FUEL FOR LIFE – VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  

+ Čítať ďalej

1. PREDMET

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mníchov, Nemecko, spoločnosť s registrovaným sídlom podniku v Mníchove a zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Mníchove pod registračným číslom HRB 42243 (ďalej len „BMW AG“ alebo „BMW“) prevádzkuje internetovú platformu pod názvom „Fuel For Life“ na webovom sídle fuelforlife.bmw-motorrad.com (ďalej len „Fuel For Life“). Prostredníctvom platformy Fuel For Life zúčastnení poskytovatelia (ďalej len „partneri Fuel For Life“) môžu fyzickým a právnickým osobám (ďalej sa uvádzajú jednotlivo ako „zákazník“) ponúkať rôzne zážitky z kategórií „prenájom“ (Rent A Ride), „cestovanie“, „tréningy“ (ďalej sa uvádzajú jednotlivo ako „zážitok“). Na platforme Fuel For Life zákazníci môžu vyhľadávať a porovnávať rôzne zážitky poskytované partnermi Fuel For Life.

Platforma Fuel For Life je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí akceptovali tieto Všeobecné obchodné podmienky pre platformu Fuel For Life (ďalej len „VOP“). Aktuálnu verziu VOP si môžete pozrieť, uložiť a vytlačiť na webovom sídle fuelforlife.bmw-motorrad.com.

Upozorňujeme na „Osobitné ustanovenia pre zákazníkov v určitých krajinách“ v oddiele 12 VOP.. Tieto „osobitné ustanovenia“ sa ďalej vzťahujú na zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v jednej z krajín uvedených v oddiele 12 VOP po uzatvorení zmluvy so spoločnosťou BMW na základe VOP.

1.1 Sprostredkovanie prenájmu (Rent A Ride)

Zákazníci si môžu rezervovať zážitky z kategórie „prenájom“ (Rent A Ride) priamo na platforme Fuel For Life. Spoločnosť BMW umožňuje uzatváranie zmlúv medzi zákazníkom a daným poskytovateľom prenájmu (Rent A Ride). Partneri platformy Fuel For Life, ktorí ponúkajú prenájom (Rent A Ride), sa ďalej uvádzajú ako „partneri Rent A Ride“. Spoločnosť BMW nezodpovedá za plnenie týchto zmlúv danými partnermi Rent A Ride (pozri oddiel 2 VOP).

Každý partner Rent A Ride výhradne zodpovedá za dodržiavanie všetkých regulačných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na dané ponuky prenájmu vrátane požiadaviek na registráciu, kvalifikáciu, oprávnenie a/alebo povolenie. Spoločnosť BMW nenesie zodpovednosť za žiadne nedodržanie regulačných požiadaviek zo strany partnera Rent A Ride.

1.2 Kontaktný formulár na rezerváciu cestovania a tréningov mimo platformy Fuel For Life

Zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ nie je možné rezervovať priamo na platforme Fuel For Life. Táto platforma nie je „predajným miestom“ pre zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ v zmysle článku 3 ods. 15 smernice 2015/2302/EÚ o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Funkčnosť platformy Fuel For Life sa zatiaľ obmedzuje na poskytovanie všeobecných informácií o ponukách rezervácií a cenách. Ak má zákazník záujem o zážitok z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“, spoločnosť BMW na žiadosť zákazníka sprostredkuje kontakt medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life prostredníctvom kontaktného formulára. Spoločnosť BMW však nesprostredkúva ani neumožňuje zmluvy o poskytovaní daného zážitku medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life. Spoločnosť BMW predovšetkým nevystupuje ako (cestovná) agentúra/predajca zmluvy o balíku cestovných služieb alebo ako cestovná agentúra/predajca/obchodník umožňujúci spojenú cestovnú službu. Uzavretie zmluvy o poskytovaní daného zážitku priamo medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life prebieha mimo platformy Fuel For Life. Spoločnosť BMW nezodpovedá za plnenie takýchto zmlúv danými partnermi Fuel For Life (pozri oddiel 3 VOP).

Niektoré ponuky zážitkov neposkytuje daný partner Fuel For Life priamo, ale cez tretiu stranu (ďalej len: „externý poskytovateľ“), pričom daný partner Fuel For Life vystupuje ako zástupca alebo sprostredkovateľ externého poskytovateľa týchto zážitkov (ďalej len: „zážitok(-ky) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov)“). Ak partner Fuel For Life sprostredkúva pre zákazníka zážitok(-ky) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov), platia rovnaké pravidlá ako tie, ktoré sa uvádzajú v tomto oddiele 1.2 a v oddiele 3 VOP.

Za dodržiavanie všetkých regulačných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na dané zážitky, vrátane požiadaviek na registráciu, kvalifikáciu, oprávnenie a/alebo povolenie sú výhradne zodpovední partneri Fuel For Life a aj externí poskytovatelia, ak sú zapojení. Spoločnosť BMW nenesie zodpovednosť za žiadne nedodržanie takýchto regulačných požiadaviek zo strany partnerov Fuel For Life a prípadne externých poskytovateľov.

+ Čítať ďalej

2. SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU (RENT A RIDE)

2.1 Spoločnosť BMW vystupuje ako sprostredkovateľ prenájmu

Na platforme Fuel For Life zákazníci môžu vyhľadávať ponuky prenájmu motocyklov BMW, príslušenstva a vybavenia k motocyklom BMW (ďalej len „položky na prenájom“), ktoré ponúkajú partneri Rent A Ride na platforme Fuel For Life (ďalej len „ponuky na prenájom“), a uzatvárať príslušné zmluvy o prenájme.

Po vykonaní rezervácie sa uzavrie zmluva o prenájme priamo medzi zákazníkom a daným partnerom Rent A Ride, ktorý ponúka položky na prenájom podľa výberu zákazníka na platforme Fuel For Life. Spoločnosť BMW tu vystupuje ako sprostredkovateľ.

Nie je teda stranou zmluvy o prenájme medzi zákazníkom a partnerom Rent A Ride a nemá žiadny vplyv na jednotlivé podmienky a ceny prenájmu daného partnera Rent A Ride.

2.2 Partner Rent A Ride ako zmluvná strana zákazníka

Spoločnosť BMW zákazníkom ponúka možnosť prezerať si ponuky prenájmu na online platforme Fuel For Life a prenajať si položky prenájmu od partnera Rent A Ride. Zákazníci na online platforme Fuel For Life hľadajú želané produkty.

Výsledky hľadania zobrazované na online platforme Fuel For Life sa môžu líšiť od kritérií vyhľadávania, najmä ak nie sú v ponuke ponuky na prenájom, ktoré by úplne spĺňali kritériá vyhľadávania zákazníka. Ponuky na prenájom na platforme Fuel For Life sa obmedzujú na položky na prenájom, ktoré dávajú k dispozícii na prenájom partneri Rent A Ride.

2.3 Zmluvy o prenájme

Na zmluvy o prenájme pre položky na prenájom, ktoré si zákazník vyberie, sa vzťahujú podmienky prenájmu partnerov Rent A Ride.

Ponuky na prenájom na online platforme Fuel For Life vychádzajú z informácií, ktoré nahrali partneri Rent A Ride do špecializovaného systému Fuel For Life a ktorých zverejnenie schválili.

Za informácie zobrazené na platforme Fuel For Life – okrem iného o dostupnosti, cenách a iných podmienkach prenájmu – zodpovedajú výhradne partneri Rent A Ride. Výnimky sa vzťahujú na všeobecné informácie týkajúce sa programu Fuel For Life ako celku, kritériá výberu filtrov vyhľadávania, obrazovky na zadávanie osobných údajov a opis jednotlivých modelov vozidiel.

2.4 Uzavretie zmluvy o prenájme

2.4.1 Proces rezervácie

Na prenajatie položky na prenájom musí zákazník najprv vybrať želanú položku na platforme Fuel For Life. Zákazník potom poskytne osobné údaje (meno, adresu bydliska, e-mailovú adresu a informácie súvisiace s platbou) a vyberie dobu prenájmu a prípadné ďalšie doplnky. Zákazník má potom možnosť skontrolovať všetky informácie a opraviť prípadné chyby. Kliknutím na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom) zákazník pristupuje k právne záväznej objednávke od partnera Rent A Ride na prenájom vybranej položky v súlade s obchodnými podmienkami partnera Rent A Ride.

2.4.2 Potvrdenie rezervácie pre ponuky na prenájom bez povinnosti zaplatiť zálohu

Ak sa v obchodných podmienkach partnera Rent A Ride nevyžaduje pri rezervácii záloha, rezervácia bude potvrdená takto: kliknutím na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom) zákazník poverí a oprávni spoločnosť BMW sprostredkovať danú zmluvu o prenájme s partnerom Rent A Ride.

Zákazník musí potvrdiť rezerváciu cez odkaz odoslaný na jeho e-mailovú adresu kliknutím na „Potvrdiť rezerváciu“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom) do 24 hodín (ďalej len „potvrdenie zákazníkom prostredníctvom e-mailu“). Ak však nedôjde k potvrdeniu zákazníkom do 24 hodín, online platforma Fuel For Life rezerváciu vymaže.

Ak dôjde k potvrdeniu prostredníctvom e-mailu včas, platforma Fuel For Life ihneď odošle potvrdenie prijatia rezervácie v mene partnera Rent A Ride na e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal počas rezervácie (ďalej len „potvrdenie rezervácie“). Toto potvrdenie rezervácie povedie k uzavretiu zmluvy medzi zákazníkom a partnerom Rent A Ride, ktorá zahrnuje príslušné položky na prenájom.

2.4.3 Potvrdenie rezervácie pre ponuky na prenájom s povinnosťou zaplatiť zálohu

Ak sa v obchodných podmienkach partnera Rent A Ride vyžaduje pri rezervácii záloha, rezervácia bude potvrdená takto: kliknutím na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom) zákazník poverí a oprávni spoločnosť BMW sprostredkovať danú zmluvu o prenájme s partnerom Rent A Ride. Platforma Fuel For Life v mene partnera Rent A Ride obratom odošle potvrdenie o prijatí rezervácie na e-mailovú adresu, ktorú zákazník zadal počas rezervácie (ďalej len „potvrdenie rezervácie“).

Toto potvrdenie rezervácie povedie k uzavretiu zmluvy medzi zákazníkom a partnerom Rent A Ride.

Ďalej bude zákazník obratom presmerovaný na platbu na online platforme Fuel For Life. Ak zákazník nezaplatí zálohu do 24 hodín po kliknutí na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom), platforma Fuel For Life rezerváciu automaticky zruší.

2.5 Prenos cez autorizovaného doručovateľa

Spoločnosť BMW pôsobí v rámci procesu rezervácie ako doručovateľ zákazníka pri odosielaní jeho žiadosti o rezerváciu danému partnerovi Rent A Ride. Spoločnosť BMW bude môcť zaistiť riadne spracovanie rezervácie iba v prípade, ak zákazník správne a úplne poskytne všetky potrebné údaje, okrem iného svoje kontaktné údaje, informácie o dobe prenájmu, modeli vozidla a ďalšie prípadné informácie súvisiace s prenájmom.

2.6 Uchovávanie údajov

Údaje o rezervácii bude uchovávať spoločnosť BMW alebo autorizovaný poskytovateľ služieb. Údaje o rezervácii a všeobecné obchodné podmienky sa znovu zobrazia v potvrdení rezervácie a je možné ich stiahnuť ako súbor.

2.7 Platba a záloha

2.7.1 Žiadne poplatky pre spoločnosť BMW

Spoločnosť BMW svojim zákazníkom neúčtuje za sprostredkovateľské služby žiadne poplatky.

2.7.2 Platba za prenájom partnerom Rent A Ride

Na platbu za prenájom partnerovi Rent A Ride sa vzťahujú obchodné podmienky prenájmu partnera Rent A Ride, ktorý je zmluvnou stranou zákazníka.

2.7.3 Záloha a spôsob platby

Podľa obchodných podmienok prenájmu partnera Rent A Ride sa môže od zákazníkov vyžadovať zaplatenie zálohy za zmluvu o prenájme partnerovi Rent A Ride. Presné obchodné podmienky sa v prípade takejto zálohy uvádzajú v obchodných podmienkach prenájmu partnera Rent A Ride, ktoré si zákazník môže prečítať ešte pred vykonaním konečnej rezervácie. Ak zákazník nezaplatí zálohu do 24 hodín po kliknutí na tlačidlo „Rezervovať s povinnosťou platby“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom), platforma Fuel For Life rezerváciu automaticky zruší a ukončí zmluvu o prenájme medzi zákazníkom a partnerom Rent A Ride. Po úspešnom zaplatení zálohy sa na internetovej platforme zobrazí správa s potvrdením, ktorá zákazníkovi oznámi, že záloha bola zaplatená. Zákazník zároveň dostane potvrdenie o úspešnej platbe prostredníctvom e-mailu. Zákazníci musia zaplatiť zálohu spôsobom, ktorý je sprístupnený na online platforme Fuel For Life, t. j. spôsobom platby, na ktorý budú zákazníci v rámci procesu rezervácie prepojení. Zmluvy o prenájme sa uzatvárajú podľa ustanovení v oddiele 2.4.3 VOP.

Ak sa zákazník rozhodne pre zaplatenie zálohy kreditnou kartou, musí udeliť výslovný súhlas s tým, že partner Rent A Ride stiahne z účtu k danej kreditnej karte zákazníka požadovanú sumu. Pri takýchto rezerváciách zákazník súhlasí s tým, že suma zálohy zobrazená počas rezervácie alebo celková suma za rezerváciu vrátane daní a poplatkov bude stiahnutá priamo z jeho/jej kreditnej karty. Platforma Fuel For Life nemá žiadny prístup k peniazom, ktoré zákazníci zaplatili.

Ak sa zákazník rozhodne zálohu zaplatiť prostredníctvom služby PayPal, platbu vykoná priamo na stránke prepojenej s online platformou Fuel For Life.

2.8 Zrušenie alebo zmena zmluvy o prenájme

2.8.1 Zrušenie zmluvy o prenájme

Zákazníci môžu zrušiť zmluvu o prenájme v lehote pre zrušenie uvedenej v platných obchodných podmienkach prenájmu prostredníctvom odkazu pre zrušenie v potvrdení rezervácie z platformy Fuel For Life. Podľa obchodných podmienok prenájmu partnera Rent A Ride sa môže od zákazníkov vyžadovať zaplatenie primeraného storno poplatku za zrušenie po dátume uzavretia zmluvy. Podrobné podmienky pre zrušenie sa uvádzajú v obchodných podmienkach prenájmu daného partnera Rent A Ride, ktoré sa zákazníkovi zobrazia počas rezervácie. Všetky ostatné práva zákazníka zostávajú nezmenené.

2.8.2 Zmena zmluvy o prenájme

Možnosť zmeny zmluvy o prenájme závisí od obchodných podmienok prenájmu jednotlivých partnerov Rent A Ride. Ak by zákazník chcel zmeniť zmluvu o prenájme, musí sa obrátiť priamo na daného partnera Rent A Ride, a to e-mailom alebo telefonicky podľa kontaktných údajov uvedených v príslušných obchodných podmienkach prenájmu.

+ Čítať ďalej

3. ZÁŽITKY CESTOVANIA A TRÉNINGOV: LEN NA ÚČELY KONTAKTU

3.1 Prehľad

Zákazníci môžu na platforme Fuel For Life vyhľadávať zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“, ktoré ponúkajú partneri Fuel For Life (ďalej len: „ponuky rezervácie“) a vybrať si ponuku, ktorá zodpovedá ich osobným preferenciám.

Ponuky rezervácie nie je možné rezervovať priamo na platforme Fuel For Life. Z tohto dôvodu nie je táto platforma „predajným miestom“ pre ponuky rezervácie z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ v zmysle článku 3 ods. 15 smernice 2015/2302/EÚ o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Pokiaľ ide o ponuky rezervácie, funkčnosť platformy Fuel For Life sa obmedzuje na poskytovanie všeobecných informácií o ponukách rezervácie a cenách.

Ak má zákazník záujem o ponuku rezervácie, spoločnosť BMW na žiadosť zákazníka sprostredkuje kontakt medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life prostredníctvom kontaktného formulára, pričom nebude vystupovať ako sprostredkovateľ zmluvy o poskytnutí príslušného zážitku medzi zákazníkom a daným partnerom Fuel For Life. Spoločnosť BMW iba odošle údaje žiadosti na e-mailovú adresu partnera Fuel For Life (pozri oddiel 3.2.2 VOP), pričom tieto údaje neuchováva.

Z tohto dôvodu spoločnosť BMW nevystupuje ako sprostredkovateľ, ani ako strana zmluvy medzi zákazníkom a príslušným partnerom Fuel For Life o poskytnutí zážitku súvisiaceho s ponukou rezervácie. Spoločnosť BMW navyše nevystupuje ani ako zástupca zákazníka alebo partnera Fuel For Life.

Nemá zároveň žiadny vplyv na jednotlivé podmienky a ceny daného partnera Fuel For Life.

Tento oddiel 3.1, ako aj ustanovenia v oddiele 3.2 VOP platia aj v prípade, ak partner Fuel For Life sprostredkúva zákazníkovi zážitok(-ky) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov).

3.2 Sprostredkovanie kontaktu s partnerom Fuel For Life

3.2.1 Vyhľadávanie a zobrazovanie ponúk rezervácie

Na platforme Fuel For Life spoločnosť BMW zákazníkom ponúka možnosť vyhľadávať zážitky z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“. Zákazník môže na platforme Fuel For Life vykonávať individuálne vyhľadávanie. Na základe tohto vyhľadávania sa na platforme Fuel For Life zobrazia ponuky rezervácie, ktoré poskytujú partneri Fuel For Life svojim zákazníkom.

Zobrazené ponuky rezervácie sú iba prehľadom zážitkov z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“, ktoré je v zásade možné rezervovať podľa informácií poskytovaných partnermi Fuel For Life.

Obsah ponúk rezervácie na online platforme Fuel For Life vychádza z informácií, ktoré pre spoločnosť BMW poskytli a zverejnili príslušní partneri Fuel For Life.

Spoločnosť BMW nemá informácie o skutočnej dostupnosti a možnosti rezervácie jednotlivých zážitkov alebo ich kvalite. Za obsah zobrazených informácií o príslušných rezervačných ponukách, najmä o ich dostupnosti, cenách a iných zmluvných podmienkach nesú výhradnú zodpovednosť partneri Fuel For Life. Výnimky sa vzťahujú na všeobecné informácie týkajúce sa programu Fuel For Life ako celku, kritériá výberu filtrov vyhľadávania, obrazovky na zadávanie osobných údajov a opis jednotlivých modelov vozidiel.

Zobrazenie ponúk rezervácie na platforme Fuel For Life nepredstavuje ponuku na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti BMW, ani ponuku na uzavretie zmluvy zo strany príslušného partnera Fuel For Life.

3.2.2 Žiadosť o kontakt s partnerom Fuel For Life

Pre nadviazanie kontaktu s partnerom Fuel For Life zodpovedným za príslušnú ponuku rezervácie zákazník môže najprv vybrať želanú ponuku na platforme Fuel For Life a vybrať želané obdobie, počet účastníkov a dostupné dodatočné služby.

Zákazník potom môže zadať svoje osobné údaje (pohlavie, krstné meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, štátnu príslušnosť), ďalšie informácie dôležité pre daný zážitok (ako napríklad informácie o vodičských zručnostiach a príslušnej kategórii vodičského oprávnenia), ďalšie želané dodatočné služby a informácie o platbe (ďalej len „údaje žiadosti“).

Zákazník má možnosť skontrolovať všetky informácie a opraviť prípadné chyby. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ (alebo tlačidlo s ekvivalentným pokynom) zákazník poverí spoločnosť BMW zaslaním nezáväznej žiadosti o kontakt vrátane všetkých údajov žiadosti danému partnerovi Fuel For Life vrátane žiadosti o kontaktovanie zákazníka komunikačnými prostriedkami poskytnutými v rámci údajov žiadosti (ďalej len „žiadosť o kontakt“). Spoločnosť BMW vystupuje ako doručovateľ pre zákazníka.

Z platformy Fuel For Life sa ihneď odošle partnerovi Fuel For Life žiadosť o kontakt. Po odoslaní žiadosti o kontakt príslušnému partnerovi Fuel For Life spoločnosť BMW zákazníkovi odošle e-mail obsahujúci správu s potvrdením (ďalej len „správa s potvrdením“).

3.3 Zmluva o poskytnutí zážitku iba s partnerom Fuel For Life

Spoločnosť BMW nezodpovedá za žiadne činnosti nad rámec odoslania žiadosti o kontakt príslušnému partnerovi Fuel For Life. Spoločnosť BMW predovšetkým nezodpovedá za sprostredkovanie osobitnej zmluvy o poskytnutí príslušného zážitku z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ medzi zákazníkom a príslušným partnerom Fuel For Life. Toto sa vzťahuje aj na zážitok(-ky) od externého(-ých) poskytovateľa(-ov).

Za uzavretie zmluvy o poskytnutí príslušného zážitku z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“ zodpovedajú zákazník a príslušný partner Fuel For Life. Platforma Fuel For Life neponúka žiadnu funkciu, ktorá by umožnila uzavretie zmluvy medzi zákazníkom a príslušným partnerom Fuel For Life o poskytovaní zážitkov z kategórií „cestovanie“ a „tréningy“. Toto sa vzťahuje aj na zážitky od externého(-ých) poskytovateľa(-ov).

Za vykonanie rezervácie a poskytnutie zážitku nesie výhradnú zodpovednosť príslušný partner Fuel For Life. Poskytnutie zážitku, ktorý si zákazník vyberie, sa vždy riadi výhradne príslušnými zmluvnými podmienkami daného partnera Fuel For Life. Možnosť zrušenia rezervácie upravuje výhradne príslušná zmluva o poskytnutí zážitku medzi zákazníkom a príslušným partnerom Fuel For Life; alebo v prípade zážitku od externého poskytovateľa príslušná zmluva o poskytnutí príslušného zážitku externým poskytovateľom medzi zákazníkom a daným externým poskytovateľom.

Príslušný partner Fuel For Life, prípadne príslušný externý poskytovateľ, ako potenciálny partner zmluvy o poskytnutí daného zážitku alebo zážitku od externého poskytovateľa je povinný predložiť zákazníkovi všetky predzmluvné informácie, ktoré vyžadujú právne predpisy.

3.4 Uchovávanie údajov

Údaje týkajúce sa žiadosti bude uchovávať spoločnosť BMW alebo autorizovaný poskytovateľ služieb. VOP sa zobrazia znovu v správe s potvrdením a je možné ich stiahnuť ako súbor.

3.5 Platba

3.5.1 Žiadne poplatky pre spoločnosť BMW

Spoločnosť BMW neúčtuje zákazníkom za odoslanie žiadosti o kontakt príslušnému partnerovi Fuel For Life žiadne poplatky.

3.5.2 Kompenzácia partnera Fuel For Life

Vyplatenie akejkoľvek kompenzácie partnerovi Fuel For Life sa upravuje príslušnými zmluvnými podmienkami partnera Fuel For Life alebo v prípade externého poskytovateľa zmluvnými podmienkami tohto poskytovateľa, ktorý je zmluvnou stranou zákazníka. Spoločnosť BMW na to nemá žiadny vplyv.

3.5.3 Neprijímanie platieb od zákazníka, pokiaľ ide o kompenzáciu pre príslušného partnera Fuel For Life

Spoločnosť BMW neprijíma platby od zákazníkov, ktoré majú slúžiť ako kompenzácia príslušného partnera Fuel For Life a/alebo externého poskytovateľa a nemá na to oprávnenie.

+ Čítať ďalej

4. INFORMÁCIE O PONUKÁCH NA PRENÁJOM A PONUKÁCH REZERVÁCIE NA PLATFORME FUEL FOR LIFE

4.1 Ponuky na prenájom a ponuky rezervácie

Všetky informácie o ponukách na prenájom (oddiel 2.1 VOP) a ponukách rezervácie (oddiel 3.1 VOP) vrátane informácií o cenách zobrazených na online platforme Fuel For Life zodpovedajú informáciám poskytnutým príslušným partnerom Fuel For Life. Spoločnosť BMW nemá na tieto informácie vplyv, preto nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Výnimky sa vzťahujú na všeobecné informácie o modeloch vozidiel, ako aj o programe Fuel For Life ako celku, kritériá výberu filtrov vyhľadávania, obrazovky na zadávanie osobných údajov a opis jednotlivých modelov vozidiel.

4.2 Zoradenie ponúk na prenájom na platforme Fuel For Life

Výsledky vyhľadávania ponúk na prenájom sa zobrazia na online platforme Fuel For Life nasledovne, podľa geolokalizácie:

- V prípade povolenej geolokalizácie: podľa vzdialenosti k ďalšiemu partnerovi Rent A Ride.

- V prípade nepovolenej geolokalizácie: v abecednom poradí krajín (A – Z).

Zákazník bude môcť zmeniť abecedné poradie krajín obrátením rozbaľovacej ponuky na „krajiny (Z – A)“.

Ak neexistujú ponuky na prenájom, ktoré by spĺňali kritériá vyhľadávania, budú navrhnuté ponuky na prenájom podobné týmto kritériám.

Ak si zákazník nevyberie žiadneho partnera Rent A Ride, zobrazia sa ponuky na prenájom od prvých 20 partnerov Rent A Ride vo vyššie uvedenom poradí. Toto obmedzenie je potrebné na udržanie vysokej výkonnosti pri zobrazovaní. Keď si zákazník vyberie určitého partnera Rent A Ride, bude informovaný o ďalších ponukách na prenájom.

4.3 Zoradenie rezervačných ponúk na platforme Fuel For Life

Platforma Fuel For Life má funkciu vyhľadávania, ktorá zákazníkom umožňuje vyhľadávať zážitky podľa:

1.      výberu kategórie zážitku,

2.      stanovenia časového obdobia,

3.      uvedenia počtu účastníkov a

4.      výberu cenového rozsahu.

Výsledky vyhľadávania zážitkov sa na platforme Fuel For Life zoradia takto:

Zážitky sú zoraďované editorom v back-endovom prostredí platformy Fuel For Life. Toto poradie sa zároveň zobrazí zákazníkovi v používateľskom (tzv. front-endovom) rozhraní platformy Fuel For Life. Partner Fuel For Life nemá možnosť ovplyvniť toto zoradenie za žiadnu priamu či nepriamu odmenu, ktorú by zaplatil spoločnosti BMW.

+ Čítať ďalej

5. OCHRANA ÚDAJOV

Spoločnosť BMW zbiera, uchováva a používa osobné údaje, ktoré poskytne zákazník, v súlade so zákonnými ustanoveniami, v rozsahu, ktorý je potrebný na vytvorenie zmluvného vzťahu, tvorbu jeho obsahu alebo úpravu (inventarizačné údaje) a používanie a zostavenie (údaje o používaní) sprostredkovaných rezervácií a zmlúv alebo na spracovanie príslušnej žiadosti o kontakt.

Spoločnosť BMW môže odovzdať všetky potrebné údaje vrátane osobných údajov, ktoré poskytne zákazník, ako napríklad meno a kontaktné údaje, partnerom Fuel For Life, ak je to potrebné na vytvorenie, plnenie, úpravu alebo ukončenie príslušného zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a príslušným partnerom Rent A Ride alebo na odoslanie príslušnej žiadosti o kontakt.

Okrem toho spoločnosť BMW spracúva osobné údaje zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Zákazníci majú k zásadám ochrany osobných údajov platformy Fuel For Life prístup prostredníctvom príslušného odkazu na online platforme v časti https://www.fuelforlife.bmw-motorrad.com/en/public-pool/content-pool/privacy.html. Zásady ochrany osobných údajov platformy Fuel For Life majú len informačný charakter a nie sú súčasťou VOP ani žiadnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou BMW.

+ Čítať ďalej

6. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Servery spoločnosť BMW AG sú chránené najmodernejšími technológiami, okrem iného firewallmi; zákazník platformy Fuel For Life však berie na vedomie, že existuje riziko pre všetky zmluvné strany, že prenášané údaje môžu byť zachytené počas prenosu.

Toto sa nevzťahuje len na výmenu informácií e-mailom, kedy informácie opúšťajú systém, ale aj na integrované aplikácie, ako napríklad blogy, používateľské správy atď. a všetky ostatné prenosy údajov. V dôsledku toho nie je možné zaručiť dôvernosť údajov prenášaných počas používania online platformy Fuel For Life.

+ Čítať ďalej

7. ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Žiadna zodpovednosť za partnerov Fuel For Life

Spoločnosť BMW nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv a/alebo iných úkonov zo strany partnerov Fuel For Life. Partneri Fuel For Life a/alebo externí poskytovatelia nie sú zástupcami spoločnosti BMW.

7.2 Všeobecná zásada

Týmto sa spoločnosť BMW vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za škody utrpené zákazníkom bez ohľadu na právny základ (najmä zmluva, mimozmluvný záväzok, porušenie zmluvy alebo iného záväzku [Schuldverhältnis], odškodnenie) a vylučuje ju, ak sa v oddiele 7.3 VOP neuvedie inak.

Pri zákazníkoch, ktorí vystupujú ako spotrebitelia pri prijatí VOP, obmedzenie zodpovednosti v zmysle oddielu 7.2 sa uplatňuje iba v rozsahu povolenom v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi.

7.3 Žiadne obmedzenie zodpovednosti

Obmedzenie zodpovednosti v oddiele 7.2 VOP sa nevzťahuje na i) úmyselné alebo hrubo nedbanlivé konanie alebo opomenutia, ii) poškodenie života, fyzickej integrity alebo zdravia, iii) podvodne zatajované nedostatky, iv) zodpovednosť v rámci záruky (v takomto prípade rozhodujú ustanovenia o zodpovednosti, ktoré sa vzťahujú na záruku), v) škody vyplývajúce z porušenia hlavných zmluvných záväzkov (zásadné záväzky [Kardinalpflichten]), t. j. záväzkov, ktoré má vzhľadom na podmienky a účel zmluvy ako takej plniť spoločnosť BMW alebo ktorých plnenie je predpokladom pre riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa zákazník môže primerane spoľahnúť a zvyčajne spolieha.

Zodpovednosť za škody spôsobené porušením zmluvy vyplývajúcim z bežnej nedbanlivosti však bude obmedzená na primerane predvídateľné škody.

7.4 Zodpovednosť za stratu údajov

V prípade straty údajov ponesie spoločnosť BMW zodpovednosť i) v zmysle predchádzajúcich obmedzení zodpovednosti a ii) ak sa nedalo strate zabrániť primeranými opatreniami na zálohovanie údajov zo strany zákazníka.

7.5 Zodpovednosť za zamestnancov, vedúcich pracovníkov a zástupcov

Predchádzajúce obmedzenia zodpovednosti sa budú zároveň vzťahovať na nároky na náhradu škody zo strany zákazníka voči štatutárnemu zástupcovi, zástupcovi alebo zamestnancovi spoločnosti BMW.

7.6 Hypertextové odkazy

Webové sídlo Fuel For Life môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové sídla, ktoré zákazníkom umožnia opustiť webové sídlo Fuel For Life a prejsť priamo na prepojené webové sídlo. Cieľom hypertextových odkazov je pomáhať zákazníkom a prítomnosť príslušného hypertextového odkazu neznamená, že spoločnosť BMW prepojené webové sídlo odobruje alebo schvaľuje. Spoločnosť BMW prepojené webové sídla nekontroluje a nenesie zodpovednosť za ich obsah alebo za akékoľvek hypertextové odkazy na takýchto webových sídlach, ani za žiadny prenos prijatý z webového sídla prepojeného cez daný hypertextový odkaz.

+ Čítať ďalej

8. KONTAKTY

Zákazník sa môže v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na zákaznícky servis Fuel For Life na adrese fuelforlife@bmw-motorrad.com.

Kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a úradných hodín zákazníckeho servisu Fuel For Life sú uvedené na fuelforlife.bmw-motorrad.com.

 

+ Čítať ďalej

9. VOĽBA ROZHODNÉHO PRÁVA

VOP upravujú právne predpisy Spolkovej republiky Nemecko v rozsahu záväznom pre jej obyvateľov. Právne normy platné v obvyklom mieste bydliska spotrebiteľa, ktoré sú priaznivejšie pre spotrebiteľa, však budú mať prednosť pred nemeckým právom v prospech spotrebiteľa.

+ Čítať ďalej

10. JAZYK ZMLUVY

Oficiálnym jazykom zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou BMW na základe VOP je jazyk, ktorý si zákazník vyberie na platforme Fuel For Life pri vykonávaní rezervácie alebo predložení žiadosti o kontakt. Platforma Fuel For Life a VOP sú dostupné v týchto jazykových verziách: čeština, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, gréčtina, taliančina, japončina, nórčina, poľština, srbčina, slovenčina a španielčina. V týchto jazykoch je možné uzavrieť zmluvu medzi zákazníkom a spoločnosťou BMW na základe VOP.

+ Čítať ďalej

11. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11.1 Príslušnosť súdu

Ak je zákazníkom právnická osoba v zmysle nemeckej legislatívy, výlučnú právomoc a právomoc rozhodovať vo všetkých súčasných, ako aj budúcich nárokoch vyplývajúcich z obchodného vzťahu, budú mať súdy v nemeckom meste Mníchov.

11.2 Riešenie spotrebiteľských sporov

Európska komisia zriadila v súlade s nariadením (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online platformu pre riešenie sporov medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Táto platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pre spotrebiteľov mimo Fínska: Spoločnosť BMW sa nezúčastní na konaní na riešenie sporu pred žiadnou spotrebiteľskou mediačnou radou v zmysle nemeckého zákona o alternatívnom riešení sporov v spotrebiteľských záležitostiach (VSBG) alebo smernice 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Spoločnosť BMW zároveň nemá povinnosť zúčastniť sa.

Iba pre spotrebiteľov vo Fínsku: Ak nie je možné spor medzi spoločnosťou BMW a zákazníkom vyriešiť zmierom, zákazník môže spornú vec predložiť Národnej rade pre spotrebiteľské spory (Consumer Dispute Board – https://www.kuluttajariita.fi/fi/). Skôr ako zákazník predloží spornú vec Národnej rade pre spotrebiteľské spory, musí sa obrátiť na poradenské služby pre spotrebiteľov (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

+ Čítať ďalej

12. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SPOTREBITEĽOV V KONKRÉTNYCH KRAJINÁCH

Tieto osobitné ustanovenia sa ďalej vzťahujú na zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v jednej z krajín uvedených v oddiele 12 VOP po uzatvorení zmluvy so spoločnosťou BMW na základe VOP. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi osobitnými ustanoveniami v tomto oddiele 12 alebo iným ľubovoľným ustanovením v týchto VOP majú prednosť osobitné ustanovenia v tomto oddiele 12.

12.1 Austrália

12.1.1  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely oddielu 5 (Ochrana osobných údajov) VOP platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov zahŕňajú zároveň Zákon o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth) a  Austrálske zásady ochrany súkromia (ktoré sa uvádzajú v prílohe 1 zákona o ochrane súkromia).

Okrem záležitostí uvedených v oddiele 5 (Ochrana osobných údajov) VOP:

- Osobné údaje zákazníka budú uchovávané spoločnosťou BMW AG v Nemecku, pričom budú uložené na cloudovom serveri Amazon Web Services v rámci Európskej únie. V závislosti od povahy záväzku v rámci služby Fuel For Life sa osobné údaje zákazníkov môžu zdieľať s partnermi služby Rent A Ride, partnermi Fuel For Life a/alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorí môžu mať sídlo kdekoľvek vo svete.

Zásady ochrany osobných údajov v rámci platformy Fuel For Life obsahujú informácie o spôsobe, akým si môžu zákazníci uplatniť svoje práva na ochranu súkromia vrátane práva na žiadosť o prístup k svojim osobným údajom a/alebo ich opravu a podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

12.1.2 ZODPOVEDNOSŤ

Pre zákazníkov v Austrálii okrem záležitostí uvedených v oddiele 7.3 (Žiadne obmedzenie zodpovednosti) VOP:

Obmedzenie zodpovednosti v oddiele 7.2 (Všeobecná zásada) VOP nemá vylúčiť ani obmedziť dostupnosť práv a opravných prostriedkov vyplývajúcich z austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľov, ktorý je prílohou 2 zákona o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth), ak produkt alebo služba nespĺňa zákonnú záruku.

12.1.3 VOĽBA ROZHODNÉHO PRÁVA

Oddiel 9 (Voľba rozhodného práva) VOP sa týmto vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

Tieto VOP sa riadia a musia byť vykladané v súlade s platnými právnymi predpismi v austrálskom štáte Viktória.

12.1.4 PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Oddiel 11.1 (Príslušnosť súdu) VOP sa týmto vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

Zákazníci sa neodvolateľne podrobujú nevýlučnej právomoci súdov štátu Viktória v Austrálii, pokiaľ ide o riešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto VOP.

12.2 Kanada

Pre obyvateľov Kanady sa oddiel 9 (Voľba rozhodného práva) týchto VOP týmto vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa takto:

So zreteľom na platné právne predpisy (ktoré sa môžu vzťahovať aj na provinciu Quebec) tieto VOP upravujú právne predpisy provincie Ontario a platné právne predpisy Kanady.

POSLEDNÁ REVÍZIA: Január 2024

+ Čítať ďalej
Otázky?

Otázky alebo pripomienky?

  

Ako vám môžeme pomôcť?

Zadajte svoju správu.

Ako vás môžeme kontaktovať?

*Povinné pole

An error occurred. Please try again later.

Ďakujeme za vašu správu.

Na vašu správu odpovieme čo najskôr.

spinner