FUEL FOR LIFE OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Vysoké nároky, ktoré kladiete na vlastnosti našich výrobkov a služieb, sú pre nás usmernením pri zaobchádzaní s vašimi údajmi. Snažíme sa pritom vytvoriť a udržať základ pre dôverný obchodný vzťah s našimi zákazníkmi a záujemcami. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Vaše údaje preto budeme spracovávať a používať starostlivo, na určený účel, resp. v súlade s vaším súhlasom a podľa zákonných ustanovení o ochrane údajov.

V nasledujúcich častiach oznámenia o ochrane osobných údajov v rámci platformy Fuel For Life sa opisuje, ako spoločnosť BMW AG na internetovej platforme „Fuel For Life“ získava, spracúva a používa osobné údaje svojich zákazníkov a záujemcov.  

Dovoľujeme si vás upozorniť, že odkazy v tomto oznámení o ochrane osobných údajov v rámci platformy Fuel For Life na všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) – vrátane iných odkazov špecifických pre EÚ – platia iba v rámci pôsobnosti GDPR. Zoznam týchto odkazov nie je vyčerpávajúci, pokiaľ platia aj iné zákony, najmä zákony v mieste vášho bydliska.

Vezmite, prosím, do úvahy „osobitné pokyny“ pre Austráliu, Kanadu, Mexiko a Srbsko na konci oznámenia o ochrane údajov. Tieto „osobitné pokyny“ platia, ak sídlite v uvedenej krajine.

+ Čítať ďalej
Kto zodpovedá za úkony spracovania údajov?

Spoločnosť Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ďalej ako „BMW AG“, „BMW“ alebo „my“, „nás“), so sídlom na adrese Petuelring 130, 80788 Mníchov, je prevádzkovateľ v zmysle GDPR, a teda zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov.

Spoločnosť BMW AG je materskou spoločnosťou koncernu BMW Group a prevádzkuje webovú stránku www.fuelforlife.bmw-motorrad.com („Fuel For Life“). Cez platformu Fuel For Life sa  prostredníctvom našich partnerov Fuel For Life-, resp. Rent A Ride ponúkajú rôzne Experiences (zážitky) z kategórií „Travel“, „Training“, „Event“, „Rental“ a „Routes“:

Za spracovanie vašich údajov prostredníctvom platformy Fuel For Life zodpovedá výlučne spoločnosť BMW. Partneri platforiem Fuel For Life a Rent A Ride sú nezávisle zodpovední za spracovanie osobných údajov, ktoré od nás získajú v súvislosti s rôznymi zážitkami (experiences) prostredníctvom platformy Fuel For Life alebo ktoré získajú priamo od vás v súvislosti s vašimi požiadavkami a zákazníckym servisom alebo od vášho partnera Rent A Ride; v prípade zážitkov od tretej strany ako poskytovateľa to zahŕňa aj ďalšie prenosy príslušným tretím stranám ako poskytovateľom od partnerov Fuel For Life alebo Rent A Ride.  

V tomto oznámení o ochrane údajov platformy Fuel For Life sa okrem spracovania vašich údajov spoločnosťou BMW uvádzajú aj niektoré iné typy spracovania vašich údajov partnermi Fuel For Life a Rent A Ride. Partneri Fuel For Life- a Rent A Ride však môžu spracúvať aj ďalšie osobné údaje. Spoločnosť BMW nerozhoduje o účeloch a prostriedkoch na spracovateľské činnosti zo strany partnerov a v prípade zážitkov od iných tretích strán – poskytovateľov a v tejto súvislosti nie je sprostredkovateľom v zmysle GDPR.

Ďalšie informácie o spracúvaní vašich údajov partnerom Fuel For Life a Rent A Ride nájdete v oznámení príslušného partnera o ochrane údajov.  

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov v spoločnosti MBW AG sú :

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (zodpovedná osoba)
Petuelring 130
80788 Mníchov
Nemecko
E-Mail: datenschutz@bmw.de

Kedy na platforme Fuel For Life získavame a spracúvame osobné údaje?

Na platforme Fuel For Life získavame a spracúvame vaše osobné údaje okrem iného v týchto prípadoch:

 • ak nás kontaktujete priamo, napríklad cez našu webovú stránku,
 • ak poskytnete svoje osobné údaje, aby sme mohli poslať otázku partnerovi platformy Fuel For Life, ktorého ste si vybrali,
 • ak na našej webovej stránke uskutočníte rezerváciu Rental-Experience (Rent A Ride),
 • ak nám vaše osobné údaje poskytnú partneri platformy Fuel For Life a Rent A Ride, tretia strana ako poskytovatelia, naše národné spoločnosti BMW, resp. iné spoločnosti koncernu BMW Group, naši obchodní partneri alebo tretie strany, ak a pokiaľ sú na to splnené potrebné požiadavky na ochranu osobných údajov (napr. na zodpovedanie vašej otázky, ktorá nám bola zaslaná v kontexte platformy Fuel For Life).
Ktoré údaje o vašej osobe je možné získať?

Prostredníctvom služieb a kontaktných kanálov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov platformy Fuel For Life je možné získavať nasledujúce kategórie osobných údajov:

Keď používate platformu Fuel For Life na Rental-Experiences (Rent A Ride), môžeme získavať nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

 • vaše kontaktné údaje ► oslovenie, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, dodatok k adrese/firme (nepovinné), PSČ, obec/mesto, spolková krajina/provincia (nepovinné), krajina, telefónne číslo (nepovinné), e-mailová adresa,
 • ďalšie osobné údaje ► informácie o dátume narodenia, skupine vodičského oprávnenia, dĺžke platnosti vodičského oprávnenia, ktoré ste poskytli,
 • pokiaľ nájomca a vodič nie sú tá istá osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, skupina vodičského preukazu a doba držby vodičského preukazu vodiča,
 • zmluvné údaje ► čísla rezervácií, čísla faktúr.
 • používanie webových stránok a komunikácia ► informácie o tom, ako používate webovú stránku a či otvárate alebo preposielate naše oznámenia, okrem iného údaje získané prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania. Ďalšie informácie k tomu nájdete tu v našich smerniciach Fuel For Life o používaní súborov cookie,
 • údaje o transakciách a interakciách ► informácie o prenájme motocyklov BMW, výbave vozidla, výbave jazdca alebo sadzbách poistenia, interakciách so zákazníckym servisom Rent A Ride (vaše otázky a sťažnosti) a partnermi Rent A Ride ako aj o účasti na prieskume trhu.

Keď používate platformu Fuel For Life na Travel-Experiences a Trainings-Experiences, môžeme získavať nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, dodatok k adrese/firme (nepovinné), PSČ, obec/mesto, štát, telefónne číslo (nepovinné),  
  e-mailová adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť (nepovinné),
 • ďalšie kategórie vašich osobných údajov, ktoré uvediete v kontaktnom formulári na účely ich postúpenia príslušnému partnerovi Fuel For Life (napríklad veľkosť vášho trička, vaše vodičské zručnosti, informácie o vodičskom preukaze a ďalšie dodatočné informácie),
 • používanie webových stránok a komunikácia ► informácie o tom, ako používate webovú stránku a či otvárate alebo preposielate naše oznámenia, okrem iného údaje získané prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania. Ďalšie informácie k tomu nájdete tu v našich smerniciach o používaní súborov cookie Fuel For Life,
 • údaje o transakciách a interakciách ► informácie o vašich žiadostiach o kontaktovanie, interakciách so zákazníckym servisom platformy Fuel For Life (vaše požiadavky a sťažnosti) a partnermi Fuel For Life, ako aj o účasti na prieskume trhu.
Na aké účely a na akom právnom základe sa spracúvajú vaše osobné údaje?

Údaje získané v súvislosti s platformou Fuel For Life sa spracúvajú na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch.

A. Uzavretie a plnenie zmluvy

Sprostredkovanie Rental-Experiences (Rent A Ride). Spoločnosť BMW sprostredkúva cez platformu Fuel For Life ponuky prenájmu od partnerov Rent A Ride. Zákazníci uzatvárajú s partnermi Rent A Ride samostatné zmluvy, ktoré spoločnosť BMW iba sprostredkováva. Pri rezervácii sa nájomná zmluva uzatvára priamo medzi zákazníkom a príslušným partnerom Rent A Ride. Spoločnosť BMW pritom pôsobí iba ako sprostredkovateľ.

V súvislosti s procesom rezervácie a uzatvorením zmluvy medzi zákazníkom a príslušným partnerom Rent A Ride spracúvame tieto osobné údaje:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto, spolková krajina/provincia (nepovinné), krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • ďalšie osobné údaje ► informácie o dátume narodenia, skupine vodičského oprávnenia, dĺžke platnosti vodičského oprávnenia, ktoré ste poskytli,
 • pokiaľ nájomca a vodič nie sú tá istá osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, skupina vodičského preukazu a doba držby vodičského preukazu vodiča.

Po ukončení procesu rezervácie príslušného Rental-Experience na platforme Fuel For Life poskytneme vaše osobné údaje príslušnému partnerovi Rent A Ride.

Právny základ spracovania v súlade s GDPR: právnym základom pre vyššie uvedené spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou BMW je „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Odovzdanie žiadosti o kontaktovanie vo veci Travel-Experiences a Trainings-Experiences príslušnému partnerovi Fuel For Life.  Experiences z kategórií „Travel“ a „Trainings“ nie je možné rezervovať priamo na Fuel For Life. V tomto ohľade je funkčnosť platformy Fuel For Life obmedzená na poskytovanie všeobecných informácií o Experiences, ktoré ponúkajú partneri Fuel For Life. Ak zákazník požiada o Travel-Experience alebo Trainings-Experience, spoločnosť BMW nadviaže kontakt medzi zákazníkom a príslušným partnerom Fuel For Life. Vaše údaje budú spracované na účely zaslania žiadosti o kontaktovanie príslušnému partnerovi Fuel For Life, ak si to výslovne želáte.

Keď dostaneme vašu žiadosť o kontaktovanie a postúpime ju príslušnému partnerovi Fuel For Life, spracúvame nasledujúce kategórie údajov:

 • vaše kontaktné údaje ► pohlavie, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, dodatok k adrese/firme (nepovinné), PSČ, obec/mesto, štát, telefónne číslo (nepovinné),  
  e-mailová adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť (nepovinné),
 • ďalšie kategórie vašich osobných údajov, ktoré uvediete v kontaktnom formulári na účely ich postúpenia príslušnému partnerovi Fuel For Life (napríklad veľkosť vášho trička, informácie o vodičskom preukaze a ďalšie dodatočné informácie).

Partner Fuel For Life môže použiť vaše osobné údaje na to, aby vám ponúkol príslušný zážitok a aby s vami dojednal, uzavrel a splnil zmluvu o poskytnutí zážitku. V prípade zážitkov, ktoré ponúka tretia strana –- t. j. ak partner Fuel For Life neposkytuje príslušný zážitok sám, ale koná ako zástupca alebo sprostredkovateľ tretej strany ako poskytovateľa – môže partner Fuel For Life poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje tretej strane ako poskytovateľovi, aby vám mohol ponúknuť príslušný zážitok, ktorý ponúka tretia strana, a aby s vami mohol rokovať, uzavrieť a plniť zmluvu o poskytnutí zážitku, ktorý ponúka tretia strana.

Ďalšie informácie o spracúvaní vašich údajov partnerom Fuel For Life a Rent A Ride nájdete v oznámení príslušného partnera o ochrane údajov.

Právny základ spracovania v súlade s GDPR: Právnym základom pre vyššie uvedené spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou BMW je „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

B. Starostlivosť o zákazníkov

BMW, príslušný partner Fuel For Life alebo Rent A Ride a v prípade zážitkov ponúkaných tretími stranami príslušná tretia strana ako poskytovateľ použije vaše osobné údaje na to, aby vás kontaktoval v rámci spracovania vašej rezervácie alebo žiadosti o kontaktovanie opísanej vyššie alebo na spracovanie vami formulovanej požiadavky. BMW, príslušný partner Fuel For Life alebo Rent A Ride a v prípade zážitkov ponúkaných tretími stranami príslušná tretia strana ako poskytovateľ vás môže kontaktovať bez samostatného súhlasu v súvislosti so všetkými aspektmi spracovania zmluvy alebo vybavenia požiadavky. V závislosti od kontaktných údajov, ktoré ste uviedli, to možno urobiť písomne, telefonicky, prostredníctvom služby posielania správ alebo e-mailom.

Právny základ spracovania v súlade s GDPR: V závislosti od konkrétnej situácie je právnym základom vyššie uvedených spracovateľských činností, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, buď (i) „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „plnenie predzmluvných opatrení“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), alebo (ii) „oprávnené záujmy“ spoločnosti BMW, vášho partnera Fuel For Life alebo v prípade zážitkov poskytovaných príslušnou treťou stranou ako poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

C. Plnenie zákonných povinností, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť BMW

Získané údaje sa spracúvajú aj v rámci zabezpečenia prevádzky IT systémov. Zabezpečením sa okrem iného rozumejú tieto činnosti:

 • zaistenie a obnova údajov spracovaných v IT systémoch,
 • zaznamenávanie a monitorovanie transakcií na účely overenia správneho fungovania IT systémov,
 • identifikácia neoprávneného prístupu k osobným údajom a ochrana pred ním,
 • riadenie incidentov a problémov s cieľom odstrániť chyby v IT systémoch.

Na spoločnosť BMW sa vzťahuje množstvo ďalších zákonných povinností. S cieľom splniť tieto povinnosti spracúvame vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu a v prípade potreby ich odovzdávame zodpovedným orgánom v rámci zákonných oznamovacích povinností.

Okrem toho spracúvame vaše údaje v prípade právneho sporu, ak je to v rámci právneho sporu nutné.

Právny základ spracovania v súlade s GDPR: právnym základom vyššie uvedených spracovateľských činností, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, je „splnenie zákonnej povinnosti“ (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

D. Prenos údajov v rámci koncernu BMW Group

Spoločnosť BMW AG je súčasťou koncernu BMW Group. Príležitostne, po dôkladnom preskúmaní,  
poskytneme vaše údaje iným spoločnostiam v rámci koncernu BMW Group, ktoré tieto údaje spracúvajú ako prevádzkovatelia. Takýto prenos údajov sa môže uskutočniť napríklad vtedy, ak je to potrebné na zodpovedanie vašich otázok.

Právny základ spracovania v súlade s GDPR: Právnym základom vyššie uvedených spracovateľských činností, ktoré vykonáva spoločnosť BMW, je „plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba“ alebo „plnenie predzmluvných opatrení“ (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), alebo (ii) „oprávnené záujmy“ spoločnosti BMW, vášho partnera Fuel For Life alebo v prípade zážitkov poskytovaných príslušnou treťou stranou ako poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

E. Prenos údajov vybraným tretím stranám

Vaše údaje budú postúpené okrem iného nasledujúcim spoločnostiam, ak a pokiaľ sú pre to splnené potrebné požiadavky na ochranu údajov:

 • partnerom Fuel For Life na postúpenie vašej žiadosti o rezerváciu, v prípade zážitkov, ktoré poskytuje tretia strana ako poskytovateľ, môže váš partner Fuel For Life postúpiť vaše údaje tomuto poskytovateľovi,
 • Partnerom Rent A Ride na účely spracovania vašej zmluvy s príslušným partnerom Rent A Ride, 
 • starostlivo vybraným a overeným poskytovateľom služieb a obchodným partnerom, s ktorými spolupracujeme, aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby. K tomu dochádza len vtedy, ak sme príslušnému príjemcovi uložili prísne zmluvné povinnosti pre tzv. poverené spracovanie údajov,
 • v prípade predaja jednej alebo viacerých obchodných oblastí spoločnosti BMW AG spoločnosti, na ktorú prevedieme naše práva, v súlade s existujúcimi dohodami s vami,
 • iným tretím stranám (napr. orgánom verejnej moci), pokiaľ je to zo zákona našou povinnosťou.
Ako chránime vaše osobné údaje?

Na ochranu a zachovanie bezpečnosti, integrity a dostupnosti vašich údajov používame rôzne bezpečnostné opatrenia (ako napríklad najmodernejšie techniky šifrovania a overovania).

Stopercentnú ochranu pred neoprávneným prístupom nie je pri prenose údajov prostredníctvom internetu alebo webovej stránky možné zaručiť, ale spolu s našimi poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi vynakladáme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov pomocou fyzických, elektronických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa najnovších technológií. Okrem iného používame nasledujúce opatrenia:

 • prísne kritériá pre oprávnenie na prístup k vašim údajom podľa zásady „Need-to-Know“ (obmedzenie na čo najmenší počet osôb) a výlučne na stanovený účel,
 • poskytovanie získaných údajov výlučne v zašifrovanej forme,
 • uchovávanie dôverných údajov výlučne v zašifrovanej forme,
 • ochrana IT systémov bránou firewall na ochranu pred neoprávneným prístupom (napr. hackerov) a
 • neustála kontrola prístupu k IT systémom s cieľom identifikovať a zabrániť zneužitiu osobných údajov.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na príslušné účely, na ktoré vaše údaje spracúvame. Pokiaľ údaje spracúvame na viacero účelov, budú automaticky vymazané alebo uložené vo formáte, ktorý neumožňuje priame spojenie s vašou osobou, akonáhle bude splnený posledný konkrétny účel. S cieľom zabezpečiť vymazanie všetkých vašich údajov v súlade so zásadou minimalizácie údajov vyvinula spoločnosť BMW internú koncepciu vymazania. Základné zásady, podľa ktorých koncepcia vymazania zabezpečuje vymazanie vašich osobných údajov, sú uvedené nižšie.

Použitie na účely plnenia zmluvy

Na účely plnenia zmluvných záväzkov sa údaje, ktoré sme od vás získali, môžu uchovávať po dobu platnosti zmluvy a v závislosti od právnej povahy a predmetu zmluvy aj 6 alebo 10 rokov po uplynutí tohto obdobia, aby sme splnili zákonné povinnosti uchovávania údajov a objasnili prípadné otázky alebo nároky po skončení platnosti zmluvy.

Použitie na účely kontroly nárokov

Údaje, ktoré sú podľa nášho názoru potrebné na preskúmanie alebo zamietnutie nárokov, ktoré boli uplatnené voči nám, alebo na začatie trestného stíhania vašej osoby alebo tretej strany, alebo na uplatnenie nárokov, môžeme uchovávať po dobu, po ktorú môže prebiehať príslušné konanie.

Komu na medzinárodnej úrovni poskytujeme prístup k vašim údajom a ako údaje v takom prípade chránime?

BMW je spoločnosť, ktorá pôsobí v celosvetovom meradle. Osobné údaje spracúvajú zamestnanci BMW, národné obchodné spoločnosti, partneri Fuel For Life alebo Rent A Ride a nami poverení poskytovatelia služieb, prednostne v rámci Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva (UK). Keďže sa zážitky Fuel For Life ponúkajú po celom svete prostredníctvom našich medzinárodných partnerov Fuel For Life, resp. Rent A Ride, vaše údaje môžu byť sprístupnené na medzinárodnej úrovni. V takých prípadoch chráni spoločnosť BMW vaše údaje takto:  

Pre niektoré krajiny mimo EÚ/EHP alebo Spojeného kráľovstva, ako je Kanada a Švajčiarsko, už EÚ stanovila porovnateľnú (teda „primeranú“) úroveň ochrany osobných údajov. Vďaka tejto primeranej úrovni ochrany osobných údajov si prenos údajov do týchto krajín nevyžaduje žiadne ďalšie opatrenia.

Ak sa príslušný partner Rent A Ride alebo partner Fuel For Life, ktorého ste si vybrali, nachádza v krajine mimo EÚ/EHP alebo Spojeného kráľovstva a EÚ alebo Spojené kráľovstvo ešte nekonštatovali, že táto krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov (napr. článok 45 ods. 3 a článok 45 ods. 9 GDPR), BMW môže napriek tomu poskytnúť vaše údaje príslušnému partnerovi Rent A Ride alebo Fuel For Life, pokiaľ a v rozsahu, v akom je tento prenos potrebný na „plnenie zmluvy“ medzi vami a spoločnosťou BMW alebo je potrebný „na vykonanie predzmluvných opatrení“ na vašu žiadosť (napr. článok 49 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak sa uskutočňuje prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, že zaručujú primeranú úroveň ochrany údajov, spoločnosť BMW AG používa tzv. štandardné zmluvy EÚ vrátane vhodných technických a organizačných opatrení, aby zabezpečila, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v súlade s európskou úrovňou ochrany údajov. Pre osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane údajov, spoločnosť BMW EU uzavrela štandardné zmluvy s osobitnou prílohou pre tieto prenosy údajov („dodatok pre Spojené kráľovstvo“).  

Ak sa chcete oboznámiť s konkrétnymi zárukami poskytnutia vašich údajov do iných krajín, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Ako môžete online nahliadnuť do svojich nastavení ochrany údajov a zmeniť ich?

Nahliadnutie do údajov v súvislosti so zážitkami Rental-Experiences (Rent a Ride).   

Svoje osobné údaje poskytnuté v súvislosti s rezerváciou si môžete pozrieť online na stránke Fuel For Life, ale nemôžete ich sami zmeniť. Ak máte otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov alebo ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, môžete e-mailom zaslaným na adresu fuelforlife@bmw-motorrad.com kontaktovať zákaznícky servis služby Fuel For Life.

Nahliadnutie do údajov v súvislosti s Travel/Training-Experiences.   

Do svojich údajov nemôžete nahliadnuť ani ich zmeniť online na platforme Fuel For Life, pretože ich neukladáme, ale iba ich poskytujeme partnerovi Fuel For Life. Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako používame vaše osobné údaje, e-mailom zaslaným na adresu fuelforlife@bmw-motorrad.com môžete kontaktovať zákaznícky servis platformy Fuel For Life.

Naše kontaktné údaje, vaše práva na ochranu osobných údajov a vaše právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu spoločnosti BMW AG. Jej kontaktné údaje sú:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (zodpovedná osoba)
Petuelring130
80788 Mníchov
Nemecko
E-Mail: datenschutz@bmw.de  

Ako osoba dotknutá spracovaním vašich údajov môžete voči nám uplatniť určité práva v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými predpismi o ochrane údajov. Nasledujúca časť Práva dotknutej osoby obsahuje vysvetlenie vašich práv ako dotknutej osoby podľa GDPR. V závislosti od typu a rozsahu vašej otázky si vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám ju zaslali písomne.

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR vám ako dotknutej osobe prináležia voči spoločnosti BMW najmä tieto práva:

Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR): kedykoľvek nás môžete požiadať o poskytnutie informácií o údajoch, ktoré o vás uchovávame. Tieto informácie zahŕňajú okrem iného informácie o kategóriách údajov, ktoré spracúvame, o účeloch, na ktoré ich spracúvame, o pôvode údajov, ak sme ich nezískali priamo od vás, a prípadne o príjemcoch, ktorým sme vaše údaje poskytli. Môžete od náš získať bezplatnú kópiu svojich údajov. Ak máte záujem o ďalšie kópie, vyhradzujeme si právo účtovať vám poplatky za ďalšie kópie.

Právo na opravu (článok 16 GDPR): môžete nás požiadať o opravu svojich údajov. Prijmeme primerané opatrenia, aby informácie, ktoré o vás uchovávame a priebežne spracúvame, boli presné, úplné a aktuálne na základe najaktuálnejších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Právo na vymazanie (článok 17 GDPR): môžete nás požiadať o vymazanie svojich údajov, ak sú na to splnené zákonné požiadavky. Podľa článku 17 GDPR môže ísť o tento prípad napríklad vtedy, ak:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte svoj súhlas, ktorý je základom pre príslušné spracovanie údajov, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie,
 • namietate proti spracovaniu vašich údajov a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracovanie, alebo namietate proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu;
 • údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR): môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak:

 • spochybňujete správnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich správnosti,
 • spracovanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním svojich osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania,
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,,
 • ste podali námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR): Na vašu žiadosť prenesieme vaše osobné údaje – pokiaľ je to technicky možné – inému prevádzkovateľovi. Toto právo vám však prináleží len vtedy, ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase alebo je nevyhnutné na splnenie zmluvy. Namiesto toho, aby ste dostali kópiu svojich údajov, nás tiež môžete požiadať, aby sme údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, ktorého ste určili.

Právo namietať (článok 21 GDPR): Proti spracovaniu svojich osobných údajov môžete kedykoľvek podať námietku z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase alebo na našich oprávnených záujmoch alebo na záujmoch tretej strany. V tomto prípade sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať. Posledný bod neplatí, ak môžeme preukázať naliehavé oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo ak vaše údaje potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Lehoty na splnenie práv dotknutých osôb

V zásade sa snažíme reagovať na všetky žiadosti do 30 dní. Táto lehota sa však môže predĺžiť z dôvodov súvisiacich s konkrétnym právom dotknutej osoby alebo s komplexnou povahou vašej požiadavky.

Obmedzenie informácií pri plnení práv dotknutej osoby

V určitých situáciách vám z dôvodu zákonných požiadaviek nemusíme poskytnúť informácie o všetkých vašich osobných údajoch. Ak v takomto prípade musíme vašu žiadosť o poskytnutie informácií zamietnuť, budeme vás zároveň informovať aj o dôvodoch zamietnutia.

Sťažnosti podané dozorným orgánom

Spoločnosť BMW AG berie vaše pochybnosti a práva veľmi vážne. Ak si však myslíte, že sme sa vašimi sťažnosťami alebo obavami nezaoberali dostatočne, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Informácie o zákazníkoch v EÚ

Priemerný mesačný počet aktívnych používateľov webovej stránky FUEL FOR LIFE v Európskej únii, vypočítaný ako priemer za posledných šesť mesiacov, je 50 000 (článok 24 ods. 2 zákona o digitálnych službách). Stav k31. 8. 2023

Osobitné pokyny pre Austráliu

Ak ste fyzická osoba, ktorej hlavné bydlisko je v Austrálii, platia pre vás nasledujúce osobitné pokyny:

Rozhodné právo

Okrem GDPR, ktoré musí spoločnosť BMW AG dodržiavať, sa na vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť BMW AG získava a uchováva v súvislosti s Fuel For Life, vzťahuje aj Privacy Act 1988 (Cth).

Prenos údajov do zámoria

Osobné údaje, ktoré spoločnosť BMW AG získava v súvislosti s platformou Fuel For Life, sa uchovávajú mimo Austrálie.

Prevádzkovateľom platformy Fuel For Life je spoločnosť BMW AG so sídlom v Mníchove, Nemecko. V závislosti od spôsobu používania platformy Fuel For Life sa vaše osobné údaje môžu zdieľať s partnermi Rent A Ride, partnermi Fuel For Life a treťou stranou ako poskytovateľom, ktorí sa môžu nachádzať kdekoľvek na svete.

Osobné údaje sú uložené na cloudovom serveri Amazon Web Services („AWS“) v Európskej únii. AWS ponúka širokú škálu globálnych cloudových produktov, okrem iného výpočtovej techniky, úložísk, databáz, analýz, sietí, mobilných zariadení, vývojárskych nástrojov, nástrojov na správu, IoT, zabezpečenia a podnikových aplikácií.

Vaše práva na ochranu údajov

Zásady Australian Privacy Principles („APP“) v prílohe 1 zákona Privacy Act 1988 vám priznávajú rôzne práva:

Právo na prístup a opravu

V súlade s APP máte právo požiadať o poskytnutie informácií o vašich osobných údajoch uložených spoločnosťou BMW AG a/alebo o ich opravu. Tieto práva môžete uplatniť tak, že kontaktujete zodpovednú osobu v spoločnosti BMW AG:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (zodpovedná osoba)
Petuelring 130
80788 Mníchov
Nemecko
E-Mail: datenschutz@bmw.de

Zodpovedná osoba odpovie na vašu žiadosť v primeranej lehote. Ak zodpovedná osoba zamietne vašu žiadosť, dostanete písomné odôvodnenie zamietnutia a informácie o tom, ako môžete podať sťažnosť proti zamietnutiu.

Právo podať sťažnosť

Máte tiež právo podať sťažnosť zodpovednej osobe.

Zodpovedná osoba vašu sťažnosť najprv preskúma, aby určila, či je možné prijať jednoduché alebo okamžité opatrenia na nápravu vašej sťažnosti. Zodpovedná osoba sa bude snažiť ukončiť preskúmanie vašej sťažnosti čo najrýchlejšie. Môžete byť požiadaní, aby ste poskytli ďalšie informácie o svojej sťažnosti a výsledku, ktorý požadujete. Zodpovedná osoba potom zvyčajne zhromaždí relevantné skutočnosti, vyhľadá a preskúma príslušné dokumenty a porozpráva sa so zúčastnenými osobami.

Vo väčšine prípadov zodpovedná osoba prešetrí vašu sťažnosť a písomne odpovie do 30 dní od jej prijatia. Ak by malo ísť o záležitosť komplexnejšej povahy alebo jej preskúmanie by malo trvať dlhšie, zodpovedná osoba vás o tom bude informovať.

Ak nie ste spokojní s odpoveďou spoločnosti BMW AG na vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na Office of the Australian Information Commissioner (Úrad austrálskeho komisára pre informácie; ďalej len „OAIC“). OAIC možno kontaktovať telefonicky na čísle 1300 363 992 alebo prostredníctvom kontaktných údajov na webovej stránke www.oaic.gov.au.

Osobitné pokyny pre Kanadu

Ak ste fyzická osoba, ktorej hlavné bydlisko sa nachádza v Kanade, platia pre vás nasledujúce osobitné pokyny:

Rozhodné právo

Spoločnosť BMW AG je zodpovedná za vaše osobné údaje. Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou BMW AG podlieha federálnym a provinčným zákonom o ochrane osobných údajov v Kanade vrátane Personal Information Protection and Electronic Documents Act (zákon o ochrane osobných údajov a elektronických dokumentov).

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú prenesené (alebo inak sprístupnené) tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene. Na poskytovanie služieb, najmä na hosting webových stránok, zasielanie oznámení, spracovanie platieb a poskytovanie reklamných, analytických a marketingových služieb, využívame poskytovateľov.

My a naši poskytovatelia služieb (vrátane pridružených spoločností) môžeme mať prístup k osobným údajom mimo Kanady (pre obyvateľov Quebecu: mimo Quebecu) a ukladať a inak spracúvať osobné údaje mimo Kanady (pre obyvateľov Quebecu: mimo Quebecu) vrátane Spojených štátov amerických a Európskej únie. My, naše pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia služieb môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je to našou povinnosťou alebo naším právom na základe platných zákonov alebo súdneho konania vrátane zákonného prístupu zahraničných súdov, orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych orgánov v krajinách, v ktorých pôsobíme my alebo naši poskytovatelia služieb. Ak chcete získať informácie o spôsoboch, akými my alebo naši poskytovatelia služieb (vrátane poskytovateľov služieb mimo Kanady) spracúvame osobné údaje, kontaktujte nás, ako sa uvádza vyššie včasti „Naše kontaktné údaje, vaše práva na ochranu osobných údajov a vaše právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov“.

Vaše práva

Pre obyvateľov Quebecu: s výhradou obmedzených výnimiek podľa platných právnych predpisov môžete mať okrem práv uvedených v časti „Práva dotknutej osoby“ vyššie aj právo na zastavenie šírenia, právo na zrušenie indexovania a právo na opätovné indexovanie. Na overenie totožnosti žiadateľa si môžeme vyžiadať určité osobné údaje.

Osobitné pokyny pre Mexiko

Spoločnosť BMW AG poskytuje nasledujúce doplňujúce informácie osobám v Mexiku alebo z Mexika, ktorých osobné údaje získava alebo uchováva BMW, www.fuelforlife.bmw-motorrad.com alebo ktorákoľvek spoločnosť koncernu:

Rozhodné právo

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou BMW AG podlieha federálnemu zákonu o ochrane osobných údajov (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) a príslušným nariadeniam a smerniciam (ďalej len „mexické zákony o ochrane osobných údajov").

Hlavné účely spracovania údajov

Informujeme vás, že vaše osobné údaje môže spoločnosť BMW AG použiť na tieto účely: 

 • proces rezervácie a prijatie zákazníka na účely uzavretia nájomnej zmluvy s partnerom Rent A Ride, ktorého si zákazník vybral,
 • preposlanie žiadosti o kontaktovanie partnerovi Fuel For Life, ktorého si zákazník vybral,
 • zabezpečenie prevádzky IT systémov,
 • pre všetky ostatné služby s tým spojené.

Sekundárne účely spracovania údajov

Informujeme vás, že vaše osobné údaje môžu byť použité na iné účely, ako je poskytovanie našich služieb, ako napríklad:

Citlivé osobné údaje

Spoločnosť BMW AG môže získavať nasledujúce osobné údaje:

 • osobné údaje: osobné údaje uvedené vyššie v časti „Ktoré údaje o vašej osobe je možné získať?“,
 • finančné údaje alebo údaje o majetku: informácie o transakciách vrátane informácií o neuhradených platbách našim partnerom a o podozrivých transakciách.

Práva dotknutých osôb

Podľa mexických zákonov o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba kedykoľvek právo na poskytnutie informácií, opravu, vymazanie alebo podanie námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov (ďalej len „práva ARCO“), ako aj právo odvolať udelený súhlas so spracovaním údajov. Tieto práva možno uplatniť podaním žiadosti zodpovednej osobe spoločnosti BMW AG na adrese uvedenej vyššie v časti „Naše kontaktné údaje, vaše práva na ochranu osobných údajov a vaše právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov“. Dovoľujeme si vás upozorniť, že hoci je vykonanie práv ARCO bezplatné, spoločnosť BMW AG môže účtovať oprávnené náklady na prepravu a vyhotovenie kópií.

Vaša žiadosť musí obsahovať minimálne vaše meno a priezvisko, vašu úplnú adresu alebo iný spôsob komunikácie, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť, dokumenty potvrdzujúce vašu totožnosť, jasné a presné informácie o osobných údajoch, ku ktorým chcete získať prístup, opraviť ich, aktualizovať alebo vymazať, prvky alebo dokumenty, v ktorých sa osobné údaje môžu nachádzať, a dôvody, prečo si želáte získať prístup k svojim osobným údajom alebo na základe ktorých sa domnievate, že vaše osobné údaje treba aktualizovať, opraviť alebo vymazať. 

Vezmite, prosím, do úvahy, že je možné, že vám spoločnosť BMW AG odmietne prístup k vašim osobným údajom alebo nebude môcť opraviť, vymazať, zablokovať alebo namietať proti spracovaniu všetkých vašich osobných údajov v súlade s platnými mexickými zákonmi o ochrane údajov, najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak žiadateľ nie je vlastníkom osobných údajov alebo zákonný zástupca na to nie je riadne splnomocnený,
 • ak sa osobné údaje žiadateľa nenájdu v databáze,
 • ak sú porušené práva tretích osôb,
 • ak existuje zákonný zákaz alebo rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré obmedzuje prístup k osobným údajom alebo neumožňuje ich opravu či vymazanie alebo námietku,
 • ak už bola vykonaná oprava, vymazanie alebo podaná námietka.

BMW AG rozhodne najneskôr do 20 dní odo dňa prijatia vašej žiadosti o poskytnutie informácií, opravu alebo podania námietky. Ak sa v rozhodnutí potvrdí, že vaša žiadosť je platná, rozhodnutie nadobudne účinnosť do 15 dní od našej odpovede.  

Zmeny oznámenia o ochrane osobných údajov platformy Fuel For Life

Všetky zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov platformy Fuel For Life budú zverejnené na webovej stránke BMW a v našich obchodných zastúpeniach. Povinnosťou dotknutej osoby je pravidelne sa informovať o obsahu oznámenia o ochrane údajov na stránke www.fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Naše kontaktné údaje

Môžete nás kontaktovať alebo podať sťažnosť na porušenie mexických zákonov o ochrane údajov prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby spoločnosti BMW AG uvedených vyššie v časti „Naše kontaktné údaje, vaše práva na ochranu osobných údajov a vaše právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov platformy Fuel For Life. Na vaše otázky budeme reagovať, vaše sťažnosti prešetríme a budeme sa snažiť vyriešiť všetky problémy k vašej spokojnosti.

Národný inštitút pre prístup k informáciám a ochranu údajov

Máte právo podať sťažnosť Národnému inštitútu pre prístup k informáciám a ochranu údajov (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) (ďalej len „INAI“) alebo začať konanie na ochranu práv ARCO, ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov sú dotknuté. Kontaktné údaje INAI nájdete na tejto adrese: www.inai.org.mx. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste sa najprv obrátili na nás, aby sme vaše obavy mohli priamo prediskutovať.

 

Osobitné pokyny pre Srbsko

Prenos údajov do tretích krajín

Ak dochádza k prenosu osobných údajov zo Srbskej republiky do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov v zmysle srbského zákona o ochrane osobných údajov, použijú sa nasledujúce ustanovenia tohto odseku: spoločnosť BMW splní všetky príslušné podmienky a prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie (i) primeraných záruk v súvislosti so spracovaním osobných údajov a (ii) primeranej úrovne ochrany. Ak sa takéto opatrenia vyžadujú, môžu zahŕňať (a) použitie štandardných zmluvných ustanovení , ktoré schválil komisár pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov (Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection), (b) záväzné podnikové pravidlá pre ochranu údajov alebo (c) podobné opatrenia. O ďalšie informácie môžete e-mailom fuelforlife@bmw-motorrad.com požiadať zákaznícky servis platformy Fuel For Life.

Príslušný orgán dohľadu

V prípade nezákonného spracovania osobných údajov spoločnosťou BMW môžu dotknuté osoby uplatniť svoje zákonné práva vrátane práva podať sťažnosť komisárovi pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov – https://www.poverenik.rs/.

 

Stav k novembru 2023

Otázky?

Otázky alebo pripomienky?

  

Ako vám môžeme pomôcť?

Zadajte svoju správu.

Ako vás môžeme kontaktovať?

*Povinné pole

An error occurred. Please try again later.

Ďakujeme za vašu správu.

Na vašu správu odpovieme čo najskôr.

spinner