Nariadenie o digitálnych službách („DSA“).

Na stránkach fuelforlife.bmw-motorrad.com ide vzhľadom na tamojšie ponuky „prenájmov“ iba o sprostredkovateľskú službu v zmysle čl. 3 písm. g) DSA, ako aj online platformu v zmysle čl. 3 písm. i) DSA. Iba pokiaľ spoločnosť BMW AG („BMW“, „my“, „nás/nám“, „naši(e)“) na tejto webovej stránke ponúka, platia pre ňu nasledujúce informácie:

1) Kontaktné miesta pre komunikáciu v súvislosti s DSA (čl. 11 a 12 DSA)

Naše ústredné kontaktné miesto pre orgány členských štátov, komisiu a predstavenstvo, na ktoré sa odkazuje v čl. 61 DSA (čl. 11 ods. 1 DSA) a pre príjemcov našich služieb (čl. 12 ods. 1 DSA) je:

E-mail: DSA_RentARide@list.bmw.com Môžete s nami komunikovať v slovenčina, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Okrem toho nás zastihnete tiež telefonicky na čísle +4212 60202080.

2) Správy o transparentnosti (čl. 15 DSA)

Podľa čl. 15 ods. 1 DSA sme povinní raz ročne zverejňovať správy o transparentnosti každého moderovania obsahu, do ktorého sa zapojíme. Takáto správa bude k dispozícii v príslušnom čase tu.

3)     Mechanizmus upozornení a opatrení (čl. 16 DSA)

Podľa čl. 16 DSA majú osoby a inštitúcie možnosť nahlásiť informácie k obsahu ponúk prenájmov na stránkach FUEL FOR LIFE spoločnosti BMW, ktoré sú z ich pohľadu protiprávne. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu DSA_RentARide@list.bmw.com . Ak si želáte poslať takéto upozornenie, uveďte v ňom nasledujúce body:

a) dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo tvrdíte, že predmetné informácie sú nezákonným obsahom;

b) jasné označenie presného elektronického umiestnenia týchto informácií, ako je presná adresa URL alebo adresy URL, alebo v prípade potreby ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené typu obsahu a konkrétnemu typu služby;

c) svoje meno a e-mailovú adresu (pokiaľ nejde o informácie, o ktorých sa domnievate, že sa týkajú trestného činu sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, kontaktovania detí na sexuálne účely alebo podnecovania, napomáhania, navádzania alebo pokusu o spáchanie takýchto trestných činov). V týchto prípadoch alebo v iných prípadoch, keď chcete poslať upozornenie bez možnosti identifikácie, môžete kontaktovať V týchto alebo iných prípadoch, v ktorých chcete zaslať oznámenie bez možnosti identifikácie, sa môžete obrátiť na nasledujúce kontaktné miesto: +421 (2) 60 20 20 80

d) čestné vyhlásenie potvrdzujúce vaše presvedčenie, že informácie a tvrdenia uvedené v upozornení sú presné a úplné.

Všetky upozornenia spracujeme včas, dôsledne, nestranne a objektívne; bez zbytočného odkladu oznámime jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý upozornenie poslal, naše rozhodnutie a uvedieme prípadné právne nápravné prostriedky.

4) Informácie o obmedzeniach obsahu v súvislosti s používaním služby (čl. 14 ods. 1 veta 3 DSA), o našom internom systéme vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA)

Nižšie uvedené informácie týkajúce sa nášho interného systému vybavovania sťažností (čl. 20 DSA) a možností mimosúdneho riešenia sporov (čl. 21 DSA) sa vzťahujú len na príjemcov služieb spoločnosti BMW považovaných za „online platformy“ v zmysle DSA. Tieto platformy sú Toto sú zverejnené ponuky prenájmov na stránkach FUEL FOR LIFE spoločnosti BMW.

Môžeme prijať určité reštriktívne rozhodnutia týkajúce sa obsahu alebo účtov príjemcov našich sprostredkovateľských služieb (vrátane fyzických a právnických osôb posielajúcich upozornenie) v zmysle zákona DSA, ak sa domnievame, že príjemcovia porušili zákon alebo naše všeobecné zmluvné podmienky používania príslušnej sprostredkovateľskej služby (ďalej len: „Zmluvné podmienky“). Môžeme sa napríklad rozhodnúť (i) obmedziť alebo zablokovať viditeľnosť obsahu príjemcu, (ii) pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti našich služieb príjemcom, (iii) pozastaviť alebo zrušiť účet príjemcu, (iv) obmedziť možnosti speňaženia obsahu príjemcu alebo (v) odoprieť podnikom používanie ich online trhovísk, ak tieto podniky nedokážeme identifikovať (sledovať) podľa požiadaviek DSA. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že v súvislosti s upozornením poslaným príjemcom na základe obsahu, ktorý je potenciálne nezákonný alebo porušuje naše zmluvné podmienky, nebudeme konať .

  • Interný systém vybavovania sťažností:

Ak príjemcovia našich služieb s takýmto rozhodnutím nesúhlasia, môžu podať sťažnosť proti rozhodnutiu BMW prostredníctvom nášho interného systému vybavovania sťažností. Sťažnosti možno podávať bezplatne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu DSA_RentARide@list.bmw.com do 6 mesiacov od doručenia namietaného rozhodnutia. Ak na spracovanie sťažnosti budeme potrebovať ďalšie informácie, môžu naši zamestnanci kontaktovať sťažovateľov. Sťažnosti sa vybavujú včas, nediskriminačne, dôsledne a nestranne pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. Po prijatí rozhodnutia ho ihneď bez zbytočného odkladu oznámime sťažovateľovi

  •  Mimosúdne riešenie sporov pred oprávnenými orgánmi na mimosúdne riešenie sporov:

Na riešenie sporov súvisiacich s rozhodnutiami prijatými v rámci nášho interného systému vybavovania sťažností existuje okrem iného možnosť požiadať o mimosúdne riešenie sporu pred tzv. certifikovaným orgánom na mimosúdne riešenie sporov, ako je definovaný v čl. 21 DSA. Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov sú nestranné a nezávislé orgány, ktoré sú výslovne certifikované členskými štátmi EÚ a ktoré sú vďaka svojim kapacitám a odborným znalostiam schopné preskúmať im predložené spory. BMW bude s orgánom mimosúdneho riešenia sporov spolupracovať v súlade so zákonnými požiadavkami. Spoločnosť BMW však nie je viazaná rozhodnutiami vydanými orgánom mimosúdneho riešenia sporov.

Ďalšie podrobnosti o mimosúdnom riešení sporov budú oznámené príjemcom služby, v niektorých prípadoch spolu s prípadnými rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať.

Vyššie uvedené informácie neobmedzujú práva príjemcov služieb vymáhať svoje nároky voči spoločnosti BMW na súde.

5) Opatrenia a ochrana pred zneužitím (čl. 23 DSA)

Príjemcom služby, ktorí poskytujú zjavne nezákonný obsah často, pozastavíme poskytovanie našich služieb, a to na primeraný čas po predchádzajúcom upozornení. Okrem toho po predchádzajúcom upozornení na primeraný čas pozastavíme spracovanie upozornení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení alebo interných systémov vybavovania sťažností jednotlivcami alebo subjektmi alebo sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené upozornenia a sťažnosti.  Pri rozhodovaní o pozastavení služby budeme v každom jednotlivom prípade včas, dôsledne a objektívne posudzovať, či sa príjemca, fyzická osoba, subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia, pričom zohľadníme všetky relevantné skutočnosti a okolnosti vyplývajúce z informácií, ktoré máme k dispozícii. Okolnosti – ktoré zohľadníme pri určovaní, či došlo k zneužitiu a aké by malo byť primerané trvanie pozastavenia – budú zahŕňať aspoň tieto skutočnosti:

a) absolútny počet položiek so zjavne nezákonným obsahom, ktoré boli predložené v danom časovom okne

b) relatívny podiel celkového počtu poskytnutých informácií alebo upozornení predložených v danom časovom okne

c) závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a povahy jeho následkov

d) zámery, ktoré sleduje príjemca služby, fyzická osoba, subjekt alebo sťažovateľ, ak je možné ich určiť.

6)  Získavanie vlastných certifikátov

Spoločnosť BMW vynaloží maximálne úsilie, aby od všetkých obchodníkov, ktorí ponúkajú produkty a/alebo služby na online platforme prístupných na tejto webovej stránke, získala do 16. februára 2025 ich vlastné certifikáty v súlade s čl. 30 ods. 1 e) DSA, v rámci ktorých sa títo obchodníci zaväzujú ponúkať len výrobky a služby, ktoré sú v súlade s platnými pravidlami práva Únie. Tieto vlastné certifikáty sme dostali od všetkých obchodníkov prijatých na túto online platforma od 17. februára 2024.

+ Čítať ďalej
Otázky?

Otázky alebo pripomienky?

  

Ako vám môžeme pomôcť?

Zadajte svoju správu.

Ako vás môžeme kontaktovať?

*Povinné pole

An error occurred. Please try again later.

Ďakujeme za vašu správu.

Na vašu správu odpovieme čo najskôr.

spinner