκάστοτε Experiences. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις εγγραφής, πιστοποίησης, εξουσιοδότησης ή/και αδειοδότησης. Η BMW δεν φέρει ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις από τους συνεργάτες της Fuel For Life και τρίτους παρόχους.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

2. ΠΑΡΟΧΗ RENTAL-EXPERIENCES (RENT A RIDE)

2.1 Η BMW ως διαμεσολαβητής Rental-Experiences

Στη Fuel For Life, οι πελάτες μπορούν να αναζητούν προσφορές για τη μίσθωση μοτοσικλετών BMW και αξεσουάρ μοτοσικλετών BMW καθώς και εξοπλισμό οδηγού (εφεξής «Αντικείμενα μίσθωσης»), που προσφέρονται από συνεργάτες της Rent A Ride στην πλατφόρμα Fuel For Life (εφεξής «Προσφορές μίσθωσης») και να συνάπτουν αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης.

Κατά την κράτηση, μια σύμβαση μίσθωσης συνάπτεται απευθείας μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride, η οποία προσφέρει τα επιλεγμένα από τον πελάτη αντικείμενα μίσθωσης στην πλατφόρμα Fuel For Life. Η BMW αποτελεί εδώ απλά τον μεσάζοντα.

Η BMW, δηλαδή, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Rent A Ride και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο του εκάστοτε όρους μίσθωσης και τις τιμές του συνεργάτη της Rent A Ride.

2.2 Ο συνεργάτης της Rent A Ride ως συμβατικός εταίρος του πελάτη

Η BMW προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα ενημέρωσης για προσφορές μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life και μίσθωσης αντικειμένων μίσθωσης μέσω ενός συνεργάτη της Rent A Ride. Ο πελάτης διεξάγει μια αναζήτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life που πληροί τις επιθυμίες του.

Οι προσφορές μίσθωσης των συνεργατών της Rent A Ride που προβάλλονται από την πλατφόρμα Fuel For Life βάσει αυτής της αναζήτησης ενδέχεται να αποκλίνουν υπό προϋποθέσεις από τα κριτήρια αναζήτησης, ειδικά εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές μίσθωσης που να πληρούν επακριβώς τα κριτήρια αναζήτησης του πελάτη. Οι προσφορές μίσθωσης στην πλατφόρμα Fuel For Life περιλαμβάνουν μόνο τις δυνατότητες μίσθωσης αντικειμένων μίσθωσης, οι οποίες δίνονται από τους συνεργάτες της Rent A Ride.

2.3 Συμβάσεις μίσθωσης

Συμβατική βάση για τις συμβάσεις μίσθωσης της προσφοράς μίσθωσης που επιλέγει ο πελάτης αποτελούν οι μεμονωμένοι όροι μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride.

Οι προσφορές μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life συντάσσονται ως προς το περιεχόμενο βάσει των πληροφοριών που ρυθμίζει και δημοσιεύει ο εκάστοτε συνεργάτης της Rent A Ride σε ένα ανάλογο σύστημα της Fuel For Life.

Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των προβαλλόμενων πληροφοριών, ειδικά ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τους λοιπούς όρους μίσθωσης, φέρουν οι συνεργάτες της Rent A Ride. Εξαιρούνται γενικά περιεχόμενα του συνολικού προγράμματος της Fuel For Life, κριτήρια επιλογής των μασκών αναζήτησης, μάσκες για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και περιγραφές οχημάτων για τα εκάστοτε μοντέλα.

2.4 Σύναψη σύμβασης

2.4.1 Ακολουθία κράτησης

Για τη μίσθωση ενός αντικειμένου μίσθωσης, ο πελάτης επιλέγει αρχικά το επιθυμητό αντικείμενο μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Στη συνέχεια, ο πελάτης εισάγει τα προσωπικά δεδομένα του (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία, πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής), τη διάρκεια μίσθωσης και ενδεχομένως πρόσθετες επιλογές. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα εκ νέου ελέγχου και ενδεχομένως διόρθωσης όλων των στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Κράτηση τώρα με υποχρέωση πληρωμής» (ή κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο), ο πελάτης υποβάλλει νομικά μια δεσμευτική δήλωση στον σχετικό συνεργάτη της Rent A Ride ότι επιθυμεί να κάνει χρήση της προσφοράς μίσθωσης που έχει επιλέξει, υπό τους όρους μίσθωσης του αντίστοιχου συνεργάτη της Rent A Ride.

2.4.2 Επιβεβαίωση κράτησης για προσφορές μίσθωσης χωρίς υποχρέωση προκαταβολής

Εάν ο συνεργάτης της Rent A Ride δεν αξιώνει προκαταβολή για την κράτηση βάσει των όρων μίσθωσής του, η κράτηση πραγματοποιείται ως εξής: Πατώντας το κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής» (ή κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο), ο πελάτης εξουσιοδοτεί την BMW να μεσολαβήσει στη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης με τον συνεργάτη της Rent A Ride.

Η κράτηση πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και ενός συνδέσμου email πατώντας το σημείο «Επιβεβαίωση κράτησης τώρα» (ή κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο) εντός 24 ωρών (εφεξής «Επιβεβαίωση μέσω email από τον πελάτη»). Εάν, αντιθέτως, η επιβεβαίωση μέσω email από τον πελάτη δεν πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, η διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life διαγράφει την κράτηση.

Εάν η επιβεβαίωση μέσω email του πελάτη πραγματοποιηθεί εγκαίρως, η πλατφόρμα Fuel For Life επιβεβαιώνει αμέσως για λογαριασμό του συνεργάτη της Rent A Ride την κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης (εφεξής «Επιβεβαίωση κράτησης»). Με αυτή την επιβεβαίωση κράτησης πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Rent A Ride για τα εκάστοτε αντικείμενα μίσθωσης.

2.4.3 Επιβεβαίωση κράτησης για προσφορές μίσθωσης με υποχρέωση προκαταβολής

Εάν ο συνεργάτης της Rent A Ride αξιώνει μια προκαταβολή για την κράτηση βάσει των όρων μίσθωσής του, η κράτηση πραγματοποιείται ως εξής: Πατώντας το κουμπί «Κράτηση τώρα με υποχρέωση πληρωμής» (ή κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο), ο πελάτης εξουσιοδοτεί την BMW να μεσολαβήσει στη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης με τον συνεργάτη της Rent A Ride. Η πλατφόρμα Fuel For Life επιβεβαιώνει αμέσως για λογαριασμό του συνεργάτη της Rent A Ride την κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης (εφεξής «Επιβεβαίωση κράτησης»).

Με αυτή την επιβεβαίωση κράτησης πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Rent A Ride.

Επίσης, ο πελάτης μεταφέρεται αμέσως για πληρωμή στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life. Εάν ο πελάτης δεν καταβάλει την προκαταβολή εντός 24 ωρών από το πάτημα στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής» (ή σε κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο), η Fuel For Life ακυρώνει αυτόματα την κράτηση.

2.5 Διαβίβαση ως κομιστής

Κατά τον χρόνο της κράτησης, η BMW ενεργεί ως κομιστής για λογαριασμό του πελάτη και αποστέλλει τη δήλωση του πελάτη στον αντίστοιχο συνεργάτη της Rent A Ride. Η BMW μπορεί να διασφαλίσει την ορθή διεκπεραίωση της κράτησης μόνο εφόσον ο πελάτης καταχωρεί σωστά και ολοκληρωμένα τα απαραίτητα δεδομένα, ειδικά τα στοιχεία επικοινωνίας του, τη διάρκεια μίσθωσης, το μοντέλο οχήματος και πιθανά πρόσθετα αντικείμενα μίσθωσης.

2.6 Αποθήκευση

Τα στοιχεία κράτησης αποθηκεύονται από την BMW ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο. Τα στοιχεία κράτησης και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών του συνεργάτη της Rent A Ride φαίνονται και στην επιβεβαίωση κράτησης και μπορούν να εκτυπωθούν από τον πελάτη σε μορφή αρχείου.

2.7 Πληρωμή και προκαταβολή

2.7.1 Καμία αμοιβή στην BMW

Η BMW δεν επιβάλλει αμοιβή στον πελάτη για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

2.7.2 Μίσθωμα σε συνεργάτη της Rent A Ride

Η καταβολή του πληρωτέου μισθώματος στον συνεργάτη της Rent A Ride εξαρτάται από τους όρους μίσθωσης του συνεργάτη της Rent A Ride, ο οποίος αποτελεί συμβατικό εταίρο του πελάτη.

2.7.3 Προκαταβολή και μέσο πληρωμής

Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride, για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης ενδέχεται να χρειάζεται μια προκαταβολή προς τον εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride. Οι ακριβείς όροι για αυτή την προκαταβολή πριν από την οριστική κράτηση περιλαμβάνονται στους όρους μίσθωσης του συνεργάτη της Rent A Ride. Εάν ο πελάτης δεν καταθέσει την προκαταβολή εντός 24 ωρών από το πάτημα στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής» (ή σε κουμπί με ισοδύναμο περιεχόμενο), η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα από την πλατφόρμα Fuel For Life και η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Rent A Ride τερματίζεται. Εάν η προκαταβολή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στη διαδικτυακή πλατφόρμα εμφανίζεται μια ένδειξη ότι η προκαταβολή έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης, η προκαταβολή επιβεβαιώνεται στον πελάτη μέσω email. Ο πελάτης πρέπει να καταβάλει την προκαταβολή μέσω της διαδικασίας πληρωμής που προβλέπεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life, δηλ. μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης. Για τη σύναψη της σύμβασης ισχύει το εδάφιο 2.4.3 των παρόντων ΓΟΠ.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής της προκαταβολής, δίνει στον συνεργάτη της Rent A Ride ρητή εξουσιοδότηση είσπραξης του οφειλόμενου χρηματικού ποσού μέσω του αριθμού της πιστωτικής κάρτας. Στο πλαίσιο τέτοιων κρατήσεων, ο πελάτης δηλώνει σύμφωνος με την απευθείας επιβάρυνση της πιστωτικής κάρτας του με το ποσό που ορίζεται στον διάλογο κράτησης ή ολόκληρο το ποσό συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φόρων και τελών. Η πλατφόρμα Fuel For Life δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα που καταβάλλει ο πελάτης.

Εάν ο πελάτης επιλέξει το PayPal ως τρόπο πληρωμής της προκαταβολής, ο πελάτης εκτελεί ο ίδιος την πληρωμή μέσω της συνδεδεμένης με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life σελίδας.

2.8 Ακύρωση ή αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης

2.8.1 Ακύρωση της σύμβασης μίσθωσης

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης μέσω ενός συνδέσμου ακύρωσης στην επιβεβαίωση κράτησης που αποστέλλεται σε αυτόν από την πλατφόρμα Fuel For Life, έως τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης που ρυθμίζεται στους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους μίσθωσης. Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride, ο πελάτης ενδέχεται να υποχρεούται σε πληρωμή ενός εύλογου τέλους ακύρωσης μετά τη σύναψη της σύμβασης. Οι λεπτομερείς όροι ακύρωσης προκύπτουν από τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη της Rent A Ride, οι οποίοι προβάλλονται στον πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης. Λοιπά δικαιώματα του πελάτη μένουν ως έχουν.

2.8.2 Αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης

Το εάν είναι δυνατή μια αλλαγή στη σύμβαση μίσθωσης εξαρτάται από τους όρους μίσθωσης του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας μέσω email ή τηλεφωνικώς με τον συνεργάτη της Rent A Ride στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δώσει ο συνεργάτης της Rent A Ride στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

3. TRAVEL ΚΑΙ TRAININGS EXPERIENCES: ΜΟΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο Fuel For Life, οι πελάτες μπορούν να αναζητήσουν Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» που προσφέρονται από συνεργάτες Fuel For Life (εφεξής: «Προσφορές κρατήσεων») και να επιλέξουν την αντίστοιχη προσφορά κράτησης που ταιριάζει στις προσωπικές τους προτιμήσεις. 

Η κράτηση προσφοράς δεν μπορεί να κρατηθεί απευθείας στο Fuel For Life. Συνεπώς, το Fuel For Life δεν είναι το «σημείο πώλησης» κατά την έννοια του Άρθρου 3(15) της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια 2015/2302/ΕΕ για προσφορές κράτησης από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings». Η λειτουργικότητα του Fuel For Life όσον αφορά στις προσφορές κρατήσεων περιορίζεται στην παροχή γενικών πληροφοριών για τις προσφορές κρατήσεων και τις τιμές.

Αν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για μια προσφορά κρατήσεων, η BMW δημιουργεί, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, μια επαφή ανάμεσα στον πελάτη και τον αντίστοιχο συνεργάτη Fuel For Life μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, χωρίς όμως τη μεσιτεία της BMW ή τη διευκόλυνση της σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης Experience μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη Fuel For Life. Η BMW προωθεί μόνο τα δεδομένα αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνεργάτη Fuel For Life (βλ. Ενότητα 3.2.2 αυτών των ΓΟΣ), ενώ η BMW δεν αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα.

Επομένως, η BMW δεν είναι ούτε πράκτορας ούτε συμβαλλόμενο μέρος της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη Fuel For Life για την παροχή της Experience που σχετίζεται με τη σχετική προσφορά κρατήσεων. 

Επίσης, η BMW δεν έχει καμία επίδραση στις μεμονωμένες συνθήκες και τιμές του εκάστοτε συνεργάτη Fuel For Life.

Αυτή η ενότητα 3.1, καθώς και οι διατάξεις στην ενότητα 3.2. των παρόντων ΓΟΣ ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που ο συνεργάτης Fuel For Life μεσιτεύει Experience(s) από τρίτους παρόχους στον πελάτη.

3.2 Δημιουργία επικοινωνίας με συνεργάτη της Fuel For Life

3.2.1 Αναζήτηση και προβολή προσφορών κρατήσεων

Η BMW προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα ενημέρωσης για Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» στην πλατφόρμα Fuel For Life. Ο πελάτης πραγματοποιεί εξατομικευμένη αναζήτηση στην πλατφόρμα Fuel For Life. Με βάση αυτήν την αναζήτηση, η Fuel For Life εμφανίζει στον πελάτη προσφορές κράτησης για Experiences των συνεργατών της Fuel For Life.

Οι προσφορές κρατήσεων που εμφανίζονται αντιπροσωπεύουν μόνο μια επισκόπηση των Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» για τις οποίες γενικά μπορείτε να κάνετε κράτηση σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους συνεργάτες της Fuel For Life.

Το περιεχόμενο των προσφορών κρατήσεων στην διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life βασίζεται στις πληροφορίες που ο αντίστοιχος συνεργάτης της Fuel For Life έχει στείλει στην BMW και έχει εγκρίνει για δημοσίευση στην Fuel For Life.

Η BMW δεν γνωρίζει την πραγματική διαθεσιμότητα και δυνατότητα κράτησης των αντίστοιχων Experiences. Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών που προβάλλονται για μια προσφορά κράτησης, ειδικά ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τους λοιπούς συμβατικούς όρους, φέρουν οι συνεργάτες της Fuel For Life. Εξαιρούνται γενικά περιεχόμενα του συνολικού προγράμματος της πλατφόρμας Fuel For Life, κριτήρια επιλογής των μασκών αναζήτησης, μάσκες για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και περιγραφές οχημάτων για τα εκάστοτε μοντέλα.

Η εμφάνιση προσφορών κράτησης στην Fuel For Life δεν αποτελεί προσφορά για σύναψη σύμβασης εκ μέρους της BMW ούτε και προσφορά σύναψης σύμβασης από την πλευρά του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life.

3.2.2 Αίτημα επικοινωνίας στον συνεργάτη της Fuel For Life

Για τη δημιουργία επικοινωνίας με τον συνεργάτη της Fuel For Life που είναι υπεύθυνος για την αντίστοιχη προσφορά κράτησης, ο πελάτης μπορεί αρχικά να επιλέξει την επιθυμητή προσφορά κράτησης στην Fuel For Life, να καθορίσει την επιθυμητή περίοδο και τον αριθμό των συμμετεχόντων και να επιλέξει πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα (φύλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα) και, κατά περίπτωση, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Experience (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες οδήγησης και την αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης), ενδεχομένως επιθυμητές πρόσθετες επιλογές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση της πληρωμής (εφεξής «Δεδομένα αιτήματος»).

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα εκ νέου ελέγχου και ενδεχομένως διόρθωσης όλων των στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Αποστολή αιτήματος τώρα», «Send request now» ή ένα κουμπί με παρόμοιο περιεχόμενο, ο πελάτης δίνει εντολή στην BMW να στείλει ένα μη δεσμευτικό αίτημα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων αιτήματος, ως κομιστής του πελάτη στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life, με την παράκληση επικοινωνίας με τον πελάτη μέσω των μέσων επικοινωνίας που περιέχονται στα δεδομένα αιτήματος (εφεξής «Αίτημα επικοινωνίας»).

Η Fuel For Life στέλνει αμέσως το αίτημα επικοινωνίας στον συνεργάτη της Fuel For Life. Μετά την προώθηση του αιτήματος επικοινωνίας στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life, η BMW αποστέλλει ένα email επιβεβαίωσης στον πελάτη (εφεξής «Μήνυμα επιβεβαίωσης»). 

3.3 Σύμβαση για την παροχή της Experience μόνο με συνεργάτη της FUel For Life

Η BMW δεν οφείλει καμία δραστηριότητα πέρα​από τη διαβίβαση του αιτήματος επικοινωνίας στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life – ιδιαίτερα καμία διαμεσολάβηση συγκεκριμένης σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης Experience από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life. Το αυτό ισχύει και για Experiences τρίτων παρόχων.

Η σύναψη σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης Experience από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings» είναι ευθύνη του πελάτη και του εκάστοτε συνεργάτη της Fuel For Life. Η Fuel For Life δεν παρέχει καμία λειτουργία που να επιτρέπει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε συνεργάτη της Fuel For Life για την παροχή Experiences από τις κατηγορίες «Travel» και «Trainings». Το αυτό ισχύει και για Experiences τρίτων παρόχων.

Ο αντίστοιχος συνεργάτης της Fuel For Life ευθύνεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της κράτησης και την παροχή των υπηρεσιών. Η συμβατική βάση για την παροχή των Experiences που επιλέγει ο πελάτης είναι αποκλειστικά οι μεμονωμένοι συμβατικοί όροι του εκάστοτε συνεργάτη της Fuel For Life. Οποιαδήποτε δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης από τον πελάτη διέπεται αποκλειστικά από τη σχετική σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του σχετικού συνεργάτη της Fuel for Life ή, στην περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων, από τη σχετική σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του σχετικού τρίτου παρόχου.

Ο αντίστοιχος συνεργάτης της Fuel For Life ή - σε περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων - ο αντίστοιχος τρίτος πάροχος υποχρεούται, ως δυνητικός συμβατικός εταίρος μιας σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης Experience ή Experience τρίτου παρόχου, να παρέχει στον πελάτη τυχόν νομικά απαιτούμενες προσυμβατικές πληροφορίες.

3.4 Αποθήκευση

Τα δεδομένα αιτήματος αποθηκεύονται από την BMW ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο. Οι παρόντες ΓΟΠ εμφανίζονται ξανά στο μήνυμα επιβεβαίωσης και μπορούν να εκτυπωθούν από τον πελάτη σε μορφή αρχείου.

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ

3.5.1 Καμία αμοιβή στην BMW

Η BMW δεν χρεώνει τον πελάτη για την αποστολή του αιτήματος επικοινωνίας στον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life.

3.5.2 Αμοιβή του συνεργάτη της Fuel For Life

Η πληρωμή της αμοιβής στον συνεργάτη της Fuel For Life βασίζεται στους αντίστοιχους συμβατικούς όρους του συνεργάτη της Fuel For Life ή – σε περίπτωση Experiences τρίτων παρόχων – του τρίτου παρόχου που γίνεται ο συμβατικός εταίρος του πελάτη. Η BMW δεν έχει καμία επιρροή σε αυτό.

3.5.3 Καμία αποδοχή πληρωμών του πελάτη για αμοιβές του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For life

Η BMW δεν δέχεται πληρωμές από τον πελάτη για αμοιβές του αντίστοιχου συνεργάτη της Fuel For Life ή/και του εκάστοτε τρίτου παρόχου ούτε και είναι εξουσιοδοτημένη να το πράττει.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

4. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FUEL FOR LIFE

4.1 Προσφορές μίσθωσης και προσφορές κρατήσεων

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life σχετικά με τις προσφορές μίσθωσης (Εδάφιο 2.1 των παρόντων ΓΟΠ) και τις προσφορές κρατήσεων (Εδάφιο 3.1 των παρόντων ΓΟΠ), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πληροφοριών τιμών, αντιστοιχούν στις πληροφορίες που παρέχονται από τον αντίστοιχο συνεργάτη της Fuel For Life. Η BMW δεν έχει καμία επιρροή σε αυτές και, συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητά τους. Εξαιρούνται τα γενικά στοιχεία για τα μοντέλα οχημάτων καθώς και περιεχόμενα για το συνολικό πρόγραμμα της πλατφόρμας Fuel For Life, κριτήρια επιλογής των μασκών αναζήτησης, μάσκες για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και περιγραφές οχημάτων για τα εκάστοτε μοντέλα.

4.2 Σειρά εμφάνισης των προσφορών μίσθωσης

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προσφορών μίσθωσης προβάλλονται στον πελάτη στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life, ανάλογα με την κοινή χρήση τοποθεσίας, ως εξής:

  • Εάν επιτρέπεται η κοινή χρήση τοποθεσίας: Ταξινόμηση κατά απόσταση από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο (συνεργάτης της Rent A Ride)
  • Χωρίς κοινή χρήση τοποθεσίας: Αλφαβητική σειρά των χωρών (A-Ω)

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα αλλαγής της αλφαβητικής σειράς των χωρών σε «Χώρα (Ω-A)» μέσω ενός αναπτυσσόμενου μενού.

Εάν δεν υπάρχουν προσφορές μίσθωσης ανάλογες των κριτηρίων φίλτρων, προτείνονται στον πελάτη προσφορές μίσθωσης παρόμοιες με αυτές των κριτηρίων φίλτρων.

Εάν δεν επιλεγεί συνεργάτης της Rent A Ride, θα εμφανίζονται οι προσφορές μίσθωσης από τους πρώτους 20 συνεργάτες της Rent A Ride με την παραπάνω σειρά. Αυτός ο περιορισμός είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση γρήγορης απόδοσης φόρτωσης. Ο πελάτης ενημερώνεται επίσης για περαιτέρω προσφορές σε περίπτωση επιλογής ενός συνεργάτη της Rent A Ride.

4.3 Σειρά εμφάνισης των προσφορών κρατήσεων

Η Fuel For Life παρέχει μια μάσκα αναζήτησης που επιτρέπει στους πελάτες να αναζητούν Experiences με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1.     Επιλογή μιας κατηγορίας Experiences,

2.     Ένδειξη ορισμένης χρονικής περιόδου,

3.     Καθορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, και

4.     Επιλογή ενός εύρους τιμών.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προσφορών κρατήσεων προβάλλονται στον πελάτη στη διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life ως εξής:

Η σειρά των Experiences ορίζεται από τον διαχειριστή στο περιβάλλον ανάπτυξης του back-end της Fuel For Life. Αυτή η σειρά εμφανίζεται επίσης στον πελάτη στο front-end της Fuel For Life. Οι συνεργάτες της Fuel For Life δεν έχουν 

+ Συνέχεια ανάγνωσης

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BMW συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο πελάτης σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη σύναψη, το περιεχόμενο ή την τροποποίηση της συμβατικής σχέσης (δεδομένα απογραφής) και για τη χρήση και τιμολόγηση (δεδομένα χρήσης) των κρατήσεων και των συμβάσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεσιτείας ή για την επεξεργασία του εκάστοτε αιτήματος επικοινωνίας.

Η BMW έχει το δικαίωμα μεταβίβασης όλων των απαραίτητων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που δίνει ο πελάτης, όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας, στον συνεργάτη της Fuel For Life, εφόσον τούτο απαιτείται για την αιτιολόγηση, εκτέλεση, αλλαγή ή λήξη της εκάστοτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Rent A Ride ή για τη διαβίβαση του αντίστοιχου αιτήματος επικοινωνίας.

Κατά τα λοιπά, η BMW επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life μπορούν να προσπελαστούν από τον πελάτη μέσω του σχετικού συνδέσμου στην διαδικτυακή πλατφόρμα Fuel For Life, στον ιστότοπο https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/de/public-pool/content-pool/privacy.html. Οι υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν μέρος των παρόντων ΓΟΠ ή οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της BMW.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

6. Ασφάλεια δεδομένων

Οι διακομιστές της BMW AG προστατεύονται από υπερσύγχρονη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, firewall. Ο πελάτης Fuel For Life, ωστόσο, είναι ενήμερος ότι υπάρχει κίνδυνος για όλους τους συμβαλλόμενους μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στα μεταβιβαζόμενα δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάδοσης. 

Αυτό ισχύει όχι μόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν οι πληροφορίες φεύγουν από το σύστημα, αλλά και για ενσωματωμένες εφαρμογές, όπως δικτυακά ημερολόγια, μηνύματα χρήστη κ.λπ. και για άλλες μεταφορές δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μεταδίδονται κατά τη χρήση της online πλατφόρμας Fuel For Life.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

7. Ευθύνη

7.1 Καμία ευθύνη για συνεργάτες της Fuel For Life

Η BMW δεν φέρει καμία ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών και τις λοιπές ενέργειες των συνεργατών της Fuel For Life και/ή τρίτων παρόχων. Οι συνεργάτες αυτοί δεν ενεργούν ως εντεταλμένοι της BMW.

7.2 Βασική αρχή

Η ευθύνη της BMW για ζημιές στον πελάτη, για οποιονδήποτε νομικό λόγο (ιδίως σύμβαση, αδικοπραξία, παράβαση υποχρεώσεων, απαλλαγή), αποκλείεται εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά στο εδάφιο 7.3 των παρόντων ΓΟΠ.

Εάν ένας πελάτης είναι καταναλωτής, ο περιορισμός της ευθύνης σύμφωνα με το παρόν εδάφιο 7.2 των παρόντων ΓΟΠ ισχύει μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.


7.3 Κανένας περιορισμός ευθύνης

Ο περιορισμός ευθύνης κατά το εδάφιο 7.2 των παρόντων ΓΟΠ δεν ισχύει (i) σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, (ii) σε περίπτωση βλάβης της ζωής, του σώματος ή της υγείας, (iii) σε περίπτωση ελλείψεων που αποκρύπτονται με δόλο, (iv) σε περίπτωση παροχής εγγύησης (εφαρμόζεται το καθεστώς ευθύνης που προκύπτει από την εγγύηση, κατά περίπτωση), (v) στην περίπτωση αξιώσεων από τον νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (εφόσον ισχύει) και / ή (vi) σε περίπτωση ζημίας που απορρέει λόγω παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων (Kardinalpflichten), δηλαδή εκείνων τα οποία η σύμβαση επιδιώκει ακριβώς να επιβάλει στην BMW βάσει του περιεχομένου και του σκοπού της, ή των οποίων η πλήρωση καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και τα οποία ο πελάτης δικαιούται να επικαλείται τακτικά.

Ωστόσο, η ευθύνη αποζημίωσης για ελαφριά εξ’ αμελείας παράβαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που χαρακτηρίζει τη σύμβαση.

7.4 Ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων

Η BMW ευθύνεται μόνο για την απώλεια δεδομένων (i) σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ευθύνης και (ii) εάν η ζημία δεν μπορούσε να αποφευχθεί με κατάλληλα μέτρα εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων από τον πελάτη.

7.5 Ευθύνη οργάνων και εντεταλμένων

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και για τις αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη κατά νόμιμων εκπροσώπων, εντεταλμένων και υπαλλήλων της BMW.

7.6 Διαβίβαση

Οι ιστότοποι της Fuel For Life ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που επιτρέπουν στον πελάτη την έξοδο από τους ιστότοπους της Fuel For Life και την απευθείας μετάβαση στον συνδεδεμένο ιστότοπο. Οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται προς υποστήριξη των πελατών. Η συμπερίληψη ενός υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται υποστήριξη ή έγκριση από την BMW του συνδεδεμένου ιστοτόπου. Η BMW δεν έχει κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό του ή για οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο περιέχεται σε μια συνδεδεμένη τοποθεσία ή για οποιαδήποτε μεταβίβαση προέρχεται από μια συνδεδεμένη τοποθεσία.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση ερωτήσεων, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της πλατφόρμας Fuel For Life στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως ο αριθμός τηλεφώνου, και οι χρόνοι διαθεσιμότητας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της Fuel For Life παρέχονται στον ιστότοπο fuelforlife.bmw-motorrad.com.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όπως εφαρμόζεται μεταξύ των υπηκόων. Ωστόσο, υπέρ του καταναλωτή, οι ευνοϊκότεροι υποχρεωτικοί κανόνες του νόμου που ισχύουν στον συνήθη τόπο διαμονής του υπερισχύουν έναντι του γερμανικού δικαίου.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ανάλογα με την επιλογή της γλώσσας από τον πελάτη κατά την έναρξη της κράτησης ή το αίτημα επικοινωνίας, η γλώσσα της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της BMW βάσει των παρόντων ΓΟΠ είναι η γλώσσα που έχει επιλέξει ο πελάτης στην πλατφόρμα Fuel For Life για την έναρξη της κράτησης ή του αιτήματος επικοινωνίας. Η πλατφόρμα Fuel For Life και οι παρόντες ΓΟΠ διατίθενται στις ακόλουθες γλωσσικές εκδόσεις: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Σερβικά, Σλοβακικά, Ισπανικά και Τσέχικα. Αυτές οι γλώσσες είναι διαθέσιμες για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της BMW βάσει των παρόντων ΓΟΠ.

+ Συνέχεια ανάγνωσης

11. Δικαστικό φόρουμ και επίλυση διαφορών καταναλωτών

11.1 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Εάν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του γερμανικού δικαίου, τότε τα δικαστήρια του Μονάχου έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία για οποιαδήποτε και όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές αξιώσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική σχέση.

11.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για τις καταναλωτικές διαφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτή η πλατφόρμα διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Για καταναλωτές εκτός Φινλανδίας: Η BMW δεν θα συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον οποιωνδήποτε επιτροπών μεσολάβησης καταναλωτών στο πλαίσιο της Γερμανικής Πράξης περί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Θέματα Καταναλωτών (VSBG) ή της Οδηγίας 2013/11/EΕ περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με καταναλωτές. Η BMW δεν υποχρεούται να συμμετέχει.

Μόνο για καταναλωτές στη Φινλανδία: Αν μια διαφορά μεταξύ της BMW και ενός πελάτη καταναλωτή δεν μπορεί να επιλυθεί με εύλογες διαπραγματεύσεις μεταξύ της BMW και του πελάτη, ο πελάτης καταναλωτής μπορεί να εγείρει το ζήτημα υπό αμφισβήτηση στην εθνική Επιτροπή Διαφορών Καταναλωτών (https://www.kuluttajariita.fi/) που πρέπει να επιλυθεί. Πριν την υποβολή του θέματος στην εθνική Επιτροπή Διαφορών Καταναλωτών, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες καταναλωτών (https://www.kv.fi/kuluttajaneuvonta/).

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ («DSA»)

11.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ («DSA»)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 για την εσωτερική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, εφεξής «DSA»), η BMW παρέχει στους πελάτες με τόπο εγκατάστασης ή έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου και το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών της BMW. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για προσφορές ενοικίασης που εμφανίζονται στο Fuel For Life και όχι για προσφορές κρατήσεων.

11.3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η BMW μπορεί να λάβει ορισμένες περιοριστικές αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς των χρηστών του Fuel For Life – ιδιαίτερα των συνεργατών του Rent A Ride που μπορούν να μεταφορτώσουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές ενοικίασης στην πλατφόρμα Fuel For Life – (εφεξής «Χρήστης»), εάν η BMW είναι της άποψης ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία ή τις συμβάσεις μεταξύ των χρηστών και της BMW που ρυθμίζουν τη χρήση του Fuel For Life από τους χρήστες (εφεξής «Συνθήκες»). Για παράδειγμα, η BMW μπορεί να αποφασίσει (i) να περιορίσει ή να αποκλείσει την ορατότητα του περιεχομένου των χρηστών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με προσφορές ενοικίασης), (ii) να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες εν όλω ή εν μέρει, (iii) να αναστείλει τον λογαριασμό χρήστη, (iv) να περιορίσει τις ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων για το περιεχόμενο χρήστη ή/και (v) εάν η BMW δεν μπορεί να αναγνωρίσει (να παρακολουθήσει) έναν συνεργάτη Rent A Ride όπως προβλέπεται από το DSA, να αρνηθεί στον εν λόγω συνεργάτη του Rent A Ride την πρόσβαση στο Fuel For Life. Η BMW μπορεί επίσης να αποφασίσει να μην ενεργήσει στο πλαίσιο μιας αναφοράς που υποβάλλεται από χρήστες (όπως οι πελάτες) σχετικά με δυνητικά παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους μας.

11.3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με μια απόφαση σύμφωνα με την Ενότητα 11.3.1, μπορεί να υποβάλει καταγγελία κατά της απόφασης της BMW δωρεάν μέσω του εσωτερικού συστήματος καταγγελιών της BMW. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω email στο DSA_RentARide@list.bmw.com εντός έξι μηνών από την παραλαβή της προσβαλλόμενης απόφασης.  Εάν η BMW απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι της BMW μπορούν να επικοινωνήσουν με το καταγγέλλον άτομο. Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία έγκαιρα, χωρίς διακρίσεις, προσεκτικά και χωρίς αυθαιρεσίες υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού. Η BMW θα ενημερώσει αμέσως το καταγγέλλον άτομο για την αιτιολογημένη απόφασή της σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η καταγγελία, καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν περιορίζουν τα δικαιώματα των χρηστών να ασκούν ένδικα μέσα για τις αξιώσεις τους κατά της BMW.

11.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ («DSA»)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 για την εσωτερική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, εφεξής «DSA»), η BMW παρέχει στους πελάτες με τόπο εγκατάστασης ή έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου και το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών της BMW. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για προσφορές ενοικίασης που εμφανίζονται στο Fuel For Life και όχι για προσφορές κρατήσεων.

11.3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η BMW μπορεί να λάβει ορισμένες περιοριστικές αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς των χρηστών του Fuel For Life – ιδιαίτερα των συνεργατών του Rent A Ride που μπορούν να μεταφορτώσουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές ενοικίασης στην πλατφόρμα Fuel For Life – (εφεξής «Χρήστης»), εάν η BMW είναι της άποψης ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία ή τις συμβάσεις μεταξύ των χρηστών και της BMW που ρυθμίζουν τη χρήση του Fuel For Life από τους χρήστες (εφεξής «Συνθήκες»). Για παράδειγμα, η BMW μπορεί να αποφασίσει (i) να περιορίσει ή να αποκλείσει την ορατότητα του περιεχομένου των χρηστών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με προσφορές ενοικίασης), (ii) να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες εν όλω ή εν μέρει, (iii) να αναστείλει τον λογαριασμό χρήστη, (iv) να περιορίσει τις ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων για το περιεχόμενο χρήστη ή/και (v) εάν η BMW δεν μπορεί να αναγνωρίσει (να παρακολουθήσει) έναν συνεργάτη Rent A Ride όπως προβλέπεται από το DSA, να αρνηθεί στον εν λόγω συνεργάτη του Rent A Ride την πρόσβαση στο Fuel For Life. Η BMW μπορεί επίσης να αποφασίσει να μην ενεργήσει στο πλαίσιο μιας αναφοράς που υποβάλλεται από χρήστες (όπως οι πελάτες) σχετικά με δυνητικά παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους μας.

11.3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με μια απόφαση σύμφωνα με την Ενότητα 11.3.1, μπορεί να υποβάλει καταγγελία κατά της απόφασης της BMW δωρεάν μέσω του εσωτερικού συστήματος καταγγελιών της BMW. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω email στο DSA_RentARide@list.bmw.com εντός έξι μηνών από την παραλαβή της προσβαλλόμενης απόφασης.  Εάν η BMW απαιτεί περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι της BMW μπορούν να επικοινωνήσουν με το καταγγέλλον άτομο. Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία έγκαιρα, χωρίς διακρίσεις, προσεκτικά και χωρίς αυθαιρεσίες υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού. Η BMW θα ενημερώσει αμέσως το καταγγέλλον άτομο για την αιτιολογημένη απόφασή της σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η καταγγελία, καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν περιορίζουν τα δικαιώματα των χρηστών να ασκούν ένδικα μέσα για τις αξιώσεις τους κατά της BMW.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: MARCH 2024

+ Συνέχεια ανάγνωσης

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

παρόν εδάφιο 12 κατά το χρονικό σημείο σύναψης της σύμβασης με την BMW βάσει των παρόντων ΓΟΠ. Σε περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ των ειδικών διατάξεων του παρόντος εδαφίου 12 και οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους παρόντες ΓΟΠ, υπερισχύουν οι ειδικές διατάξεις του παρόντος εδαφίου 12.

12.1 Αυστραλία

12.1.1 Προστασία δεδομένων

Για τους σκοπούς του εδαφίου 5 (Προστασία δεδομένων) των παρόντων ΓΟΠ, η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τον Νόμο περί Απορρήτου του 1988 (Cth) και τις Αρχές Απορρήτου της Αυστραλίας (Παράρτημα 1 του Νόμου περί Απορρήτου).

Εκτός από τα σημεία που ορίζονται στο εδάφιο 5 (Προστασία δεδομένων) των παρόντων ΓΟΠ, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών διατηρούνται από την BMW AG στη Γερμανία και αποθηκεύονται σε διακομιστή cloud της Amazon Web Services εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, ανάλογα με τη φύση της συνεργασίας με την Fuel For Life, ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε συνεργάτες της Fuel For Life, της Rent A Ride, ή/και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο.
  • Οι υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της Fuel For Life περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους για πρόσβαση και/ή διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων και υποβολής καταγγελίας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

12.1.2 Ευθύνη

Για πελάτες στην Αυστραλία, επιπλέον των σημείων που ορίζονται στο εδάφιο 7.3 (Χωρίς περιορισμό ευθύνης) των παρόντων ΓΟΠ ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο περιορισμός ευθύνης στο εδάφιο 7.2 (Αρχή) των παρόντων ΓΟΠ δεν έχει σκοπό να αποκλείσει ή να περιορίσει τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τον Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας (Australian Consumer Law) στο Παράρτημα 2 του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 2010 (Cth) όταν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν υπόκειται σε νόμιμη εγγύηση (statutory guarantee).

12.1.3 Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

Το εδάφιο 9 (Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου) των παρόντων ΓΟΠ διαγράφεται στο σύνολό του και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Οι παρόντες ΓΟΠ διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας.

12.1.4 Δωσιδικία και επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Το εδάφιο 11.1 (Δωσιδικία) των παρόντων ΓΟΠ διαγράφεται στο σύνολό του και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ο πελάτης συναινεί αμετάκλητα στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τους παρόντες ΓΟΠ.

12.2 Καναδάς

Το εδάφιο 9 (Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου) των παρόντων ΓΟΠ διαγράφεται στο σύνολό του και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και την επαρχία του Κεμπέκ), οι παρόντες ΓΟΠ διέπονται από τους νόμους της επαρχίας Οντάριο και τους νόμους του Καναδά που ισχύουν εκεί.

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

+ Συνέχεια ανάγνωσης
Ερωτήσεις;

Ερωτήσεις ή σχόλια;

  

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμά σας.

Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

*Υποχρεωτικό πεδίο

An error occurred. Please try again later.

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.

Θα απαντήσουμε στο μήνυμά σας το συντομότερο δυνατό.

spinner