Zásady ochrany osobných údajov Fuel for Life

Snažíme sa dosiahnuť rovnako vysoké štandardy pri spracúvaní vašich osobných údajov, aké očakávate od našich produktov a služieb. Naším cieľom je udržať základ pre obchodný vzťah so zákazníkmi a zainteresovanými stranami založený na dôvere. Dôvernosť a integritu vašich osobných údajov berieme nanajvýš vážne. Z tohto dôvodu budeme pri uchovávaní vašich údajov opatrní, budeme ich používať len na stanovený účel (a/alebo v súlade s vaším súhlasom) a budeme ich spracúvať a používať v súlade s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany údajov.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov platformy Fuel For Life sa uvádza, ako spoločnosť BMW AG zbiera, spracúva a používa osobné údaje svojich zákazníkov a zainteresovaných strán na internetovej platforme Fuel For Life. Viac informácií o spôsobe, akým spracúvame vaše osobné údaje, nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov BMW Motorrad.

Upozorňujeme na „osobitné ustanovenia“ pre Austráliu, Kanadu, Mexiko a Srbsko na konci týchto zásad ochrany osobných údajov v rámci služby Fuel For Life. Ak ste obyvateľmi týchto krajín, platia dodatočne tieto „osobitné ustanovenia“.

+ Čítať ďalej
Kto je prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania údajov?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ďalej len „BMW AG“, „BMW“ alebo „my“, „nám, nás“), Petuelring 130, 80788 Mníchov, Nemecko je prevádzkovateľom údajov na účely spracúvania vašich osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie 2016/679 (ďalej len „GDPR“)

Spoločnosť BMW AG je materskou spoločnosťou skupiny BMW Group a prevádzkuje webové sídlo www.fuelforlife.bmw-motorrad.com (ďalej len „Fuel For Life“). Prostredníctvom platformy Fuel For Life zúčastnení poskytovatelia (ďalej len „partneri Fuel For Life“) môžu fyzickým a právnickým osobám (ďalej sa uvádzajú jednotlivo ako „zákazník“) ponúkať rôzne zážitky z kategórií „prenájom“ (Rent A Ride), „cestovanie“, „tréningy“ (ďalej sa uvádzajú jednotlivo ako „zážitok“). Na platforme Fuel For Life zákazníci môžu vyhľadávať a porovnávať rôzne zážitky poskytované partnermi Fuel For Life.

Sprostredkovanie prenájmu (Rent A Ride).  Zákazníci si môžu rezervovať zážitky z kategórie „prenájom“ (Rent A Ride) priamo na platforme Fuel For Life. Spoločnosť BMW umožňuje uzatváranie zmlúv medzi zákazníkom a daným poskytovateľom prenájmu (Rent A Ride). Partneri platformy Fuel For Life, ktorí ponúkajú prenájom (Rent A Ride), sa ďalej uvádzajú ako „partneri Rent A Ride“.

Kontaktný formulár pre zážitky cestovania a tréningov.  Zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ nie je možné rezervovať priamo na platforme Fuel For Life. Funkčnosť platformy Fuel For Life sa zatiaľ obmedzuje na poskytovanie všeobecných informácií o zážitkoch, ktoré poskytujú partneri Fuel For Life.. Ak má zákazník záujem o zážitok z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“, spoločnosť BMW na žiadosť zákazníka sprostredkuje kontakt medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life prostredníctvom kontaktného formulára. Spoločnosť BMW však nesprostredkúva, ani neumožňuje zmluvy o poskytovaní daného zážitku medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life.
Niektoré ponuky zážitkov neposkytuje daný partner Fuel For Life priamo, ale cez tretiu stranu (ďalej len: „externý poskytovateľ“), pričom Fuel For Life vystupuje ako zástupca alebo sprostredkovateľ týchto zážitkov (ďalej len: „zážitok(-ky) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov)“).

Prevádzkovateľom vašich údajov, ktoré boli spracované prostredníctvom platformy Fuel For Life, je spoločnosť BMW AG. Spoločnosť BMW zároveň spracúva vaše údaje v rozsahu, v akom sa poskytujú spoločnosti BMW od partnerov Fuel For Life, za predpokladu, že boli splnené všetky požiadavky na ochranu údajov v súvislosti s týmito údajmi.

Partneri Fuel For Life sú zodpovední za spracovanie osobných údajov, ktoré im poskytnete v súvislosti s vašou žiadosťou a ktoré poskytnete zákazníckej podpore; v prípade zážitku(-kov) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov)“ to môže zahŕňať aj prenosy vašich osobných údajov príslušnému externému poskytovateľovi. Keď spoločnosť BMW poskytne v súlade s vašou žiadosťou vaše údaje partnerom Fuel For Life, spracúvajú ich nezávisle ako prevádzkovatelia.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zároveň uvádzajú určité spôsoby, akými partneri Fuel For Life spracúvajú vaše údaje. Je však možné, že partneri Fuel For Life môžu zbierať aj ďalšie osobné údaje. V zásadách ochrany osobných údajov, ktoré predložia dotknutí partneri Fuel For Life, sa musí uvádzať, že používajú vaše údaje. Spoločnosť BMW nestanovuje spôsoby a účely na takéto dodatočné spracúvanie zo strany partnerov Fuel For Life a príslušných externých poskytovateľov v prípade zážitku(-ov) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov).

Fuel For Life môžete kontaktovať prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: fuelforlife@bmw-motorrad.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu údajov sú:

BMW AG
Zodpovedná osoba pre ochranu údajov
Petuelring 130
80788 Mníchov
Nemecko
E-Mail: datenschutz@bmw.de

Kedy platforma Fuel For Life zbiera a spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje na platforme Fuel For Life zbierame a spracúvame za rôznych okolností vrátane týchto prípadov:

 • ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom nášho webového sídla,
 • ak poskytujete osobné údaje na účely vyplnenia žiadosti o kontakt, ktorá sa má odoslať vami vybranému partnerovi Fuel For Life,
 • ak zadáte rezerváciu na prenájom (Rent A Ride) od partnera Rent a Ride na našom webovom sídle,
 • ak zareagujete na naše priame marketingové aktivity (napr. ak vyplníte kartu s odpoveďou),
 • ak nám vaše osobné údaje poskytne partner Fuel For Life, externí poskytovatelia, naši národní distribútori spoločnosti BMW alebo tretie strany,
 • ak nám povolenými spôsobmi poskytnú údaje iné spoločnosti BMW Group a naši obchodní partneri,
 • ak nám povolenými spôsobmi poskytnú vaše osobné údaje tretie strany (napr. certifikovaní poskytovatelia adries).

Pomôžte nám udržiavať aktuálnosť vašich údajov tým, že nám oznámite akékoľvek zmeny, a to najmä v kontaktných údajoch.

Aké údaje môžeme o vás zbierať?

Môžeme zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov prostredníctvom služieb a komunikačných kanálov, ktoré sa uvádzajú v týchto zásadách ochrany osobných údajov Fuel For Life:

Keď používate platformu Fuel For Life v kontexte prenájmu (Rent A Ride), môžeme zbierať tieto kategórie osobných údajov:

 •  vaše kontaktné údaje ► pohlavie, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu/spoločnosť (voliteľné), PSČ, mesto, provincia, štát), telefónne číslo (voliteľné), e-mailová adresa,
 • iné osobné údaje ► informácie, ktoré poskytnete, t. j. dátum narodenia, skupina vodičského oprávnenia, ako dlho ste držiteľom vodičského oprávnenia.
 • Ak prenajímajúca strana a jazdec nie sú totožní: jazdcove krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, skupinu vodičského oprávnenia a dátum jeho nadobudnutia,
 • zmluvné údaje ► čísla rezervácií, čísla faktúr,
 • používanie webového sídla a komunikačných kanálov ► informácie týkajúce sa spôsobu používania webového sídla a či otvárate alebo preposielate správy od nás vrátane údajov zozbieraných pomocou súborov cookies a iných technológií sledovania. Viac súvisiacich informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu.
 • údaje o transakciách a interakciách ► informácie týkajúce sa prenájmu motocyklov BMW, vybavenia vozidla, vybavenia jazdca alebo poistenia, interakcie so zákazníckou podporou Rent A Ride (vaše žiadosti a sťažnosti) a partnermi Rent A Ride a účasti na marketingových prieskumoch,
 • kreditné záznamy a údaje o identite ► údaje umožňujúce vašu identifikáciu, napr. občiansky preukaz alebo vodičské oprávnenie, informácie o transakciách vrátane neuhradených platieb voči našim partnerom; informácie o prípadoch podvodu, úmyselnom zničení predmetov prenájmu, trestných činoch, podozrivých transakciách, politicky exponovaných osobách a sankčných zoznamoch, v ktorých môžu vaše údaje figurovať.

Keď používate platformu Fuel For Life v kontexte zážitkov cestovania a tréningov, môžeme zbierať tieto kategórie osobných údajov:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu/spoločnosť (voliteľné), PSČ, mesto, krajina), telefónne číslo (voliteľné), e-mailová adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť (voliteľné).
 • ďalšie kategórie osobných údajov, ktoré chcete vyplniť do kontaktného formulára pre partnera Fuel For Life (napríklad veľkosť trička, vodičské zručnosti, informácie o vodičskom oprávnení a iné dodatočné informácie),
 • používanie webového sídla a komunikačných kanálov ► informácie týkajúce sa spôsobu používania webového sídla a či otvárate alebo preposielate správy od nás vrátane údajov zozbieraných pomocou súborov cookies a iných technológií sledovania. Viac súvisiacich informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu.
 • údaje o transakciách a interakciách ► informácie týkajúce sa vašej žiadosti o kontakt, interakcií so zákazníckou podporou Fuel For Life (vaše žiadosti a sťažnosti) a partnermi Fuel For Life a účasti na marketingových prieskumoch.
Na čo sa osobné údaje používajú a aký je právny základ takéhoto používania?

Údaje zozbierané v súvislosti s platformou Fuel For Life sa používajú na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch.

A. Uzavretie a plnenie zmluvy

Sprostredkovanie prenájmu (Rent A Ride).  Spoločnosť BMW vystupuje prostredníctvom platformy Fuel For Life ako sprostredkovateľ ponúk na prenájom od partnerov Rent A Ride. Zákazník uzatvára s týmito partnermi Rent A Ride samostatné zmluvy, pri ktorých je spoločnosť BMW iba sprostredkovateľom. V prípade rezervácie sa zmluva o prenájme uzavrie výhradne medzi zákazníkom a príslušným partnerom Rent A Ride. V rámci tohto procesu spoločnosť BMW vystupuje výhradne ako sprostredkovateľ.

V súvislosti s procesom rezervácie a uzavretím zmluvy medzi zákazníkom a príslušným partnerom Rent A Ride budeme spracúvať tieto osobné údaje:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, provincia, štát), telefónne číslo (voliteľné), e-mailová adresa,
 • iné osobné údaje ► dátum narodenia, skupina vodičského oprávnenia, ako dlho ste držiteľom vodičského oprávnenia.
 • Ak prenajímajúca strana a jazdec nie sú totožní: jazdcove krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, skupinu vodičského oprávnenia a dátum jeho nadobudnutia,

Po dokončení rezervácie príslušného prenájmu na platforme Fuel For Life poskytneme vaše osobné údaje príslušnému partnerovi Rent A Ride.

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: Právny základ pre spracúvanie uvedené vyššie, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, je „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „kroky vykonané na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Odosielanie žiadosti o kontakt pri zážitkoch cestovania a tréningov príslušnému partnerovi Fuel For Life.  Na platforme Fuel For Life nie je možné priamo rezervovať zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ ponúkané partnermi Fuel For Life. Spoločnosť BMW však spracúva vaše osobné údaje pre odoslanie vašej žiadosti o kontakt partnerom Fuel For Life, ak si to výslovne želáte.

Pri zbieraní a odosielaní vašich žiadostí o kontakt príslušnému partnerovi Fuel For Life budeme spracúvať tieto osobné údaje:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, krstné meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu/spoločnosť (voliteľné), PSČ, mesto, krajina), telefónne číslo (voliteľné), e-mailová adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť (voliteľné).
 • ďalšie kategórie osobných údajov, ktoré chcete vyplniť do kontaktného formulára pre partnera Fuel For Life (napríklad veľkosť trička, informácie o vodičskom oprávnení a iné dodatočné informácie).

Partner Fuel For Life môže použiť vyššie uvedené osobné údaje, aby vás kontaktoval na základe vašej žiadosti o kontakt a ponúkol vám zážitok a vyjednal, uzavrel s vami a plnil zmluvu o poskytnutí príslušného zážitku.
V prípade zážitku(-ov) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov), t. j. ak zážitok neposkytne sám partner Fuel For Life, ale vystupuje ako zástupca alebo sprostredkovateľ externého poskytovateľa, môže poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje príslušnému(-ým) externému(-ým) poskytovateľovi(-om), aby vám ponúkol zážitok(-y) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov) a vyjednal, uzavrel s vami a plnil zmluvu o poskytnutí príslušného zážitku od externého(-ých) poskytovateľa(-ov).

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: Právny základ pre spracúvanie uvedené vyššie, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, je „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „kroky vykonané na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

B. Zákaznícka podpora

Spoločnosť BMW, príslušný partner Fuel For Life a v prípade zážitku od externého poskytovateľa aj externý poskytovateľ môžu vaše osobné údaje použiť, aby vás mohli kontaktovať v súvislosti s plnením vašej rezervácie alebo žiadosti o kontakt, ako sa uvádza vyššie alebo na spracovanie vami predloženej požiadavky (napr. požiadavky a sťažnosti zákazníckemu servisu BMW Motorrad). My, partner Fuel For Life alebo v prípade zážitku od externého poskytovateľa aj externý poskytovateľ vás môžeme kontaktovať v súvislosti s ľubovoľným aspektom plnenia zmluvy alebo spracovania požiadavky. Môžeme to urobiť písomne, telefonicky, prostredníctvom doručovacej služby alebo e-mailom v závislosti od kontaktných údajov, ktoré poskytnete.

Spoločnosť BMW zároveň spracuje vaše osobné údaje na tomto základe s cieľom ďalej zlepšovať vašu skúsenosť so zákazníckou podporou BMW Motorrad a napríklad na jednoznačné identifikovanie vašej osoby, keď nás budete kontaktovať.

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: V závislosti od osobitných okolností je právny základ pre vyššie uvedené spracovanie, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, buď: i) „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“, alebo: „kroky vykonané na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo: ii) „oprávnené záujmy“ spoločnosti BMW, vášho partnera Fuel For Life alebo v prípade zážitku od externého poskytovateľa aj príslušného externého poskytovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

C. Marketingové oznamy a prieskum trhu na základe vášho súhlasu

Ak ste poskytli svoj súhlas na ďalšie používanie vašich osobných údajov, i) môžu sa tieto údaje použiť v rozsahu uvedenom vo vašom súhlase vrátane účelu priameho marketingu (vybrané ponuky na výrobky a služby) a/alebo prieskumu trhu a ii) môžu sa poskytnúť niektorým pobočkám spoločnosti BMW AG a vybraným partnerom spoločnosti BMW Motorrad. Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušnom vyhlásení o súhlase. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ak ste poskytli náležitý súhlas s oznamami priameho marketingu, spoločnosť BMW zbiera a spracúva:

 • kontaktné údaje (napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo),
 • dodatočné osobné údaje/preferencie (napr. Informácie o vodičskom oprávnení jazdca, stav vyhlásenia o súhlase v súvislosti s ochranou súkromia a vybrané/uprednostňované spôsoby komunikácie),
 • identifikačné údaje (napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy),
 • históriu zákazníka (napr. história rezervácií vrátane modelu, obdobie rezervácie, história reklamných kampaní a vplyvu (podporné programy pre zákazníka a zainteresované strany a iniciatívy priameho marketingu), účasť na podujatiach).

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: Právny základ pre vyššie uvedené spracúvanie je váš „súhlas“ (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

D. Plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť BMW

Zozbierané údaje sa takisto spracúvajú ako súčasť zabezpečenia prevádzky IT systémov. „Zabezpečenie“ zahŕňa okrem iného tieto činnosti:

 • zabezpečenie a obnova údajov spracovaných v IT systémoch,
 • zaznamenávanie a sledovanie transakcií na zabezpečenie správneho fungovania IT systémov,
 • zisťovanie a predchádzanie nepovoleného prístupu k osobným údajom,
 • riadenie incidentov a problémov s cieľom napraviť prípadné poruchy IT systémov.

Na spoločnosť BMW sa vzťahujú rôzne ďalšie právne záväzky. Na ich plnenie spracúvame vaše osobné údaje v požadovanom rozsahu a poskytujeme ich zodpovedným orgánom, ak sa to vyžaduje ako súčasť našej zákonnej povinnosti podávania správ.

Vaše údaje budeme takisto spracúvať v prípade právneho sporu, ak by si to povaha takého sporu vyžadovala.

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: Právny základ pre vyššie uvedené spracúvanie je „plnenie zákonnej povinnosti“, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť BMW (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

E. Prenos údajov v rámci skupiny BMW Group

Spoločnosť BMW AG je súčasťou skupiny BMW Group. Občas a po prijatí náležitých opatrení poskytneme vaše údaje iným spoločnostiam skupiny BMW Group, ktoré potom tieto údaje spracujú ako prevádzkovateľ. K takýmto prenosom údajov môže dôjsť za týchto okolností a na tieto účely:

 • ak je potrebné odpovedať na vaše požiadavky alebo ste nám poskytli svoj predbežný súhlas na zdieľanie vašich údajov so skupinou BMW Group na účely reklamy alebo marketingu a osobitne na ich zdieľanie s distribútorom BMW a určitými autorizovanými predajcami vo vašej domovskej krajine alebo v krajine vášho súčasného bydliska.

Upozorňujeme, že toto nepredstavuje vyčerpávajúci či definitívny zoznam procesov prenosu údajov v rámci skupiny BMW Group a slúži len ako príklad na transparentnejšiu ukážku procesu prenosu údajov.

F. Prenos údajov vybraným tretím stranám

Ak budú splnené požiadavky na ochranu údajov, vaše údaje sa odošlú spoločnostiam, akými sú:

 • partneri Fuel For Life (iní ako partneri Rent A Ride) s cieľom preposlania vašej žiadosti o kontakt. V prípade zážitku(-ov) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov) váš partner Fuel For Life môže vaše údaje poskytnúť príslušnému(-ým) externému(-ým) poskytovateľovi(-om),
 • partneri Rent A Ride s cieľom plniť vašu zmluvu s príslušným partnerom Rent A Ride alebo spracovať vašu žiadosť o testovaciu jazdu alebo servis alebo predložiť vám osobitné ponuky,
 • partneri Rent A Ride na účely aktualizácie ich údajov (napríklad vaše kontaktné údaje). Údaje použité na aktualizáciu vašich údajov sa odošlú všetkým partnerom Rent A Ride, ktorí majú vašu adresu vo svojej databáze,
 • dôkladne vybraní a overení poskytovatelia služieb a obchodní partneri, s ktorými spolupracujeme s cieľom ponúkať vám výrobky a služby. K takémuto kroku dôjde, iba ak sa príjemca tretej strany zaviaže plniť prísne zmluvné záväzky pre tzv. splnomocnené spracovanie údajov na základe vášho výslovného súhlasu (napr. odosielanie marketingovým špecialistom, ktorí potom vypracujú ponuku špeciálne upravenú pre vás),
 • ak sa jedna alebo viacero oblastí podnikania spoločnosti BMW AG predá spoločnosti, na ktorú prenesieme naše práva v súlade so všetkými existujúcimi dohodami s vami,
 • iné tretie strany (napr. verejné orgány) v rozsahu, v akom to od nás vyžadujú právne predpisy.
Ako chránime vaše osobné údaje?

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia vrátane najmodernejších nástrojov šifrovania a overovania s cieľom zachovať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Nie je možné zaručiť, aby bol všetok prenos údajov cez internet alebo prostredníctvom niektorého webového sídla úplne chránený pred nepovoleným prístupom. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi však robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, a to fyzickými, elektronickými a procedurálnymi prostriedkami podľa aktuálne dostupných technológií. Naše opatrenia zahŕňajú:

 • prísne kritériá pre povolenie na prístup k vašim údajom, ktoré umožnia prístup na základe potreby informovanosti (povolenie sa obmedzuje na čo najnižší počet osôb) a len na dané účely,
 • prenos zozbieraných údajov len v šifrovanom formáte,
 • uchovávanie dôverných údajov (napr. údaje o kreditnej karte) iba v šifrovanom formáte,
 • firewallové IT systémy na ochranu pred nepovoleným prístupom (napr. hackermi) a
 • neustále sledovanie prístupu do IT systémov s cieľom odhaliť a predchádzať zneužitiu osobných údajov.

Ak pre prístup k niektorým funkciám na našom webovom sídle alebo iných portáloch, k aplikáciám alebo službám od nás dostanete heslo alebo si vytvoríte svoje vlastné, zodpovedáte za i) zachovanie bezpečnosti tohto hesla a ii) dodržiavanie všetkých ostatných bezpečnostných postupov, na ktoré vás upozorníme. Osobitne vás žiadame, aby ste svoje heslo nikomu neposkytovali.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré ich spracúvame. Ak vaše údaje spracúvame na rôzne účely, automaticky sa vymažú alebo uložia v takom formáte, aby nebolo ďalej možné priradiť ich k vašej osobe, a to ihneď po splnení posledného osobitného účelu. Spoločnosť BMW vypracovala interný plán pre vymazávanie s cieľom zabezpečiť vymazanie všetkých vašich údajov v súlade so zásadou minimalizácie údajov. Nižšie uvádzame hlavné zásady, podľa ktorých budú vaše osobné údaje vymazané.

Používanie na účely plnenia zmluvy

Údaje zozbierané od vás môžeme uchovávať počas platnosti zmluvy a, v závislosti od povahy a rozsahu zmluvy, ďalších 6 až 10 rokov s cieľom dodržiavať zákonné požiadavky na uchovávanie údajov a objasniť prípadné nejasnosti alebo sťažnosti, ktoré by sa mohli vyskytnúť po ukončení zmluvy.

Používanie na účely preskúmania sťažností

Údaje, ktoré považujeme za potrebné na preskúmanie alebo obhájenie sťažností voči nám alebo na začatie trestného stíhania voči vám, nám alebo tretej strane alebo na uplatnenie nároku, môžeme uchovávať tak dlho, pokiaľ existuje pravdepodobnosť začatia takéhoto konania.

Používanie na účely zákazníckej podpory a marketingu

Údaje zozbierané od vás na účely zákazníckej podpory a marketingu budeme uchovávať až do odvolania príslušného súhlasu. Vaše vyhlásenie o súhlase na ďalšie používanie vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť. Máte zároveň právo požiadať o ich vymazanie, pokiaľ tomu nebráni žiadna zmluvná alebo zákonom stanovená lehota archivácie.

Kto má prístup k vašim údajom v zahraničí a ako sú chránené?

BMW je globálna spoločnosť. Osobné údaje spracúvajú zamestnanci spoločnosti BMW, partneri Fuel For Life a poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene, podľa možností v rámci EÚ.

Právny základ pre spracúvanie v zmysle GDPR: Ak má partner Rent A Ride alebo partner Fuel For Life (iný ako partner Rent A Ride), ktorého si vyberiete, sídlo v krajine mimo EÚ/EHS a EÚ zatiaľ nestanovila, či má táto krajina porovnateľnú (t. .j. „primeranú“) úroveň ochrany údajov (článok 45 ods. 3 a článok 45 ods. 9 GDPR), spoločnosť BMW môže poskytnúť vaše osobné údaje tomuto partnerovi Rent A Ride alebo partnerovi Fuel For Life, pretože je to „potrebné na účely plnenia zmluvy“ medzi vami a spoločnosťou BMW a zároveň „potrebné na implementáciu predzmluvných opatrení“ prijatých na vašu žiadosť (článok 49 ods. 1 písm. b) GDPR. Spoločnosť BMW zároveň môže poskytnúť vaše osobné údaje partnerovi Rent A Ride alebo Fuel For Life, ak na to poskytnete svoj výslovný súhlas (článok 49 ods. 1 písm. a) GDPR).
EÚ už stanovila, že niektoré krajiny mimo EÚ, ako napríklad Kanada alebo Švajčiarsko, majú primeranú úroveň ochrany údajov. Poskytovanie údajov do týchto krajín vzhľadom na primeranú úroveň ich ochrany si nevyžaduje osobitné schválenia či dohody.
Ak sa osobné údaje poskytujú do krajín mimo EÚ/EHS, ktoré nepreukázali primeranú úroveň ochrany údajov, spoločnosť BMW AG používa štandardné zmluvy EÚ, ktoré vopred schválila Európska komisia (tzv. štandardné zmluvné ustanovenia) vrátane primeraných technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť spracovanie vašich osobných údajov v súlade s európskymi normami ochrany údajov.
Ak si chcete prečítať osobitné opatrenia týkajúce sa poskytovania údajov do iných krajín, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Ako si zobrazíte a upravíte svoje nastavenia súkromia online?

Na platforme Fuel For Life nemáte možnosť zobraziť a upraviť svoje údaje online. V prípade akýchkoľvek otázok o našom používaní vašich osobných údajov alebo v prípade, že ich chcete zmeniť, sa môžete e-mailom obrátiť na zákaznícku podporu Fuel For Life na fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Komunikácia s nami, vaše práva na ochranu údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nášho používania vašich údajov by ste sa mali v prvom rade obrátiť na zákaznícku podporu Fuel For Life na fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Môžete sa zároveň obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov spoločnosti BMW AG:

BMW AG
Zodpovedná osoba pre ochranu údajov
Petuelring 130
80788 Mníchov
Nemecko
E-mail: datenschutz@bmw.de

Ako dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, si môžete v zmysle GDPR a iných relevantných právnych predpisov uplatniť voči nám niektoré práva. Nasledujúci oddiel „Práva dotknutých osôb“ obsahuje podrobnosti o vašich právach v zmysle GDPR. V závislosti od typu a rozsahu vašej požiadavky vás môžeme požiadať o jej predloženie písomnou formou.

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR máte ako dotknutá osoba tieto osobitné práva v súvislosti so spoločnosťou BMW:

Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR): Máte právo kedykoľvek od nás žiadať informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame. Tieto informácie zahŕňajú napríklad kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, účely, na ktoré ich spracúvame, ich pôvod (ak sme ich nezískali priamo od vás) a prípadne príjemcov, ktorým sme ich poskytli. Kópiu vašich údajov vám poskytneme zdarma. Ak si želáte ďalšie kópie, vyhradzujeme si právo tieto dodatočné kópie spoplatniť.

Právo na opravu (článok 16 GDPR): Máte právo žiadať o opravu svojich údajov. Prijmeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich údajov, ktoré uchovávame a spracúvame na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Právo na vymazanie (článok 17 GDPR): Máte právo žiadať o vymazanie svojich údajov, ak to zákonné podmienky umožňujú. Podľa článku 17 GDPR to môže byť v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu svojich údajov a neexistujú žiadne prevažujúce zákonné dôvody na ich spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR): Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie údajov je nezákonné a žiadate o jeho obmedzenie namiesto vymazania údajov;
 • údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu údajov, pričom sa musí najprv overiť, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR): Na vašu žiadosť prenesieme vaše údaje k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Máte však právo uplatniť si toto právo iba v prípade, ak spracúvanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu alebo sa vyžaduje na účely plnenia zmluvy. Namiesto vystavenia kópie údajov nás môžete požiadať o prenos vašich údajov priamo k inému prevádzkovateľovi, ktorého stanovíte.

Právo namietať (článok 21 GDPR): Môžete kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe vášho súhlasu alebo pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretej strany. V takomto prípade vaše údaje už nebudeme ďalej spracúvať. Neuplatňujte sa to v prípade, ak môžeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, alebo ak vyžadujeme vaše údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Lehoty na uznanie práv dotknutých osôb

Vynakladáme všetko úsilie na spracovanie všetkých požiadaviek do 30 dní. Táto lehota sa však môže predĺžiť v závislosti od osobitného práva dotknutej osoby alebo od zložitosti vašej požiadavky.

Obmedzenie práva na informácie pri udeľovaní práv dotknutým osobám

V určitých situáciách nemusíme byť z dôvodu zákonných obmedzení schopní poskytnúť vám informácie o vašich údajoch. Ak v takomto prípade musíme zamietnuť žiadosť o poskytnutie informácií, budeme vás informovať o dôvodoch tohto zamietnutia zároveň s jeho vydaním.

Sťažnosti dozorným orgánom

Spoločnosť BMW AG berie vaše obavy a práva vážne. Ak by ste si však mysleli, že vaše obavy alebo sťažnosti sme neriešili dostatočne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

Informovanosť spotrebiteľov EÚ

Priemerný mesačný počet aktívnych používateľov webového sídla FUEL FOR LIFE v Európskej únii vypočítaný ako priemer za posledných šesť mesiacov je 50 000 (článok 24 ods. 2 aktu o digitálnych službách). K 31.08.2023

Osobitné ustanovenia pre Austráliu

Ak ste fyzická osoba v Austrálii, vzťahujú sa na vás nasledujúce dodatočné osobitné ustanovenia:

Platné právne predpisy

Okrem nariadenia GDPR, ktoré musí spoločnosť BMW AG dodržiavať, sa na vaše osobné údaje zbierané alebo uchovávané spoločnosťou BMW AG v súvislosti so službou Fuel For Life, vzťahuje zároveň zákon o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth)

Prenos údajov do zahraničia

Osobné údaje, ktoré zbiera spoločnosť BMW AG v súvislosti so službou Fuel For Life, sa uchovávajú mimo Austrálie.

Spoločnosť BMW AG, prevádzkovateľ služby Fuel For Life, má sídlo v nemeckom Mníchove. V závislosti od povahy vášho záväzku s Fuel For Life sa vaše osobné údaje budú zdieľať s partnermi Rent A Ride, partnermi Fuel For Life a externými poskytovateľmi, ktorí môžu mať sídlo kdekoľvek vo svete.

Osobné údaje budú uložené na cloudovom serveri Amazon Web Services (ďalej len „AWS“) v rámci Európskej únie. AWS ponúka širokú škálu globálnych cloudových produktov vrátane počítačov, úložísk, databáz, analýz, vytvárania sietí, mobilov, vývojárskych nástrojov, nástrojov riadenia, internetu vecí, zabezpečenia a podnikových aplikácií.

Vaše práva na ochranu údajov

V zmysle austrálskych zásad ochrany súkromia (Australian Privacy Principles, ďalej len „APPs“), ktoré tvoria prílohu 1 zákona o ochrane súkromia z roku 1988, máte rôzne práva:

Právo na prístup a vyžiadanie opravy

V zmysle APPs máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchováva spoločnosť BMW AG, a/alebo o ich opravu. Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby pre ochranu údajov spoločnosti BMW AG na tejto adrese:

BMW AG
Zodpovedná osoba pre ochranu údajov
Petuelring 130
80788 Mníchov
Nemecko
E-mail: datenschutz@bmw.de

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov odpovie na vašu žiadosť v primeranom čase. Ak zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov vašu žiadosť zamietne, predloží vám písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a nástroje, ktoré môžete využiť na sťažnosť voči zamietnutiu.

Právo na sťažnosť

Zároveň máte právo predložiť zodpovednej osobe pre ochranu údajov sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov najprv posúdi vašu žiadosť s cieľom stanoviť, či je na vyriešenie sťažnosti potrebný jeden alebo viac krokov. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov sa bude usilovať vyšetriť vašu sťažnosť čo najrýchlejšie. Môže vás požiadať o predloženie dodatočných informácií súvisiacich so sťažnosťou a požadovaným výsledkom vyšetrovania. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov potom zvyčajne zhromaždí relevantné skutočnosti, odhalí, kde sa nachádzajú relevantné dokumenty, posúdi ich a spojí sa s dotknutými osobami.

Vo väčšine prípadov zodpovedná osoba pre ochranu údajov sťažnosť prešetrí a poskytne písomnú odpoveď do 30 dní od prijatia vašej sťažnosti. Ak ide o zložitejšiu vec alebo vyšetrovanie potrvá dlhšie, zodpovedná osoba pre ochranu údajov vás o tom bude informovať.

Ak vás odpoveď spoločnosti BMW AG na vašu sťažnosť neuspokojí, môžete podať sťažnosť Úradu austrálskeho zmocnenca pre informácie (ďalej len „OAIC“). Na OAIC sa môžete obrátiť telefonicky na čísle 1300 363 992 alebo prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na webovej stránke www.oaic.gov.au.

Osobitné ustanovenia pre Kanadu

Ak ste fyzická osoba s bydliskom v Kanade, vzťahujú sa na vás nasledujúce dodatočné osobitné ustanovenia:

Rozhodné právo

Za vaše osobné údaje zodpovedá spoločnosť BMW AG. Spracúvanie vašich údajov spoločnosťou BMW AG upravujú kanadské federálne a provinčné právne predpisy pre ochranu súkromia vrátane zákona o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentoch.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje prenesieme (alebo inak sprístupníme) tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene. Poskytovateľov služieb využívame na poskytovanie služieb, okrem iného webových hostiteľských služieb, odosielanie oznamov, spracúvanie platieb a poskytovanie služieb v oblasti reklamy, analýzy a marketingu.

My a naši poskytovatelia služieb (vrátane pridružených spoločností) môžeme k osobným údajom pristupovať, uchovávať ich a inak spracúvať mimo Kanady (a, pre rezidentov Quebecu, mimo provincie Quebec), a to aj v Spojených štátoch amerických a Európskej únii. My, naše pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb môžeme vaše osobné údaje zverejniť, ak nám to ukladajú alebo umožňujú platné právne predpisy alebo právne procesy, ktoré môžu zahŕňať zákonný prístup zahraničných súdov, orgány presadzovania práva alebo iné vládne orgány v jurisdikciách, v ktorých pôsobíme my alebo naši poskytovatelia služieb. Pre informácie o spôsobe, akým my a naši poskytovatelia služieb (vrátane poskytovateľov mimo Kanady) spracúvame osobné údaje sa na nás obráťte spôsobom uvedeným v oddiele „Komunikácia s nami, vaše práva na ochranu údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu“ vyššie.

Vaše práva

Pre obyvateľov Quebecu Na základe obmedzených výnimiek v zmysle platných právnych predpisov môžete mať okrem práv uvedených v oddiele „Práva dotknutých osôb“ vyššie právo na zastavenie šírenia informácií, právo na zrušenie indexovania a právno na obnovu indexovania. Na účely overenia identity žiadajúcej osoby môžeme vyžadovať určité osobné údaje.

Osobitné ustanovenia pre Mexiko

Spoločnosť BMW AG poskytuje nasledujúce dodatočné informácie pre osoby, ktorých osobné údaj zbiera alebo uchováva spoločnosť BMW, www.rentaride.com alebo, www.fuelforlife.bmw-motorra.com alebo ktorákoľvek iná z jej prepojených spoločností v Mexiku alebo z Mexika:

Platné právne predpisy

Spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou BMW AG sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) a sekundárnymi právnymi predpismi a usmerneniami (ďalej len „mexické nariadenie o ochrane osobných údajov“).

Prvotné účely spracovávania údajov

Týmto vás informujeme, že spoločnosť BMW AG môže vaše osobné údaje použiť na tieto účely:

 • proces rezervácie a zápis zákazníka na účely uzatvorenia zmluvy o prenájme s partnerom Rent A Ride podľa výberu zákazníka,
 • Preposielanie žiadosti o kontakt partnerovi Fuel For Life, ktorého si vyberie zákazník.
 • zabezpečenie prevádzky IT systémov,
 • akékoľvek iné súvisiace služby.

Druhotné účely spracovávania údajov

Týmto vás informujeme, že vaše osobné údaje sa môžu použiť na iné účely ako na tie, ktoré vyžaduje poskytovanie služieb, ako napríklad:

 • marketing a reklama,
 • hodnotenie kvality výrobkov a služieb,
 • poskytovanie podpory pre výrobky a služby,
 • stanovenie používateľských modelov alebo zákazníckych trendov pre naše výrobky,
 • prijímanie reklamných materiálov v tlačenej alebo elektronickej forme vrátane oznámení na účely online marketingu alebo telemarketingu v súvislosti s výrobkami a službami,
 • účasť v prieskumoch,
 • predaj nových výrobkov.

Citlivé osobné údaje

Spoločnosť BMW AG môže zbierať tieto osobné údaje:

 • Osobné údaje: osobné údaje uvedené v oddiele „Ktoré údaje o vás môžeme zbierať?“ vyššie.
 • Finančné alebo majetkové údaje: údaje o transakciách vrátane akýchkoľvek neuhradených záväzkov voči našim partnerom a podozrivých transakcií.

Práva dotknutých osôb

Podľa mexického nariadenia o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba neustále právo na prístup, opravu, výmaz alebo námietku v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov (ďalej len „práva ARCO“), ako aj na odvolanie udeleného súhlasu na spracovanie údajov. Toto právo si môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti adresovanej zodpovednej osobe spoločnosti BMW AG formou kontaktného formulára uvedeného v oddiele „Komunikácia s nami, vaše práva na ochranu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu“ vyššie. Upozorňujeme, že hoci uplatnenie práv ARCO je zdarma, spoločnosť BMW AG môže spoplatniť odôvodnené náklady súvisiace s dopravou a náklady na vytvorenie kópií.

V žiadosti musí byť zahrnuté minimálne vaše meno, úplná adresa bydliska a ľubovoľný iný spôsob komunikácie našej odpovede na vašu žiadosť, doklady potvrdzujúce vašu totožnosť s jasne a presne uvedenými osobnými údajmi, ku ktorým požadujete prístup, opravu, aktualizáciu alebo výmaz, prvky alebo dokumenty, kde sa môžu vyskytovať osobné údaje s uvedením dôvodov, prečo žiadate o prístup k osobným údajom alebo prečo sa majú vaše osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo vymazať.

Upozorňujeme, že je možné, že spoločnosť BMW AG vám nemusí umožniť prístup k osobným údajom alebo nemusí byť schopná tieto údaje opraviť, vymazať, zablokovať alebo môže namietať spracovanie všetkých vašich osobných údajov v súlade s platným mexickým nariadením o ochrane osobných údajov, a to najmä v týchto prípadoch:

 • ak žiadateľ nie je vlastníkom osobných údajov alebo právny zástupca nemá na to riadne oprávnenie,
 • ak sa osobné údaje žiadateľa nenachádzajú v jej databáze,
 • ak dôjde k porušeniu práv tretích osôb,
 • ak je vydaný právny zákaz alebo rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým sa obmedzuje prístup k osobným údajom alebo sa nepovoľuje oprava, výmaz alebo námietka vo vzťahu k týmto údajom,
 • ak už došlo k oprave, výmazu alebo námietke vo vzťahu k týmto údajom.

Spoločnosť BMW AG predloží svoje rozhodnutie do 20 dní od dátumu prijatia vašej žiadosti o prístup, opravu alebo námietku. Ak sa v rozhodnutí potvrdí platnosť vašej žiadosti, táto žiadosť nadobudne účinnosť do 15 dní od našej odpovede.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov pre platformu Fuel For Life

Všetky zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov budú verejnosti sprístupnené na webových stránkach spoločnosti BMW a v našich kanceláriách. Dotknutá osoba sama zodpovedá za to, že si bude pravidelne kontrolovať obsah týchto zásad ochrany osobných údajov Fuel For Life na stránke www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Kontakty

Môžete sa na nás obrátiť alebo podať sťažnosť v súvislosti s porušením mexického nariadenia o ochrane osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby spoločnosti BMW AG, ktoré sú uvedené v oddiele „Komunikácia s nami, vaše práva na ochranu údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu“ vyššie v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre platformu Fuel For Life. Odpovieme na vaše otázky, prešetríme vaše sťažnosti a vynaložíme všetko úsilie na vyriešenie prípadných problémov k vašej spokojnosti.

Národný inštitút prístupu k informáciám a ochrany údajov

Ak došlo podľa vás k ovplyvneniu vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť alebo začať konanie o ochrane práv ARCO na Národnom inštitúte prístupu k informáciám a ochrany údajov (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (ďalej len „INAI“). Kontaktné údaje INAI sú dostupné na tejto adrese: www.inai.org.mx. Obráťte sa so svojimi otázky najprv priamo na nás.

Osobitné ustanovenia pre Srbsko

Prenos údajov do tretích krajín

Ak sa osobné údaje prenášajú mimo Srbskej republiky do niektorej z krajín, ktoré nezabezpečujú adekvátnu ochranu osobných údajov v súlade so srbskými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, budú platiť ustanovenia tohto odstavca: Spoločnosť BMW splní všetky podmienky a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie i) primeraných záruk s ohľadom na spracovávanie osobných údajov a ii) primeranej úrovne ochrany. V prípade potreby takýchto opatrení môžu tieto opatrenia zahŕňať a) uplatňovanie štandardných zmluvných doložiek schválených komisárom pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov, b) záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo c) podobné opatrenia. Pre viac informácií sa obráťte na zákaznícku podporu platformy Fuel For Life na adrese fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Príslušný dozorný orgán

V prípade akéhokoľvek nezákonného spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti BMW si dotknuté osoby môžu uplatniť štatutárne práva dotknutej osoby vrátane práva podať sťažnosť komisárovi pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov – https://www.poverenik.rs/.

Questions or feedback?

How can we help you?

Please enter a message.

How can we get in touch?

*Mandatory

Thank you for getting in touch.

We will answer your message as soon as possible.

Questions?
spinner